Νέες Θέσεις για Διευθυντές και Υποδιευθυντές σε Δημόσια Ι.Ε.Κ.

Ημ/νια Έκδοσης: 14/10/2019


Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης δύο νέες Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση με επιλογή θέσεων Διευθυντών και Υποδιευθυντών, αντίστοιχα, σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. με τις οποίες η Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση υποψηφιότητας από 8 Οκτωβρίου 2019 (ημέρα Τρίτη) μέχρι 15 Οκτωβρίου 2019 (ημέρα Τρίτη) και ώρα 12.00, ενώ τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν έως τις 21 Οκτωβρίου 2019 (ημέρα Δευτέρα).

Επισημαίνεται ότι η θητεία των Διευθυντών και Υποδιευθυντών είναι τριετής και λογίζεται ως χρόνος άσκησης διδακτικών καθηκόντων (άρθρο 27 παρ. 2 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193).

Δείτε εδώ ολόκληρη την Πρόσκληση για Διευθυντές Δ.Ι.Ε.Κ.
Δείτε εδώ ολόκληρη την Πρόσκληση για Υποδιευθυντές Δ.Ι.Ε.Κ.

Σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση, ισχυρό θα είναι το προβάδισμα για τους κατόχους Πιστοποιητικών Επιμόρφωσης σε τομείς όπως η Εκπαίδευση Ενηλίκων και η Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων.

Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι μπορούν να λάβουν μέγιστα μόρια με το “Online Εξ Αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων”, διάρκειας 400 ωρών, και με το “Online Εξ Αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Διοίκηση στην Εκπαίδευση και Παιδαγωγική Πρακτική”, διάρκειας 400 ωρών, τα οποία προσφέρει το ΚεΔιΒιΜ της Employ σε συνεργασία με τα «Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης μέσω e-Learning του Πανεπιστήμιου Αιγαίου», που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του οποίου η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης εγκεκριμένου από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου αλλά και με το E-learning επιμορφωτικό πρόγραμμα “Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δια Βίου Μάθηση: Αρχές, Φιλοσοφία & Μεθοδολογία για ΣΔΕ, ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΚΔΒΜ”, 400 ωρών, του οποίου η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Παρακολούθησης από το ΚεΔιΒιΜ της Employ, πιστοποιημένου Κέντρου Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). /

Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλα τα E-learning Επιμορφωτικά Προγράμματα που προσφέρει το ΚεΔιΒιΜ της Employ