Πρόσληψη 183 εκπαιδευτικών ως προσωρινών αναπληρωτών στο πλαίσιο της Δράσης Ένταξη προσφυγοπαίδων

Ημ/νια Έκδοσης: 15/11/2019


To Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει την πρόσληψη 34 εκπαιδευτικών πλήρους και 13 εκπαιδευτικών μειωμένου ωραρίου του κλάδου ΠΕ70-Δάσκαλοι, 69 εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγοί, 26 εκπαιδευτικών μειωμένου ωραρίου του κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής, 1 εκπαιδευτικού μειωμένου ωραρίου του κλάδου ΠΕ08-Καλλιτεχνικών, 16 εκπαιδευτικών μειωμένου ωραρίου του κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, 5 εκπαιδευτικών μειωμένου ωραρίου της ειδικότητας ΠΕ79.01-Μουσικής, 15 εκπαιδευτικών μειωμένου ωραρίου του κλάδου ΠΕ86-Πληροφορικής και 4 εκπαιδευτικών μειωμένου ωραρίου της ειδικότητας ΠΕ91.01-Θεατρικών Σπουδών στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα», με κωδικό ΟΠΣ 5002810 του Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020, για το διδακτικό έτος 2019-2020.

Δείτε την ΑΠΟΦΑΣΗ