Αίτηση ΣυμμετοχήςΚωδικός: EL15-10/22
Ημ/νια Έναρξης: 20/01/2023
Ημ/νια Λήξης Εγγραφών: 20/01/2023
Τίτλος: Ενταξιακή Εκπαίδευση - Ειδική Αγωγή & Παράλληλη Στήριξη
Τύπος: Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα
Διάρκεια: 400 Ώρες
Δίδακτρα: ΔΩΡΕΑΝ παρακολούθηση (προαιρετικά 35€ για όσους επιθυμούν Βεβαίωση Παρακολούθησης)

Γενική Περιγραφή

Τα παιδιά και οι νέοι με αναπηρία αποτελούν μία ιδιαίτερα ανομοιογενή ομάδα πληθυσμού, οι ανάγκες της οποίας διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατηγορία και τη σοβαρότητα της αναπηρίας. Η ένταξη τους στηρίζεται σε θεωρήσεις, που ορίζουν ότι η αναπηρία είναι αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης ατομικών διαφορών και συγκεκριμένων κοινωνικών και οικονομικών δομών, οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν στον αποκλεισμό των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από την κοινωνική ζωή.
Όσον αφορά την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία, τα ειδικά σχολεία και τα αντίστοιχα κέντρα συμπληρώνουν το έργο των γενικών σχολείων (regular schools) με βοηθητικές – υποστηρικτικές υπηρεσίες, που ενθαρρύνουν τα παιδιά και γενικά τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις προσπάθειες ανεξαρτητοποίησης και κοινωνικής ένταξής τους στη σχολική εκπαίδευση, στις δραστηριότητες κατά τον ελεύθερο χρόνο, στην προετοιμασία για την εργασία, στις υπηρεσίες υγείας, με αντίστοιχες ειδικότητες και με κοινωνικές υπηρεσίες κ.ά..
Στην Ελλάδα, οι ενταξιακές πρακτικές προωθήθηκαν σημαντικά με το νόμο 2817 του 2000, οπότε ξεκίνησε η υλοποίηση μιας μορφής συνδιδασκαλίας με την ονομασία «παράλληλη στήριξη» (Π.Σ.) και άρχισε σταδιακά να αυξάνεται ο αριθμός των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα. Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στην Π.Σ. έχουν να επιτελέσουν καινούριους ρόλους. Καλούνται να συνυπάρξουν και να συνεργαστούν για να πετύχουν τους στόχους, όπως αυτοί ορίζονται, με βάση τις ανάγκες των παιδιών που στηρίζουν.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ως στόχο να καταρτίσει, τόσο εν ενεργεία όσο και μελλοντικά στελέχη της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης, σε θεμελιώδεις αρχές της αλλά και να εφοδιάσει με το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο τους συμμετέχοντες που επιθυμούν να εμβαθύνουν στο πεδίο της ενταξιακής εκπαίδευσης αλλά και να επιτελέσουν το σημαντικό ρόλο του εξειδικευμένου «συνδιδασκάλου» για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Επιστημονικά Υπεύθυνος 
Δρ Χρήστος Ταουσάνης Scientific Director EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας

Επιστημονική Επιμέλεια | Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος
Δρ. Τρύφων Μαυροπαλιάς, Διδάσκων ειδικής αγωγής ΠΤΔΕ Παν. Δυτικής Μακεδονίας

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πρώτος στόχος της επιμόρφωσης είναι η ενημέρωση των επιμορφούμενων για σημαντικές πτυχές της ένταξης παιδιών με αναπηρία. Ειδικότερα, κρίσιμο θεωρείται ότι η ενταξιακή εκπαίδευση θέτει υπό διαπραγμάτευση την οργάνωση των σχολείων σε συστημικό και τοπικό επίπεδο, ως προς το περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος και ως προς τους τρόπους διδασκαλίας, παιδαγωγικής προσέγγισης και αξιολόγησης. Επίσης και η οργανωτική δομή σε επίπεδο σχολείου καθορίζει την ποιότητα και σε ορισμένες περιπτώσεις την ποσότητα των αναγκαίων πόρων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί. Ως ένα σημαντικό «εργαλείο» για την ένταξη μαθητών με αναπηρία στο γενικό σχολείο είναι η «Παράλληλη Στήριξη». Παρά τις αλλαγές και τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει σύμφωνα με νομοθετικές παρεμβάσεις, η πλήρης φοίτηση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις γενικές τάξεις δεν είναι απρόσκοπτη και χωρίς δυσκολίες. Έτσι, ως δεύτερος στόχος της επιμόρφωσης είναι ο τρόπος υλοποίησης ενός συνεργατικού μοντέλου συνδιδασκαλίας όπως είναι η Παράλληλη Στήριξη καθώς και η διαχείριση, η οργάνωση και η αξιολόγηση της διδασκαλίας από τους εκπαιδευτικούς μέσα σε αυτό το πλαίσιο

