Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για τους μόνιμους διορισμούς

Ημ/νια Έκδοσης: 18/11/2022


Ένας πλήρης οδηγός με όσα πρέπει να γνωρίζεις για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για τους μόνιμους διορισμούς

(δωρεάν τεστ γνώσεων στο τέλος του άρθρου)

Μέσα στο 2023 αναμένεται να υλοποιηθεί, κατά πάσα πιθανότητα το Μάρτιο, ίσως ο μεγαλύτερος διαγωνισμός ΑΣΕΠ που έχει πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια και αφορά την πρόσβαση χιλιάδων ενδιαφερομένων για μόνιμους διορισμούς σε θέσεις του Δημοσίου στον οποίο μπορούν να συμμετέχουν μόνο απόφοιτοι/ες Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ένας διαγωνισμός που εισαγάγει αρκετά νέα δεδομένα όπως, για παράδειγμα, την εξέταση της εργασιακής ετοιμότητας, τη νέα προσέγγιση και αξιολόγηση στη δομημένη συνέντευξη, την ενίσχυση του πλαισίου γενικών γνώσεων και δεξιοτήτων και αρκετά ακόμη.

Λόγω του γεγονότος ότι, υπό την παρούσα μορφή, υλοποιείται για πρώτη φορά αλλά και του ότι θα αφορά -από ότι φαίνεται- μια σίγουρη προοπτική διορισμού σε διάφορες θέσεις του δημόσιου τομέα, αναμένεται, ειδικά πτυχιούχοι ΑΕΙ, να εκδηλώσουν ενεργό ενδιαφέρον και να προετοιμαστούν κατάλληλα για να διεκδικήσουν ένα θετικό αποτέλεσμα.

Η επιστημονική μας ομάδα προκειμένου να «αποδελτιώσει» όλα εκείνα τα σημαντικά σημεία που αφορούν τη Διαδικασία επιλογής προσωπικού με τον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό, όπως εμπεριέχονται και στο σχετικό ΦΕΚ 1320/21 Μαρτίου 2022, ετοίμασε το συγκεκριμένο οδηγό.

Αρχικά, τα 4 βασικά σημεία που πρέπει να γνωρίζει ο/η κάθε ενδιαφερόμενος/η είναι τα ακόλουθα:

  1. Αφορά θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του Δημοσίου καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. του Δημόσιου. Όσοι/ες δε συμμετάσχουν στον πανελλήνιο διαγωνισμό, πρακτικά θα μείνουν εκτός μόνιμης θέσης στο Δημόσιο για μια διετία, εκτός βέβαια εάν πρόκειται για άλλες κατηγορίες όπως π.χ. εκπαιδευτικοί (που δεν εντάσσονται οι θέσεις τους σε αυτόν το διαγωνισμό), οι Δικαστές, οι Αστυνομικοί κ.λπ.
  2. Θα υφίστανται σημαντικές προσαυξήσεις στη βαθμολογία των υποψηφίων. Για παράδειγμα: α) Διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (για τις κατηγορίες εκπαίδευσης ΕΕΠ, ΠΕ και ΤΕ), β) Άριστη γνώση ξένης γλώσσας (Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική ή Ισπανική γλώσσας), γ) Εργασιακή εμπειρία, δ) Εντοπιότητα (με την προϋπόθεση ότι οι υποψήφιοι/ες αποδεικνύουν την κατοικία τους και θα δεσμεύονται να υπηρετήσουν επί μια δεκαετία τουλάχιστον σε θέσεις που προκηρύσσονται στις ως άνω περιοχές) κ.ά.
  3. Η Προκήρυξη του Διαγωνισμού που θα περιγράφει την εξεταστέα ύλη του διαγωνισμού ανά κατηγορία, αν θα υπάρχουν επιπλέον ειδικές εξετάσεις, τα ειδικά γνωστικά αντικείμενα που θα εξεταστούν, αν θα υπάρχει αρνητική βαθμολογία δεν έχει γίνει και αναμένεται το επόμενο διάστημα. Επι του παρόντος, γνωρίζουμε κομβικές λεπτομέρειες για τη διαδικασία αλλά όχι όλες τις λεπτομέρειες και την εξεταστέα ύλη.
  4. Σημαντικό στοιχεία θα είναι τα στάδια και η «βάση» που θα πρέπει να πιάσει ο/η υποψήφιος/α για να πάει στο δεύτερο στάδιο. Ειδικότερα, ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός μπορεί να διενεργείται ενιαία ή κατά στάδια και να αφορά μία ή περισσότερες προκηρύξεις. Στην περίπτωση που από την προκήρυξη προβλέπεται βαθμολογία βάσης σε κάθε μάθημα/δοκιμασία, δύναται να ορίζεται ότι οι υποψήφιοι/ες που δεν επιτυγχάνουν τη βαθμολογία βάσης στο πρώτο μάθημα/δοκιμασία του διαγωνισμού, δεν μετέχουν στο επόμενο.

 

Διαδικτυακό Πρόγραμμα Προετοιμασίας για τον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό ΑΣΕΠ για τις προσλήψεις στο Δημόσιο

Υπό αυτό το πρίσμα, και επειδή τα δεδομένα είναι αρκετά σύνθετα, παραθέτουμε ακολούθως, μια σειρά σημαντικών ερωταπαντήσεων για να γίνουν ευδιάκριτες όλες οι σημαντικές παράμετροι για τους/ις δυνητικά ενδιαφερόμενους/ες.

1. Τι θα περιλαμβάνει γενικά ο διαγωνισμός;

Οι υποψήφιοι/ες θα εξεταστούν σε α) συγκεκριμένες γνώσεις (50% της βαθμολογίας) και β) δεξιότητες & εργασιακή αποτελεσματικότητα (50% της βαθμολογίας). Αναλυτικά:

α) εξέταση γνώσεων: Γνώσεις Γενικού περιεχομένου καθώς και γνώσεις που συνδέονται με τη φύση των συγκεκριμένων κλάδων των προκηρυσσόμενων θέσεων.

β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας: Γλωσσικές και Αριθμητικές δεξιότητες, δεξιότητες ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων και ιεράρχησης προτεραιοτήτων στον χώρο εργασίας, καθώς και χαρακτηριστικά που συνδέονται με την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα στην εργασία.

2. Τι μορφή θα έχει η εξέταση;

Η εξέταση της περ. α’ και η δοκιμασία της περ. β’ διενεργούνται είτε με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών είτε με ανάπτυξη κειμένου είτε με συνδυασμό και των δύο, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην οικεία προκήρυξη.

3. Τι θα αφορά η εξεταστέα ύλη;

Η εξεταστέα ύλη της εξέτασης γνώσεων της περ. α’, αλλά και εν γένει ο τρόπος εξέτασης των μαθημάτων ή δοκιμασιών, καθορίζεται για κάθε διαγωνισμό στην οικεία προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. αφού ληφθούν υπόψη τα προσόντα που απαιτούνται για την πλήρωση των προκηρυσσόμενων θέσεων, οι ανάγκες που οι θέσεις αυτές καλύπτουν και τα τυχόν προβλεπόμενα στους Οργανισμούς ή Κανονισμούς Λειτουργίας των οικείων υπηρεσιών και νομικών προσώπων. Επίσης, όταν ο διαγωνισμός διεξάγεται κατά στάδια ορίζεται με την προκήρυξη η εξεταστέα ύλη κάθε σταδίου.

4. Τι μορφή θα έχουν οι εξετάσεις;

Η εξέταση των μαθημάτων ή δοκιμασιών μπορεί να γίνεται είτε με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών είτε με ανάπτυξη κειμένου είτε με συνδυασμό και των δύο. Στην πρώτη περίπτωση, για κάθε μία ερώτηση, διατυπώνονται περισσότερες της μίας εναλλακτικές απαντήσεις. Η Κ.Ε.Δ. καθορίζει τον βαθμό που αντιστοιχεί σε κάθε απάντηση. Τα ανωτέρω γνωστοποιούνται στους/ις υποψηφίους/ες μαζί με τα θέματα της γραπτής εξέτασης.

5. Πόσο θα μετράει-προσμετράται το κάθε αντικείμενο;

Η βαθμολογία για την εξέταση γνώσεων και τη δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας ορίζεται σε κλίμακα από 1-100 για κάθε μία ενώ η βαθμολογία των υποψηφίων σταθμίζεται με τους ακόλουθους συντελεστές βαρύτητας:

α) εξέταση γνώσεων: 50%,
β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας: 50%.

Με την προκήρυξη δύνανται να καθορίζονται, στο πλαίσιο των ανωτέρω συντελεστών βαρύτητας, ειδικότεροι συντελεστές για κάθε επιμέρους στοιχείο. Όταν η γραπτή εξέταση γίνεται με τη μέθοδο της ανάπτυξης κειμένου, τα γραπτά του διαγωνισμού βαθμολογούνται από δύο βαθμολογητές. Στην περίπτωση εξέτασης με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, όταν για το ίδιο μάθημα ή τη δοκιμασία οι απαντήσεις δίνονται σε ένα απαντητικό φύλλο, βαθμός του μαθήματος ή της δοκιμασίας είναι το άθροισμα των βαθμών όλων των απαντήσεων ως προς το σύνολό τους και, εφόσον στη συγκεκριμένη περίπτωση εφαρμόζεται και αρνητική βαθμολόγηση, μετά από αφαίρεση της βαθμολογίας που αντιστοιχεί στις εσφαλμένες απαντήσεις.

6. Πως θα προκύπτει ο βαθμός της εξέτασης και ο Συνολικός βαθμός του διαγωνισμού;́

Βαθμός της εξέτασης θα είναι ο μέσος όρος των βαθμών όλων των μαθημάτων ή δοκιμασιών. Αν τα μαθήματα ή οι δοκιμασίες έχουν συντελεστή βαρύτητας, βαθμός της εξέτασης είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος των βαθμών όλων των μαθημάτων ή δοκιμασιών, λαμβανομένων υπόψη και των συντελεστών βαρύτητας του κάθε μαθήματος ή δοκιμασίας. Η συνολική βαθμολογία εξάγεται με προσέγγιση δύο (2) δεκαδικών ψηφίων. Συνολικός βαθμός του διαγωνισμού είναι ο βαθμός της γραπτής εξέτασης προστιθεμένων και των τυχόν προσαυξήσεων του υποψηφίου.

7. Θα υπάρχει σε κάποια κατηγορία και εξέταση ειδικών γνώσεων;

Μόνο κατόπιν αιτήματος του φορέα και έγκρισης του Α.Σ.Ε.Π., είναι δυνατή η διεξαγωγή εξέτασης ειδικών γνώσεων. Η εξέταση αυτή θα διεξάγεται παράλληλα με την εξέταση γνώσεων και τη δοκιμασία δεξιοτήτων εργασιακής αποτελεσματικότητας. Η εξέταση ειδικών γνώσεων αξιολογείται ως επιτυχής ή μη επιτυχής. Αν ο υποψήφιος αποτύχει στην εξέταση ειδικών γνώσεων, διαγράφεται από τους πίνακες κατάταξης για τις συγκεκριμένες θέσεις. Οι πρακτικές δοκιμασίες περιλαμβάνουν ιδίως τεστ προσομοίωσης στο αντικείμενο απασχόλησης της θέσης, αθλητικές δοκιμασίες, δοκιμασίες ορθοφωνίας ή ψυχομετρικά τεστ.

8. Υπάρχουν πέραν της εξέτασης και πρόσθετες προσαυξήσεις (βαθμός πτυχίου κ.λπ.) στην τελική βαθμολογία;

