Αίτηση ΣυμμετοχήςΚωδικός: EL13-12/23
Ημ/νια Έναρξης: 04/12/2023
Ημ/νια Λήξης Εγγραφών: 05/12/2023
Τίτλος: Εκπαίδευση στη Φιλοσοφική Συμβουλευτική και στην Προσωπική Ανάπτυξη
Τύπος: Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
Διάρκεια: 400 Ώρες
Δίδακτρα: 195€ (Φοιτητές-Άνεργοι) | 225€ (Επαγγελματίες)

Εξειδικευμένο Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως ηλεκτρονικής εκπαίδευσης

Η Φιλοσοφική Συμβουλευτική βασίζεται στην άριστη κατάρτιση στην ακαδημαϊκή φιλοσοφία αναφερόμενη σε καθημερινά ζητήματα που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος ιδιαίτερα στη σύγχρονη πραγματικότητα και τα τελευταία χρόνια ενισχύεται ολοένα και περισσότερο ο ρόλος και η πρακτική αξιοποίηση της. Ειδικότερα, παρέχει μια κατανόηση των φιλοσοφικών ιδεών και θεωριών για να βοηθήσει αυτούς στους οποίους απευθύνεται, ώστε να αποκτήσουν βαθύτερη γνώση, αυτοσυνειδησία και λειτουργικότητα στην καθημερινή τους ζωή. Η Φιλοσοφική Συμβουλευτική εξετάζει διάφορα θέματα -πρακτικά και πιο σύνθετα- από μια ευρύτερη οπτική, μη κλινική ή ψυχολογική- και επικεντρώνεται στην ενίσχυση των δυνατοτήτων του ατόμου. Στόχος της είναι να υποστηρίξει τα άτομα να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτογνωσία και να επιτύχουν κορυφαίες επιδόσεις. Κατά αυτόν τον τρόπο βοηθάει τόσο τον ειδικό όσο και το άτομο να διαχειριστεί καλύτερα και με επιτυχία, θέματα καριέρας, ηθικά ή διαπροσωπικά διλήμματα κλπ.

Επιστημονικά Υπεύθυνος 
Δρ Χρήστος Ταουσάνης Scientific Director EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας

Επιστημονική Επιμέλεια | Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος
Δρ Χρήστος Ταουσάνης Scientific Director EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας
Δρ Παναγιώτης Παππάς, Career Counselor-Trainer EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Υπό αυτό το πρίσμα, το επιμορφωτικό πρόγραμμα αποσκοπεί μέσω των θεματικών του ενοτήτων να καταρτίσει τους εκπαιδευόμενους σε εμβαθύνσεις και δεδομένα που αφορούν σε:
- Εξερεύνηση παραδοσιακών φιλοσοφικών θεωριών και τη σημασία τους για θέματα των εκπαιδευομένων.
- Επίλυση φιλοσοφικών/ηθικών προβλημάτων και διλημμάτων που σχετίζονται –ενδεικτικά- με θέματα όπως βιοηθικής, ενδοοικογενειακές/επαγγελματικές σχέσεις, σπουδές, μελέτη, ακαδημαϊκού και επαγγελματικού προσανατολισμού, καριέρας, ηγεσίας κ.ά.
- Εμπειρία στην παροχή συμβουλών σε άλλους μέσα από τη διαλεκτική εξέταση των επιχειρημάτων και των αιτιολογήσεων των εκπαιδευομένων.
- Στρατηγικές με τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να μάθουν να λαμβάνουν αποφάσεις, να δέχονται ευθύνες και να βελτιστοποιούν συμπεριφορές
- Αύξηση της αποτελεσματικότητας, ελαχιστοποιώντας εμπόδια στο εργασιακό περιβάλλον, βελτίωση των μαθησιακών ευκαιριών, μεγιστοποίηση επιτυχημένων εμπειριών, δυνατότητα ένταξης σε δίκτυα και ανάπτυξη υποστηρικτικών σχέσεων.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο επιμορφούμενος θα είναι σε θέση:
- να αντιληφθεί και να αξιοποιεί τα «νοητικά εργαλεία» για να διαχειριστεί διάφορα θέματα των «πελατών» του και του ιδίου
- να έχει ενισχύσει την αυτογνωσία του και να βελτιστοποιήσει την αντίδραση του σε επόμενα ή παρεμφερή ζητήματα επαγγελματικής-κοινωνικής φύσεως ή κοινωνικών σχέσεων
- να μεγιστοποιήσει τα επιδιωκόμενα οφέλη και αποτελέσματα από τις δράσεις και τα στρατηγικά του πλάνα
- να βελτιώσει την παρεχόμενη υποστήριξη προς τους «πελάτες» του ενισχύοντας την κριτική τους σκέψη και επιμέρους δεξιότητες.
Κεντρικά επιδιωκόμενο μαθησιακό αποτέλεσμα του προγράμματος, είναι η Φιλοσοφική Συμβουλευτική με τον «εργαλειακό» της χαρακτήρα και αξιοποιώντας θέσεις και απόψεις φιλοσόφων να εκπαιδεύει το άτομο και τον ειδικό ώστε να φτάσει στον επιθυμητό και επιδιωκόμενο σκοπό με βάση το δικό του αξιακό κώδικα. Παράλληλα, μέσω και της διαλεκτικής, να αποτελεί πολύτιμο εργαλείο σε ειδικούς και επιστήμονες που η αποστολή και το λειτούργημά τους έχει ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και να λειτουργήσει προσθετικά στις υπάρχουσες γνώσεις ως μια ιδιαίτερη γνωστική δεξιότητα που θα ενισχύσει το συμβουλευτικό τους έργο.

Το περιεχόμενο της κάθε θεματικής ενότητας, κατά περίπτωση, πέρα από τη θεωρία, μπορεί να περιλαμβάνει:

-Διαγράμματα, εικόνες, ενεργούς συνδέσμους (links), videos κ.λπ.
-Case Studies
-Πρόσθετη Βιβλιογραφία και Παραπομπές
-Μαγνητοσκοπημένες Διαλέξεις / webinars
-Υποστηρικτικά Αρχεία (.ppt)

Στόχος των προαναφερθέντων στοιχείων είναι η αξιοποίηση διαφόρων τρόπων, τεχνικών και μεθόδων ώστε η παρουσίαση και η οπτικοποίηση του υλικού να είναι πιο εύληπτη και αποτελεσματική επιτυγχάνοντας καλύτερα τους μαθησιακούς στόχους. Συνεπικουρούμενη από την προσεγμένη δομή και ακολουθία των ενοτήτων που ενισχύει την αυτενέργεια και την αλληλεπίδραση του συμμετέχοντα, η όλη παρακολούθηση του προγράμματος καθίσταται ιδιαίτερα ευέλικτη και προσαρμοσμένη στα ατομικά χρονοδιαγράμματα του κάθε συμμετέχοντα και του παρέχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει σύμφωνα με το διαθέσιμο χρόνο του την πλήρη εμπέδωση της ύλης δίχως τους χρονικούς ή άλλους περιορισμούς της «παραδοσιακής» διδασκαλίας.

Συγγραφείς και συντάκτες του επιστημονικού υλικού που έχουν επιμεληθεί το υλικό μελέτης και τη δομή του εκάστοτε προγράμματος είναι είτε μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., είτε καταξιωμένοι επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους και έργου είτε διδάκτορες με κατάρτιση και εμπειρία στα σχετικά γνωστικά αντικείμενα.

Τα εξ αποστάσεως προγράμματα της EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας υλοποιούνται με μια συγκεκριμένη μεθοδολογία και χρονική ακολουθία.

-Το πρόγραμμα απαρτίζεται από διδακτικές ενότητες (που βρίσκονται στην ειδική πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, την οποία ο εκπαιδευόμενος μπορεί να επισκεφθεί, είτε μέσω desktop είτε μέσω mobile συσκευών), και όπου βρίσκονται αναρτημένα το σχετικό επιστημονικό υλικό ανά ενότητα, αναλυτικός οδηγός σπουδών, χρονοδιαγράμματα και εμπεριέχεται και η διαδικασία της αξιολόγησης.

-Καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος υπάρχει help desk που συνδράμει σε ενδεχόμενες δυσκολίες - απορίες τεχνικής διαδικαστικής φύσεως αλλά και εκπαιδευτικής υποστήριξης.

-Το επιστημονικό υλικό είναι προσβάσιμο και εκτυπώσιμο και διατίθεται τμηματικά ανά ενότητα/σπόνδυλο με βάση τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης του προγράμματος.

-Η διαδικασία αξιολόγησης που οδηγεί στην απόκτηση του πιστοποιητικού είναι προαπαιτούμενη , υλοποιείται επίσης μέσω της πλατφόρμας (εξ αποστάσεως) και ο εκπαιδευόμενος, εφόσον έχει επιτύχει 50% και άνω, θεωρείται επιτυχών, μπορεί να ολοκληρώσει το πρόγραμμα και να παραλάβει το πιστοποιητικό του. Σε περίπτωση αποτυχίας (ποσοστό κάτω του 50%), δίνεται η δυνατότητα επανεξέτασης στο προγραμματιζόμενο χρονικό διάστημα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Α.Ε.Ι.- Α.Τ.Ε.Ι., εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς επιστήμονες, συμβούλους σταδιοδρομίας, ψυχολόγους,, κοινωνικούς λειτουργούς και φοιτητές/σπουδαστές αντίστοιχων ειδικοτήτων, σε στελέχη από τους κλάδους του HR αλλά και σε όσους δραστηριοποιούνται στο χώρο του coaching. Επιπρόσθετα σε κάθε άτομο που μπορεί να επωφεληθεί από τη φιλοσοφική βοήθεια στην επίλυση ή τη διαχείριση θεμάτων που σχετίζονται με την καθημερινή του εμπειρία ζωής. Ενδεικτικά ζητήματα που σχετίζονται με: θέματα ιδιωτικής ή επαγγελματικής ηθικής και δεοντολογίας ή ζητήματα προσωπικής ή επαγγελματικής ολοκλήρωσης, ρητορικής, δεξιότητες λήψης αποφάσεων κ.α.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των συμμετεχόντων και σε επίπεδο γνώσεων και στάσεων, στοχεύει στην κατάρτιση τους στο θεματικό πεδίο της φιλοσοφικής συμβουλευτικής, προσδίδοντας γνώσεις και δεξιότητες τις οποίες μπορούν να αξιοποιούσουν σε πεδία όπως η συμβουλευτική, η διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού και η εκπαίδευση.

Ενότητα 1. Φιλοσοφική Συμβουλευτική

Από την ίδρυση των μεγάλων φιλοσοφικών σχολών κατά την αρχαιότητα, οι φιλόσοφοι έχουν εγγραφεί σε πρακτικούς ρόλους ως σύμβουλοι, βοηθώντας τους ανθρώπους να λάβουν δύσκολες αποφάσεις, βελτιώνοντας τη ζωή και τις σχέσεις τους και αναπτύσσοντας μεγαλύτερη αυτογνωσία. Σε όλη την ιστορία, η φιλοσοφία έχει χρησιμοποιηθεί με πολύ πρακτικούς τρόπους, δημιουργώντας μοντέλα για την εκπλήρωση στόχων και προσεγμένους τρόπους ζωής. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων αιώνων, όμως, η φιλοσοφία περιοριζόταν όλο και περισσότερο σε ακαδημαϊκό επίπεδο και σε θεωρητική πειθαρχία που απομακρύνθηκε από τα ζητήματα της καθημερινής ζωής. Εντούτοις, στην εποχή μας, πολλοί σπουδαίοι επαγγελματίες αξιοποιούν τη φιλοσοφία και ουσιαστικά μιλάμε για επιστροφή της πίσω στις πρακτικές της ρίζες και ανησυχίες. Αυτό οδήγησε στην εμφάνιση της Φιλοσοφικής Συμβουλευτικής για να αντιμετωπιστούν διλήμματα, αδιέξοδα, και καθημερινά ζητήματα καθημερινών ανθρώπων μέσω της φιλοσοφικής γνώσης και σκέψης. Στην ενότητα αυτή, ο εκπαιδευόμενος θα κατανοήσει πως αυτή η μακρά παράδοση της φιλοσοφίας μετουσιώθηκε στο «νέο» αυτόν κλάδο
Λέξεις κλειδιά: φιλοσοφία, αυτογνωσία, διλήμματα, συμβουλευτική, γνώση

Ενότητα 2. Οι στόχοι της Φιλοσοφικής Συμβουλευτικής

Αποστολή της Φιλοσοφικής Συμβουλευτικής είναι να παρέχει εκείνα τα «νοητικά εργαλεία» που χρειάζεται κάποιος για να αντιμετωπίσει τα προαναφερθέντα θέματα ή/και διλήμματα (διαπροσωπικές σχέσεις, καριέρα και την επιλογή επαγγέλματος, ηθικά, υπαρξιακά κ.ά.). Λειτουργεί δηλαδή επικουρικά στο να συνειδητοποιήσει ο ενδιαφερόμενος σφάλματα και αστοχίες σε επίπεδο αξιών, ανασφάλειες και φόβους που έχει υιοθετήσει στη ζωή του, ενώ θα βοηθηθεί να συνειδητοποιήσει τις κατάλληλες γι’ αυτόν θέσεις απέναντι στα διάφορα ζητήματα. Βασικός στόχος της παρούσας ενότητας είναι να βοηθήσει το άτομο και τον επαγγελματία να φτάσει στην κατανόηση του εαυτού και στην αυτοσυνειδησία καλλιεργώντας παράλληλα την κριτική του σκέψη και τη λογική ικανότητα. Λέξεις κλειδιά: εργαλεία, σφάλματα, κατανόηση, εαυτός, κριτική σκέψη
Λέξεις κλειδιά: αιτιολογία, επιπτώσεις, δυσλειτουργίες

Ενότητα 3. Η Συμβουλευτική διαδικασία

Στην παρούσα ενότητα, ο εκπαιδευόμενος έρχεται σε επαφή με τα πρακτικά «εργαλεία» και μεθόδους που μπορεί να αξιοποιήσει στη φιλοσοφική συμβουλευτική. Θα αναπτυχθούν ενδεικτικά η μέθοδος PEACE του Marinoff, των 5 σταδίων του Lahav, οι προσεγγίσεις του Cohen και του Raabe καθώς και πρόσθετα δεδομένα που θα βοηθήσουν στη δομή και στο αποτέλεσμα της συμβουλευτικής διαδικασίας.
Λέξεις κλειδιά: μέθοδοι, δράση, προβλήματα, συμβουλευτική, προσανατολισμός

Ενότητα 4. Βασικές αρχές της Φιλοσοφικής σκέψης

Μελετώντας κανείς την Ιστορία της Φιλοσοφίας, πέρα από τα διάφορα ρεύματα, τις σχολές και τις τάσεις, διαπιστώνει ότι κοινός τόπος είναι η επιδίωξη της αυτογνωσίας ως προϋπόθεσης για το ευ ζην. Κάθε έννοια Συμβουλευτικής, ωστόσο, περιστρέφεται γύρω από δύο πόλους, αυτόν του νοήματος και της ουσίας των λεγομένων και εκείνον της εμπειρικής διαπίστωσης και εφαρμογής. Έτσι, διαλεκτικά η Φιλοσοφική Συμβουλευτική καλείται να αναδείξει την θεωρία και την πράξη σε αλληλένδετους όρους. Ξεκινώντας από τον Σωκράτη και τον Πλάτωνα και τα βασικά τους εργαλεία τη διαλεκτική και τη μαιευτική που οδηγούσαν στην αναζήτηση της αλήθειας και της γνώσης, προχωρώντας στον Αριστοτέλη και στην Εντελέχεια, που περιγράφει πως η δυνατότητα καθίσταται πραγματικότητα, και φτάνοντας μέχρι τη νεότερη εποχή και τον Καντ με την κατηγορική προσταγή και την αξιοποίηση της λογικής οι βασικές αρχές της Φιλοσοφικής σκέψης θέτουν ισχυρά θεμέλια μεταξύ άλλων και στη σύγχρονη Συμβουλευτική.
Λέξεις κλειδιά: Σωκράτης, αυτογνωσία, ευ ζην, διαλεκτική, Αριστοτέλης, εντελέχεια, Καντ, κατηγορική προσταγή, λογική

Ενότητα 5. Η έννοια της Ηθικής

Τι είναι καλό και τι είναι κακό; Τι είναι δίκαιο και τι άδικο; Ερωτήσεις που απασχολούν κάθε μελέτη ηθικής. Ποιος βλάπτεται και ποιος ωφελείται; Eνα κλασικό ερώτημα για να διαπιστώσουμε αν μια ενέργεια είναι ηθικά ενδιαφέρουσα. Έτσι, κάθε σύνολο βασικών προτάσεων που αποσκοπούν στο να αξιολογήσουν ή να καθορίσουν μορφές συμπεριφοράς περιγράφει αυτό που λέγεται Ηθική. Ένας όρος που από αξιακός κώδικας στην αρχαιότητα κατήντησε κοινόχρηστος στις μέρες μας και χρειάζεται να επαναπροσδιοριστεί, διότι είναι τρόπος συλλογικής βελτίωσης της θέσης του ανθρώπου στον κόσμο. Στην παρούσα ενότητα η φιλοσοφική ηθική, η επαγγελματική και επιχειρησιακή ηθική μέχρι και η βιοηθική θα αποτελέσουν το έναυσμα για τον εκπαιδευόμενο για να αναλογιστεί και να επεξεργαστεί με τη βοήθεια των φιλοσοφικών εργαλείων τόσο τις δικές του πεποιθήσεις όσο και εκείνων που τον περιβάλλουν.
Λέξεις κλειδιά: καλό, δίκαιο, ηθική, βιοηθική, πεποιθήσεις

Ενότητα 6. Φιλοσοφικές προσεγγίσεις ως αφετηρία διαλόγου για το Φιλοσοφικό Σύμβουλο

Ο Φιλοσοφικός Σύμβουλος ξετυλίγει το κουβάρι της Συμβουλευτικής βασιζόμενος πάνω σε θεμελιώδεις φιλοσοφικές προσεγγίσεις. Η Σωκρατική διδασκαλία, ο προτρεπτικός λόγος και η ρητορική πειθούς, η Στωική φιλοσοφία με τις αναφορές στην εγκράτεια, την απάθεια και την ολιγάρκεια, αλλά και ο Μακιαβέλλι με την ανάδειξη της τύχης και της ικανότητας ως βασικών παραγόντων επιτυχίας μέχρι το Νίτσε και τη Θέληση για δύναμη, θα συμβάλλουν στην πρακτική εφαρμογή της φιλοσοφίας οδηγώντας πρωτίστως τον εκπαιδευόμενο και κατ’ επέκταση όσους τον συμβουλεύονται στην προσωπική ευημερία.
Λέξεις κλειδιά: προτρεπτικός λόγος, ρητορική πειθούς, Στωικοί, Μακιαβέλλι, Νίτσε

Ενότητα 7. Η Φιλοσοφική Συμβουλευτική: Σύνδεση, συνάφεια και αξιοποίηση στο Coaching, Mentoring και Personal Management

Στην παρούσα ενότητα γίνεται μια διακριτή κατηγοριοποίηση των συγκεκριμένων 3 πεδίων μέσω της διαφοροποίησης αλλά και αλληλοϋποστήριξης τους καθώς και πως μπορούν να αξιοποιήσουν τη φιλοσοφική συμβουλευτική. To Coaching είναι μεθοδολογία και ορμώμενο από το παρόν αποσκοπεί στη βελτίωση στο μέλλον. Ξεκλειδώνει σκέψεις και διαμορφώνει συμπεριφορές. Το Mentoring είναι η καθοδήγηση από ένα πεπειραμένο άτομο σε ένα συγκεκριμένο επαγγελματικό πεδίο ή αντικείμενο. Ενδυναμώνει και αναπτύσσει το συναίσθημα της αυτοπεποίθησης, ενώ ενισχύει τις επαγγελματικές και προσωπικές δεξιότητες. Τέλος το Personal Management σχεδιάζει και περιγράφει προσωπικούς στόχους, οι οποίοι θα τεθούν και θα εκπληρωθούν στη συνέχεια της ζωής. Αποτυπώνεται μέσω της ανάλυσης και σχετικών case studies πως ο επαγγελματίας ή ο λειτουργός μπορεί ουσιαστικά να αξιοποιήσει τις πρόσθετες γνώσεις του τόσο προς ίδιον αφελώς όσο και προς όφελος των «πελατών» του.
Λέξεις κλειδιά: Coaching, Mentoring, Management, αυτοπεποίθηση, στόχοι

Ενότητα 8. Εφαρμογές της Φιλοσοφίας στην Επαγγελματική & Προσωπική Ανάπτυξη του ατόμου

Στη συγκεκριμένη ενότητα, ο εκπαιδευόμενος θα κατανοήσει τη συνδρομή και συμβολή φιλοσοφικών θεωριών και αρχών σε ένα μείζον επαγγελματικό και όχι μόνο πεδίο που είναι οι ήπιες δεξιότητες (soft skills). Οι ήπιες δεξιότητες τα τελευταία χρόνια από πολλούς οργανισμούς (π.χ. W.E.F.) Οργανισμούς και Εργοδότες θεωρούνται ως θέμα υψηλής προτεραιότητας και κομβικό συστατικό στην ακαδημαϊκή, επαγγελματική και κοινωνική προοπτική του ατόμου. Θα αναπτυχθούν συνεπώς οι τρόποι και ο ρόλος που η φιλοσοφία μπορεί να συνδράμει προς την ανάπτυξη των εν λόγω δεξιοτήτων (decision making, complex problem solving e.t.c.) προκειμένου να αξιοποιηθούν είτε στους διάφορους τομείς (HR, Personal Management, Career Counseling) είτε ως εργαλεία αυτοβελτίωσης και θα αναδυθεί και η συνδρομή της Φιλοσοφίας στη Συναισθηματική Νοημοσύνη (Αυτοκυριαρχία, Ενσυναίσθηση, Αυτοέλεγχος)
Λέξεις κλειδιά: δεξιότητες, προοπτική, HR, Management, Career

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση, βασισμένη στις επιμέρους ενότητες της διδαχθείσας ύλης, έχει ως σκοπό να εξετάσει την εμπέδωση της ύλης αλλά και την ανατροφοδότηση των συμμετεχόντων αναφορικά με την επίτευξη του προσδοκώμενου μαθησιακού αποτελέσματος

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Προκειμένου να ολοκληρώσετε την συμμετοχή σας θα πρέπει να αποστείλετε στο info@employ.edu.gr  μέχρι την τελική ημερομηνία εγγραφών:
• Φωτοτυπία ταυτότητας
• Αποδεικτικό τίτλων σπουδών (Φωτοτυπία)
• Αντίγραφο καταθετηρίου/αποδεικτικού τραπέζης
• Δικαιολογητικό εκπτωτικής κατηγορίας (διαβάστε ακολούθως)

Άνεργοι - Φοιτητές

Όσοι δικαιούνται έκπτωση λόγω φοιτητικής ιδιότητας ή ανεργίας αποστέλλουν απαραίτητα το φοιτητικό πάσο ή βεβαίωση ανεργίας σε ισχύ ώστε να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους. Σε περίπτωση μη έγκαιρης αποστολής των προαναφερθέντων δικαιολογητικών οι αιτούμενοι μειωμένης συμμετοχής επιβαρύνονται με ολόκληρο το κόστος.

Έκδοση Τιμολογίου

Εάν επιθυμείτε την έκδοση τιμολογίου, αποστείλετε τα εξής στοιχεία {Τίτλος Σεμιναρίου | Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντος | ΕΠΩΝΥΜΙΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΑΦΜ | ΔΟΥ} στο email: info@employ.edu.gr  έως και 3 ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Η EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας τηρώντας συγκεκριμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και τις αυτονόητες προδιαγραφές υψηλών παρεχόμενων υπηρεσιών, σας ενημερώνει πως λαμβάνετε το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης ΜΟΝΟ εφόσον έχετε συμμετάσχει και ολοκληρώσει τις απαραίτητες ώρες του επιμορφωτικού προγράμματος και εφ’ όσον έχουν εξοφληθεί τα δίδακτρα του προγράμματος. Ειδικά στα μοριοδοτούμενα προγράμματα οι αναγραφόμενες ώρες συμμετοχής είναι επακριβώς οι ώρες στις οποίες πιστοποιημένα έχει συμμετάσχει ο επιμορφούμενος.

Ε - Banking

Σε περίπτωση ηλεκτρονικής μεταφοράς εμβάσματος (e-banking) από τράπεζα διαφορετική της EUROBANK, τα τραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν εξολοκλήρου το συμμετέχοντα. (Mέσω e-banking θα πρέπει το ποσό να έχει πιστωθεί το αργότερο 3 ημέρες πριν την ημέρα έναρξης).

Πολιτική Επιστροφής Διδάκτρων

Επιστροφές διδάκτρων γίνονται δεκτές μέχρι και (7) επτά ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος και εφόσον ειδοποιηθεί τηλεφωνικά το αρμόδιο τμήμα Δια Βίου Μάθησης της εταιρείας ή ακυρωθεί το πρόγραμμα με υπαιτιότητα της εταιρείας. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μη παρακολούθηση του προγράμματος, διακοπή της φοίτησης κ.λπ.) τα δίδακτρα ή μέρος των διδάκτρων δεν επιστρέφονται.

Με τη δήλωση συμμετοχής στο πρόγραμμα και την κατάθεση του ποσού αυτόματα δηλώνετε ότι αποδέχεστε τους παραπάνω όρους.Είστε Νέος Χρήστης στο learn.employ.edu.gr