Τι αλλάζει για εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους και συμβούλους που θέλουν να εργαστούν στα ΣΔΕ

Ημ/νια Έκδοσης: 28/08/2020


Από τη φετινή σχολική χρονιά αλλάζει ο τρόπος που θα προσλαμβάνονται όσοι ενδιαφέρονται να απασχοληθούν στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας (ΣΔΕ). Τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας τα τελευταία χρόνια προσέλκυσαν το ενδιαφέρον πολλών εκπαιδευτικών καθώς ως θεσμός αλλά κι ως προοπτική απασχόλησης ενισχύθηκε σημαντικά. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. στο πλαίσιο της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για όσους ενδιαφέρονται αλλά με σημαντικές αλλαγές στη διαδικασία.

Αναλυτικά, η νέα διαδικασία αφορά 2 στάδια που σχετίζονται με την υποβολή Αίτησης Ένταξης στο Μητρώο Σ.Δ.Ε. σχ.περιόδου 2020-2021 και εξής, και Αίτησης Επιλογής Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων, σχ.περιόδου 2020-2021.

Στο 1o ΣΤΑΔΙΟ οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση ένταξης στο Μητρώο Σ.Δ.Ε. στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (www.inedivim.gr) και στη διεύθυνση https://mitrwosde.inedivim.gr , στην οποία θα επισυνάψουν όλα τα δικαιολογητικά τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτηθούν οι οριστικοί πίνακες ένταξης των υποψηφίων στο Μητρώο Σ.Δ.Ε. για τη σχολική χρονιά 2020-2021 και εξής.

Στο 2o ΣΤΑΔΙΟ θα ακολουθήσει ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., στην οποία μόνο οι ενταγμένοι στο Μητρώο Σ.Δ.Ε. θα καλούνται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να υποβάλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους στους πίνακες κατάταξης και στη διαδικασία επιλογής και ανάθεσης έργου για τη σχολική χρονιά 2020-2021.

Η φετινή προθεσμία είναι από τις 17-08-2020 (ώρα 10:00 π.μ.) έως και τις 07-09-2020 (ώρα 10:00 π.μ.)

Όσον αφορά στο νέο αυτό μητρώο, η  έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων, ορίζεται από το σχολικό έτος 2020-2021 και εξής. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν μία (1) αίτηση ένταξης στο Μητρώο ΣΔΕ και η υποβολή νέων αιτήσεων ένταξης στο Μητρώο και η επικαιροποίηση των στοιχείων των ήδη ενταγμένων σε αυτό, θα λαμβάνει χώρα μία (1) φορά κατ΄ έτος.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Προϋπόθεση ένταξης στο Μητρώο ΣΔΕ για το Εκπαιδευτικό Προσωπικό είναι η κατοχή και υποβολή του αντίστοιχου τίτλου σπουδών (πτυχίου) ανά γνωστικό αντικείμενο (Φιλόλογοι, Μαθηματικοί, κ.λπ.). Αφορά ανά γνωστικό αντικείμενο τους κλάδους

 • Ελληνική Γλώσσα ΠΕ02
 • Μαθηματικά ΠΕ03
 • Πληροφορική ΠΕ86
 • Φυσικές Επιστήμες             ΠΕ04, ΠΕ85 (με προτεραιότητα σε πτυχία που αντιστοιχούν σε πρώην ΠΕ12.08)
 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση   ΠΕ04.05, ΠΕ88.01, ΠΕ88.05
 • Πολιτισμική – Αισθητική Αγωγή ΠΕ08, ΠΕ79.01, ΠΕ89.01, ΠΕ91

Γενικότερα, το εκπαιδευτικό προσωπικό που είναι ενταγμένο στο Μητρώο ΣΔΕ, προσλαμβάνεται με σύμβαση μίσθωσης έργου και παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες στα γνωστικά αντικείμενα της Ελληνικής Γλώσσας, των Μαθηματικών, της Αγγλικής Γλώσσας, της Κοινωνικής Εκπαίδευσης, της Πληροφορικής, των Φυσικών Επιστημών, της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Πολιτισμικής και Αισθητικής Αγωγής. Επίσης, διερευνά και γνωρίζει τις ανάγκες των εκπαιδευομένων, διαμορφώνει αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, αξιολογεί τους εκπαιδευομένους και το διδακτικό έργο του, επικεντρώνεται σε παιδαγωγικά προβλήματα που αναφύονται και αναζητεί λύσεις, σχεδιάζει και παράγει διδακτικό υλικό, δηλαδή γνώση, ενθαρρύνει και ασκεί τους εκπαιδευομένους στο «να μάθουν πώς να μαθαίνουν».