Το περιεχόμενο της κάθε θεματικής ενότητας, κατά περίπτωση, πέρα από τη θεωρία, μπορεί να περιλαμβάνει:

-Διαγράμματα, εικόνες, ενεργούς συνδέσμους (links), videos κ.λπ.
-Case Studies
-Πρόσθετη Βιβλιογραφία και Παραπομπές
-Μαγνητοσκοπημένες Διαλέξεις / webinars
-Υποστηρικτικά Αρχεία (.ppt)

Στόχος των προαναφερθέντων στοιχείων είναι η αξιοποίηση διαφόρων τρόπων, τεχνικών και μεθόδων ώστε η παρουσίαση και η οπτικοποίηση του υλικού να είναι πιο εύληπτη και αποτελεσματική επιτυγχάνοντας καλύτερα τους μαθησιακούς στόχους. Συνεπικουρούμενη από την προσεγμένη δομή και ακολουθία των ενοτήτων που ενισχύει την αυτενέργεια και την αλληλεπίδραση του συμμετέχοντα, η όλη παρακολούθηση του προγράμματος καθίσταται ιδιαίτερα ευέλικτη και προσαρμοσμένη στα ατομικά χρονοδιαγράμματα του κάθε συμμετέχοντα και του παρέχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει σύμφωνα με το διαθέσιμο χρόνο του την πλήρη εμπέδωση της ύλης δίχως τους χρονικούς ή άλλους περιορισμούς της «παραδοσιακής» διδασκαλίας.

Συγγραφείς και συντάκτες του επιστημονικού υλικού που έχουν επιμεληθεί το υλικό μελέτης και τη δομή του εκάστοτε προγράμματος είναι είτε μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., είτε καταξιωμένοι επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους και έργου είτε διδάκτορες με κατάρτιση και εμπειρία στα σχετικά γνωστικά αντικείμενα.

Τα εξ αποστάσεως προγράμματα της EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας υλοποιούνται με μια συγκεκριμένη μεθοδολογία και χρονική ακολουθία.

-Το πρόγραμμα απαρτίζεται από διδακτικές ενότητες (που βρίσκονται στην ειδική πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, την οποία ο εκπαιδευόμενος μπορεί να επισκεφθεί, είτε μέσω desktop είτε μέσω mobile συσκευών), και όπου βρίσκονται αναρτημένα το σχετικό επιστημονικό υλικό ανά ενότητα, αναλυτικός οδηγός σπουδών, χρονοδιαγράμματα και εμπεριέχεται και η διαδικασία της αξιολόγησης.

-Καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος υπάρχει help desk που συνδράμει σε ενδεχόμενες δυσκολίες - απορίες τεχνικής διαδικαστικής φύσεως αλλά και εκπαιδευτικής υποστήριξης.

-Το επιστημονικό υλικό είναι προσβάσιμο και εκτυπώσιμο και διατίθεται τμηματικά ανά ενότητα/σπόνδυλο με βάση τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης του προγράμματος.

-Η διαδικασία αξιολόγησης που οδηγεί στην απόκτηση του πιστοποιητικού είναι προαπαιτούμενη , υλοποιείται επίσης μέσω της πλατφόρμας (εξ αποστάσεως) και ο εκπαιδευόμενος, εφόσον έχει επιτύχει 50% και άνω, θεωρείται επιτυχών, μπορεί να ολοκληρώσει το πρόγραμμα και να παραλάβει το πιστοποιητικό του. Σε περίπτωση αποτυχίας (ποσοστό κάτω του 50%), δίνεται η δυνατότητα επανεξέτασης στο προγραμματιζόμενο χρονικό διάστημα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής εκπαίδευσης που εκπαιδεύουν μαθητές με ειδικές ανάγκες στα πλαίσια της ενταξιακής εκπαίδευσης, με χρήση Παράλληλης Στήριξης. Επίσης, σε φοιτητές και εκπαιδευτικούς που προσδοκούν να εργαστούν στην εκπαίδευση ως εκπαιδευτικοί της Π.Σ. και θέλουν να λάβουν σχετική επιμόρφωση. Παράλληλα, μπορούν να συμμετέχουν και άλλοι ειδικοί επιστήμονες και επαγγελματίες, οι οποίοι στηρίζουν εκτός αλλά και εντός σχολικού πλαισίου, παιδιά που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επιπρόσθετα, το σεμινάριο στοχεύει στην ενημέρωση στελεχών της εκπαίδευσης που έχουν τη γενική ευθύνη λειτουργίας της Ενταξιακής Εκπαίδευσης. Τέλος, σε γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες που φοιτούν σε γενικά σχολεία, για να κατανοήσουν τον τρόπο που εκπαιδεύεται το παιδί τους στα πλαίσια της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, αλλά και για να πάρουν ανατροφοδότηση, με σκοπό να έχουν πιο υποστηρικτικό και καθοδηγητικό ρόλο.

Η συγκεκριμένη επιμόρφωση,ενδεικτικά, μοριοδοτείται ή/και αποτελεί συνεκτιμώμενο προσόν σε Προκηρύξεις:
1. Σε ειδικότητες ειδικής αγωγής (π.χ. Προσχολικής Αγωγής, Δραστηριοτήτων, Δημιουργίας και Έκφρασης ή Προσχολικής Αγωγής για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες) σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με θέμα: «Απασχόληση ωρομισθίων εκπαιδευτών Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ), Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής και Δημόσιων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ)».

2. Σε ειδικότητες ειδικής αγωγής (π.χ. Προσχολικής Αγωγής) σύμφωνα με το ΦΕΚ με θέμα: «Καθορισμός Κριτηρίων και διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής, των με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτών ενηλίκων, των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), των Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ΟΑΕΔ» (Αρ. Φύλλου 1961/30-06-2016).

Ακόμη, όπως αναφέρεται στο Ν.4547/ΦΕΚ 102/12.6.2018 αναφορικά με την επιλογή στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η επιμόρφωση συμπεριλαμβάνεται στα συνεκτιμώμενα προσόντα

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί συμπληρωματικά πως, αναφορικά με το ρόλο και την εργασία του συνοδού παράλληλης στήριξης όσον αφορά το σχολικό πλαίσιο, σύμφωνα με το άρθρο 28, παρ.18 του νόμου 4186/2013 (Φ.Ε.Κ. 193Α), η υποστήριξη του μαθητή μπορεί να υλοποιείται και από συνοδό που εισηγείται και διαθέτει η οικογένεια του μαθητή, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Διευθυντή της Σχολικής μονάδας και του Συλλόγου Διδασκόντων.

Ενότητα 1. Η έννοια της αναπηρίας

Mοντέλα ερμηνείας της αναπηρίας, ορισμοί και στόχοι της ειδικής αγωγής
Λέξεις κλειδιά: μοντέλα ερμηνείας, ορισμοί, στόχοι

Ενότητα 2. Η έννοια της ένταξης

Ερμηνεία της ένταξης, παράγοντες επιτυχημένης ένταξης, ιστορική αναδρομή της ένταξης, η ελληνική Πολιτεία για την ένταξη, τo Μοντέλο Συμβούλευσης /Consultation Model)
Λέξεις κλειδιά: επιτυχία ένταξης, ιστορική αναδρομή, Μοντέλο Συμβούλευσης

Ενότητα 3. Η παράλληλη στήριξη ως μέσο ένταξης

Ζητήματα συνδιδασκαλίας, χαρακτηριστικά της συνδιδασκαλίας, η συνδιδασκαλία στις γενικές τάξεις: Μειονεκτήματα – πλεονεκτήματα
Λέξεις κλειδιά: συνδιδασκαλία, παράλληλη στήριξη, γενική τάξη

Ενότητα 4. Τύποι του μοντέλου της συνδιδασκαλίας

Παρουσίαση των μοντέλων συνδιδασκαλίας, πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα
Λέξεις κλειδιά: μοντέλα συνδιδασκαλίας

Ενότητα 5. Η συνεκπαίδευση στο διεθνή χώρο

Παρουσίαση της συνεκπαίδευσης στο διεθνή χώρο, σε αναπτυγμένες και λιγότερο αναπτυγμένες χώρες
Λέξεις κλειδιά: συνεκπαίδευση, διεθνής χώρος

Ενότητα 6. Ρόλοι συνδιδασκάλων

Η συνεργασία των συνδιδασκάλων στα πλαίσια της συνδιδασκαλίας, πρακτικές υλοποίησης της συνδιδασκαλίας, προετοιμασία των εκπαιδευτικών για την Παράλληλη Στήριξη
Λέξεις κλειδιά: συνεργασία, πρακτικές υλοποίησης, προετοιμασία εκπαιδευτικών

Ενότητα 7. Ζητήματα της ενταξιακής εκπαίδευσης

Εξατομικευμένη / Διαφοροποιημένη διδασκαλία, αξιολόγηση με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα / CBM
Λέξεις κλειδιά: εξατομικευμένη διδασκαλία, αξιολόγηση

Ενότητα 8. Η Παράλληλη Στήριξη ως ενταξιακή πρακτική μέσα από την έρευνα

Παρουσίαση ευρημάτων, συζήτηση επί των ευρημάτων, αναστοχασμός και προτάσεις για ορθές πρακτικές
Λέξεις κλειδιά: ευρήματα, αναστοχασμός, προτάσεις

Ενότητα 9. Πρακτικές ένταξης που μπορούν εφαρμοστούν για τη φοίτηση παιδιών με σύνδρομο Down και ελαφριά Νοητική Αναπηρία, στη γενική τάξη.

Παρουσίαση δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτονομίας. Μία άλλη προσέγγιση για την εκμάθηση Α΄ ανάγνωσης για μαθητές με σύνδρομο Down και ελαφριά Νοητική Αναπηρία.
Λέξεις κλειδιά: σύνδρομο Down, δεξιότητες αυτονομίας, εκμάθηση ανάγνωσης

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση, βασισμένη στις επιμέρους ενότητες της διδαχθείσας ύλης, έχει ως σκοπό να εξετάσει την εμπέδωση της ύλης αλλά και την ανατροφοδότηση των συμμετεχόντων αναφορικά με την επίτευξη του προσδοκώμενου μαθησιακού αποτελέσματος

Έκδοση Τιμολογίου

Εάν επιθυμείτε την έκδοση τιμολογίου, αποστείλετε τα εξής στοιχεία {Τίτλος Σεμιναρίου | Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντος | ΕΠΩΝΥΜΙΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΑΦΜ | ΔΟΥ} στο email: info@employ.edu.gr έως και 3 ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Η EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας τηρώντας συγκεκριμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και τις αυτονόητες προδιαγραφές υψηλών παρεχόμενων υπηρεσιών, σας ενημερώνει πως λαμβάνετε το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης ΜΟΝΟ εφόσον έχετε συμμετάσχει και ολοκληρώσει τις απαραίτητες ώρες του επιμορφωτικού προγράμματος και εφ’ όσον έχουν εξοφληθεί τα δίδακτρα του προγράμματος. Ειδικά στα μοριοδοτούμενα προγράμματα οι αναγραφόμενες ώρες συμμετοχής είναι επακριβώς οι ώρες στις οποίες πιστοποιημένα έχει συμμετάσχει ο επιμορφούμενος.

Ε - Banking

Σε περίπτωση ηλεκτρονικής μεταφοράς εμβάσματος (e-banking) από τράπεζα διαφορετική της EUROBANK, τα τραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν εξολοκλήρου το συμμετέχοντα. (Mέσω e-banking θα πρέπει το ποσό να έχει πιστωθεί το αργότερο 3 ημέρες πριν την ημέρα έναρξης).

Πολιτική Επιστροφής Διδάκτρων

Επιστροφές διδάκτρων γίνονται δεκτές μέχρι και (7) επτά ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος και εφόσον ειδοποιηθεί τηλεφωνικά το αρμόδιο τμήμα Δια Βίου Μάθησης της εταιρείας ή ακυρωθεί το πρόγραμμα με υπαιτιότητα της εταιρείας. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μη παρακολούθηση του προγράμματος, διακοπή της φοίτησης κ.λπ.) τα δίδακτρα ή μέρος των διδάκτρων δεν επιστρέφονται.

Με τη δήλωση συμμετοχής στο πρόγραμμα και την κατάθεση του ποσού αυτόματα δηλώνετε ότι αποδέχεστε τους παραπάνω όρους.Είστε Νέος Χρήστης στο learn.employ.edu.gr