Για τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους ως άνω πίνακες η συνολική βαθμολογία του γραπτού διαγωνισμού προσαυξάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του ν. 4765/2021, βάσει των δηλωθέντων στην αίτηση συμμετοχής τους στοιχείων. Για τον καθορισμό των καλούμενων υποψηφίων λαμβάνονται συνδυαστικά υπόψη και οι προτιμήσεις θέσεων που έχουν δηλώσει οι υποψήφιοι, οι τυχόν ειδικές κατηγορίες υποψηφίων, καθώς και το κριτήριο της εντοπιότητας, όπου υφίσταται. Για παράδειγμα, η βαθμολογία των κατηγοριών Π.Ε. και Τ.Ε. προσαυξάνεται ως ακολούθως: α. Κατά πέντε μονάδες για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε επιστημονικό πεδίο που αναφέρεται ως αποδεκτό στην προκήρυξη σύμφωνα με την ταξινόμηση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών. β. Κατά δύο μονάδες για τους κατόχους αυτοτελούς μεταπτυχιακού τίτλου ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης που αναφέρεται ως αποδεκτός στην προκήρυξη. γ. Κατά μία μονάδα για τους κατόχους ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master). δ. Κατά μία μονάδα για τους κατόχους τίτλου άριστης γνώσης της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ισπανικής ή ιταλικής γλώσσας. Η άριστη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας από τις ανωτέρω, καθώς και η άριστη γνώση οποιασδήποτε άλλης ξένης γλώσσας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παράρτημα γλωσσομάθειας του Α.Σ.Ε.Π., βαθμολογείται με μισή (0,5) μονάδα. Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας που ορίζεται στην προκήρυξη ως απαιτούμενο πρόσθετο προσόν δεν μοριοδοτείται. ε. Βάσει εμπειρίας ως εξής: εα) Κατά μία μονάδα λόγω εμπειρίας ενός (1) τουλάχιστον έτους. εβ) Κατά δύο μονάδες λόγω εμπειρίας δύο (2) τουλάχιστον ετών. εγ) Κατά τρεις μονάδες λόγω εμπειρίας τριών (3) τουλάχιστον ετών. εδ) Κατά τέσσερις μονάδες λόγω εμπειρίας τεσσάρων (4) τουλάχιστον ετών. εε) Κατά πέντε μονάδες λόγω εμπειρίας πέντε (5) τουλάχιστον ετών. Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή η άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα ανεξαρτήτως αντικειμένου, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και ως προς τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη της σχετικής άδειας.

9. Θα υπάρχει ειδική μέριμνα ή θα υφίστανται ειδικές κατηγορίες υποψηφίων;

Τα ποσοστά των ειδικών κατηγοριών υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων ορίζονται στο άρθρο 13 του ν. 4765/2021 και υπολογίζονται στο σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων, κατά κλάδο και ειδικότητα, ως εξής: α) 16% για πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων, β) 12% για γονείς με τρία τέκνα και τέκνα αυτών, γ) 5% για όσους έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και για τέκνα ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων, όπως διαπιστώνεται από τις υγειονομικές επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας, ή τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%), στην περίπτωση ατόμων με νοητική υστέρηση ή αυτισμό, δ) 2% στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, για παλιννοστούντες Ποντίους ομογενείς και ομογενείς που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2790/2000 (Α’ 24), εφόσον υπάρχουν και δηλώσουν ότι θα υπηρετήσουν στις περιοχές αυτές επί μία δεκαετία, ε) πέντε τοις χιλίοις (5‰) για Έλληνες υπηκόους που προέρχονται από τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, και είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια του Δήμου Θράκης ή άλλου Δήμου της χώρας, στον οποίο έχουν μετεγγραφεί από Δήμο της Θράκης, στ) τέσσερα τοις χιλίοις (4‰) για τέκνα όσων έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση, και ζ) τέσσερα τοις χιλίοις (4‰) για τέκνα αναπήρων και τραυματιών πολέμου ή πολεμικών γεγονότων, όσων κατέστησαν ανίκανοι από τις κακουχίες της στράτευσης, εφόσον υπηρέτησαν με οποιαδήποτε ιδιότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις ή τα Σώματα Ασφαλείας κ.λπ.

10. Ποιες κατηγορίες θα πρέπει να εξεταστούν και σε Δομημένη Συνέντευξη και τι περιλαμβάνει αυτή;

Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού προσωπικού απαιτείται και ατομική δομημένη συνέντευξη με τους υποψηφίους. Η διενέργεια δομημένης συνέντευξης διεξάγεται από τριμελή ή πενταμελή επιτροπή. Με τη δομημένη συνέντευξη κρίνονται η καταλληλότητα των υποψηφίων για την άσκηση των καθηκόντων της συγκεκριμένης θέσης, καθώς και η επικοινωνιακή τους ικανότητα. Η δομημένη συνέντευξη αφορά, ενδεικτικά, σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο του φορέα και της προκηρυσσόμενης θέσης σε συνάρτηση με το γνωστικό αντικείμενο, την εμπειρία, τις επιστημονικές δημοσιεύσεις και άλλες συναφείς δραστηριότητες και λοιπά προσόντα του υποψηφίου.  Η ατομική συνέντευξη για το Ε.Ε.Π. βαθμολογείται σε κλίμακα 1-100 μονάδων. Κάθε θεματική ενότητα της δομημένης συνέντευξης (επιστημονική κατάρτιση στο αντικείμενο της θέσης και επαγγελματική εμπειρία) καθώς και η επικοινωνιακή ικανότητα, βαθμολογείται από κάθε μέλος της επιτροπής χωριστά, με ακέραιο βαθμό ή με προσέγγιση πρώτου δεκαδικού ψηφίου.

Η βαθμολογία που λαμβάνει ο υποψήφιος σε κάθε θεματική ενότητα του κατωτέρω πίνακα από κάθε μέλος της επιτροπής, καθορίζεται ως εξής: α) Επιστημονική κατάρτιση στο αντικείμενο της θέσης έως 50 μονάδες, β) Επαγγελματική εμπειρία έως 35 μονάδες, γ) Επικοινωνιακή ικανότητα έως 15 μονάδες. Η μοριοδότηση της συνέντευξης κάθε υποψηφίου προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών των μελών της επιτροπής. Ο βαθμός της συνέντευξης πολλαπλασιαζόμενος με συντελεστή 0,35 προστίθεται στη βαθμολογία του υποψηφίου.

10+1. Ποτέ  θα βγουν τα αποτελέσματα;

Στο πλαίσιο της διαδικασίας του διαγωνισμού σε στάδια, στο πρώτο στάδιο εκδίδεται πρόσκληση-προκήρυξη για τη συμμετοχή των υποψηφίων διαφόρων κλάδων ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στη διαγωνιστική διαδικασία και στο δεύτερο στάδιο εκδίδεται προκήρυξη πλήρωσης θέσεων στην οποία συμμετέχουν μόνο οι επιτυχόντες/ουσες του πρώτου σταδίου. Μετά την κατάρτιση των οριστικών ή των αναμορφωμένων οριστικών πινάκων  το Α.Σ.Ε.Π., εφόσον δεν προκύπτει θέμα άλλης ενέργειάς του, θα προβαίνει στην κύρωση των πινάκων διοριστέων/προσληπτέων και απορριπτέων. Τόσο αυτοί όσο και οι οριστικοί πίνακες κατάταξης ισχύουν μέχρι τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων του επόμενου διαγωνισμού για τους ίδιους κλάδους και ειδικότητες και, σε κάθε περίπτωση, όχι για διάστημα πέραν των τριών (3) ετών.

Όπως γίνεται ευρύτερα αντιληπτό, πρόκειται για έναν υψηλού επιπέδου διαγωνισμό και μια απαιτητική διαδικασία η οποία διαφαίνεται να αποτελέσει και βάση και για επόμενους διαγωνισμούς. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός πως εστιάζει σημαντικά σε γενικές δεξιότητες και στο γνωστικό υπόβαθρο του/της κάθε συμμετέχοντα/ουσας, δυο είναι τα ξεκάθαρα δεδομένα:

  1. Στην ουσία πρόκειται για ένα διαγωνισμό όπου, επι του πρακτέου, η «ύλη» θα είναι απεριόριστη.
  2. Ο/Η κάθε ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει να μπει στη λογική, στη «φιλοσοφία» της εξέτασης, και να αντιληφθεί το ευρύτερο πλαίσιο της.

Υπό αυτό το πρίσμα, έχουμε ετοιμάσει ένα σύντομο ερωτηματολόγιο, το οποίο μπορείτε να συμπληρώστε και να απαντήσετε, για να έχετε μια αρχική εικόνα για το επίπεδο των γνώσεων σας και φυσικά εάν θα πρέπει να κινηθείτε μεθοδικά στην προετοιμασία σας για το διαγωνισμό.

Στο ακόλουθο Link μπορείτε, δίχως καμία υποχρέωση, να κάνετε το δωρεάν on line test Γνώσεων.


Σύνταξη – επιμέλεια 
EMPLOY EDU ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (απαγορεύεται η αναδημοσίευση δίχως την αναφορά της πηγής)