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Οι προϋποθέσεις ένταξης στο Μητρώο Σ.Δ.Ε. για τους Συμβούλους Σταδιοδρομίας είναι Πτυχίο Α.Ε.Ι. ανεξαρτήτως ειδικότητας και εξειδίκευση στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό

Ο Σύμβουλος Σταδιοδρομίας αναλαμβάνει το έργο της παροχής ατομικής και ομαδικής Συμβουλευτικής με στόχο τη διευκόλυνση και υποστήριξη των εκπαιδευομένων για την είσοδο ή επανατοποθέτηση στην αγορά εργασίας.

Προσλαμβάνεται με σύμβαση μίσθωσης έργου με ενδεικτικά καθήκοντα:

 • Ομαδική Συμβουλευτική
 • Αναζήτηση πηγών πληροφόρησης, συλλογή, οργάνωση, και παροχή πληροφοριακού υλικού
 • Επικοινωνία με άλλους φορείς – υπηρεσίες
 • Πραγματοποίηση επαφών με επιχειρήσεις ή εκπροσώπους συλλογικών οργάνων
 • Συμμετοχή στη διοργάνωση εκδηλώσεων
 • Τήρηση βιβλίου δραστηριοτήτων για την ημερήσια και ωριαία καταγραφή καθώς και οι ενέργειες διασύνδεσης.
 • Υποβολή αναλυτικής τριμηνιαίας απολογιστικής έκθεσης κ.ά.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ

Οι προϋποθέσεις ένταξης στο Μητρώο ΣΔΕ για τους Συμβούλους Ψυχολόγους είναι η κατοχή και υποβολή του αντίστοιχου τίτλου σπουδών και Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου.

Ο Σύμβουλος Ψυχολόγος αναλαμβάνει το έργο της παροχής ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής εκπαιδευομένων με στόχο την υποστήριξη τους στην προσπάθεια να ανταποκριθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και σε θέματα που αφορούν στην προσωπική και κοινωνική τους ανάπτυξη.

Προσλαμβάνεται με σύμβαση μίσθωσης έργου με ενδεικτικά καθήκοντα:

 • Ομαδική Συμβουλευτική
 • Συνεργασία, ενημέρωση και στήριξη των εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ανακύπτουν.
 • Υποστηρικτική παρέμβαση σε πρόσωπα ή ομάδες που δυσκολεύονται να λειτουργήσουν στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

Μετά την αντιπαραβολή (διοικητική επαλήθευση) των προαπαιτούμενων στοιχείων της αίτησης των υποψηφίων για την ένταξη στο Μητρώο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.inedivim.gr του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. η απόφαση του Δ.Σ. με την οποία επικυρώνονται οι προσωρινοί πίνακες ένταξης των υποψηφίων στο Μητρώο Σ.Δ.Ε. καθώς και οι προσωρινοί πίνακες ένταξης ταξινομημένοι σε αύξουσα σειρά, σύμφωνα με τον αριθμό μητρώου ένταξης που έχουν λάβει με την οριστική υποβολή της αίτησής τους. Οι πίνακες αυτοί θεωρούνται προσωρινοί. Επί των προσωρινών πινάκων, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ενστάσεις.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΔΕ

Μετά την εξέταση των ενστάσεων, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.inedivim.gr του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.: α) η απόφαση Δ.Σ. η οποία επικυρώνει τους οριστικούς πίνακες ένταξης των υποψήφιων στο Μητρώο Σ.Δ.Ε. και β) οι οριστικοί πίνακες ένταξης στο Μητρώο ταξινομημένοι σε αύξουσα σειρά σύμφωνα με τον Αριθμό Μητρώου ένταξης που έχουν λάβει οι υποψήφιοι με την οριστική υποβολή της αίτησής τους.

ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

Στο 2ο Στάδιο δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν τα ενταγμένα μέλη του Μητρώου ΣΔΕ.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (Σ.Δ.Ε.)

Τα κριτήρια και η μοριοδότηση του εκπαιδευτικού προσωπικού στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), για το σχολικό έτος 2020-2021, σύμφωνα με τα ΦΕΚ 2491/Β΄/23-06-2020 είναι τα ακόλουθα:

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ22
1.1. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ18
1.1.α. Διδακτορικό11
1.1.β. Μεταπτυχιακό8
1.1.γ. Δεύτερο Πτυχίο (Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης)3
1.1.δ. Δεύτερο Διδακτορικό2
1.1.ε. Δεύτερο Μεταπτυχιακό1
1.1.στ. Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Κατάρτισης ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ, ΕΠΠΑΙΚ/ΑΣΠΑΙΤΕ1

 Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και στη Διά Βίου Εκπαίδευση, λαμβάνουν το μέγιστο αριθμό μορίων.

 Σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) σε άλλες ειδικεύσεις-κατευθύνσεις μοριοδοτούνται αντίστοιχα με 1 μόριο λιγότερο.

 Αν ο υποψήφιος έχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο, μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό δίπλωμα.

 

1.2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης

(Μοριοδοτείται η παρακολούθηση αποκλειστικά ολοκληρωμένων επιμορφώσεων). (Δεν μοριοδοτούνται επιμορφώσεις διάρκειας μικρότερης των 15 ωρών, καθώς και Ημερίδες, Διημερίδες, Συνέδρια κ.λπ., και επιμόρφωση που ήταν προαπαιτούμενη για την πιστοποίηση εκπαιδευτών Μητρώου ΕΟΠΠΕΠ/ΕΚΕΠΙΣ)

4

1.2.α. Σε θέματα Σ.Δ.Ε.

(0,25 μόρια ανά 100 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)

2

1.2.β. Στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων (επιμόρφωση εκτός θεμάτων Σ.Δ.Ε.)

(0,25 μόρια ανά 100 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)

2
2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ13

2.1. Στα Σ.Δ.Ε.

(1 μόριο ανά 200 ώρες με μέγιστο αριθμό μορίων 5)

5

2.2. Στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (εκτός Σ.Δ.Ε.)

(0,5 μόρια ανά 100 ώρες διδασκαλίας, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)

4

2.3. Στην τυπική εκπαίδευση

(Διδακτικό έργο στην Πρωτοβάθμια/Δευτεροβάθμια/Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) (1 μόριο ανά 200 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)

4

Παράλληλα μοριοδοτούνται η ξένη γλώσσα, η γνώση υπολογιστών, κοινωνικά κριτήρια κ.λπ.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την προκήρυξη

Σε κάθε περίπτωση για όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν εκδήλωση ενδιαφέροντος τόσο για την παρούσα χρονιά όσο και για να ενταχθούν στο μητρώο, οι διαδικασίες είναι συγκεκριμένες και κρίνεται σκόπιμο να ενισχύσουν την υποψηφιότητα τους τόσο με διάφορες επιμορφώσεις όσο και με πρόσθετα προσόντα όπως πχ οι γνώση χειρισμού υπολογιστών κ.α. Είναι σημαντικό σε κάθε περίπτωση να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στα έγγραφα σας (πτυχία, βεβαιώσεις μοριοδοτήσεων) και στην περίπτωση που θα καταθέσετε και επιμορφώσεις αυτές να προέρχονται από επίσημους φορείς. Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας είναι αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων / Γενική Γραμματεία Δια βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.), και εξασφαλίζει αναγνώριση και μοριοδότηση στους εκπαιδευόμενους του υπό το πρίσμα αυτό.

Τέλος δεν πρέπει να παραβλέψουμε πως σχετικές μονάδες θα βρούμε στο σύνολο των περιφερειών της χώρας οπότε θα έχετε την ευχέρεια να δηλώσετε και αντίστοιχη μονάδα κοντά και στον τόπο μόνιμης κατοικίας σας μεταξύ άλλων.

Επιμέλεια Σύνταξης-επεξεργασία: Δρ Ταουσάνης Χρήστος, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας