Αίτηση ΣυμμετοχήςΚωδικός: EL9-02/22
Ημ/νια Έναρξης: 14/02/2022
Ημ/νια Λήξης Εγγραφών: 15/02/2022
Τίτλος: Μουσειακή Αγωγή και Εκπαίδευση
Τύπος: Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
Δίδακτρα: 135€ (Φοιτητές-Άνεργοι) | 165€ (Επαγγελματίες)

Γενική Περιγραφή

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα, διάρκειας 250 ωρών, εστιάζει στην παροχή θεωρητικών γνώσεων για το Μουσείο αλλά και μεθοδολογικών/πρακτικών γνώσεων σε όσους επιθυμούν να το αξιοποιήσουν ως ένα πολύτιμο εργαλείο πολλαπλού εγγραμματισμού για όλους. Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με α)την πορεία του μουσείου στον χρόνο και την εξέλιξή του σε ένα σημαντικό θεσμό για την μάθηση, β)τις σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις που αξιοποιούνται για την μάθηση στον χώρο του μουσείου, γ)ανάλογες εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας, δ)τρόπους ενδυνάμωσης της σχέσης του μουσείου με το σχολείο μέσα και από τις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και ε)με τις μεθόδους αξιολόγησης στο μουσείο.

Επιστημονικά Υπεύθυνος ΚεΔιΒιΜ
Δρ Χρήστος Ταουσάνης Scientific Director EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας

Επιστημονική Επιμέλεια | Ακαδημαϊκά Υπεύθυνη
Βάια Μανώλη υπ. Διδάκτωρ Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου (Τ.Ε.Α.Π.Η.)

Στόχος της συγκεκριμένης επιμόρφωσης είναι να ευαισθητοποιήσει τους συμμετέχοντες για τον πολυδιάστατο ρόλο του μουσείου στην σύγχρονη εποχή και την σχέση του με την μάθηση –τυπική, μη τυπική, άτυπη, δια βίου- αλλά και την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου. Η επιμόρφωση αποτελεί πηγή γνώσης αλλά και προσωπικής ανάπτυξης και παρέχει εφόδια στους συμμετέχοντες –εκπαιδευτικούς, φοιτητές αντίστοιχων τμημάτων, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο- ώστε να είναι σε θέση να διαχειριστούν το πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον του μουσείου προς όφελος των επισκεπτών του οικοδομώντας ουσιαστικές μουσειακές εμπειρίες.

Μετά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης, αναμένεται οι συμμετέχοντες:
(α) να εξοικειωθούν με τις θεωρίες μάθησης, τις καινοτόμες μεθόδους και το υλικό που μπορεί να αξιοποιηθούν στο μουσείο,
(β) να ερευνήσουν τις εφαρμογές των ΤΠΕ στον χώρο του μουσείου, οι οποίες υποστηρίζουν τη δημιουργία ελκυστικών περιβαλλόντων μάθησης καθώς και τρόπους ενδυνάμωσης της σχέσης του μουσείου με το κοινό του,
(γ) να προβληματιστούν για τη φωνή των επισκεπτών, η οποία αποκτά εξαιρετική σημασία για την λειτουργία των μουσείων που στις μέρες μας επιδιώκουν άνοιγμα σε διαφορετικά είδη κοινού.

Το περιεχόμενο της κάθε θεματικής ενότητας, κατά περίπτωση, πέρα από τη θεωρία, μπορεί να περιλαμβάνει:

-Διαγράμματα, εικόνες, ενεργούς συνδέσμους (links), videos κ.λπ.
-Case Studies
-Πρόσθετη Βιβλιογραφία και Παραπομπές
-Μαγνητοσκοπημένες Διαλέξεις / webinars
-Υποστηρικτικά Αρχεία (.ppt)

Στόχος των προαναφερθέντων στοιχείων είναι η αξιοποίηση διαφόρων τρόπων, τεχνικών και μεθόδων ώστε η παρουσίαση και η οπτικοποίηση του υλικού να είναι πιο εύληπτη και αποτελεσματική επιτυγχάνοντας καλύτερα τους μαθησιακούς στόχους. Συνεπικουρούμενη από την προσεγμένη δομή και ακολουθία των ενοτήτων που ενισχύει την αυτενέργεια και την αλληλεπίδραση του συμμετέχοντα, η όλη παρακολούθηση του προγράμματος καθίσταται ιδιαίτερα ευέλικτη και προσαρμοσμένη στα ατομικά χρονοδιαγράμματα του κάθε συμμετέχοντα και του παρέχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει σύμφωνα με το διαθέσιμο χρόνο του την πλήρη εμπέδωση της ύλης δίχως τους χρονικούς ή άλλους περιορισμούς της «παραδοσιακής» διδασκαλίας.

Συγγραφείς και συντάκτες του επιστημονικού υλικού που έχουν επιμεληθεί το υλικό μελέτης και τη δομή του εκάστοτε προγράμματος είναι είτε μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., είτε καταξιωμένοι επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους και έργου είτε διδάκτορες με κατάρτιση και εμπειρία στα σχετικά γνωστικά αντικείμενα.

Τα εξ αποστάσεως προγράμματα της EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας υλοποιούνται με μια συγκεκριμένη μεθοδολογία και χρονική ακολουθία.

-Το πρόγραμμα απαρτίζεται από διδακτικές ενότητες (που βρίσκονται στην ειδική πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, την οποία ο εκπαιδευόμενος μπορεί να επισκεφθεί, είτε μέσω desktop είτε μέσω mobile συσκευών), και όπου βρίσκονται αναρτημένα το σχετικό επιστημονικό υλικό ανά ενότητα, αναλυτικός οδηγός σπουδών, χρονοδιαγράμματα και εμπεριέχεται και η διαδικασία της αξιολόγησης.

-Καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος υπάρχει help desk που συνδράμει σε ενδεχόμενες δυσκολίες - απορίες τεχνικής διαδικαστικής φύσεως αλλά και εκπαιδευτικής υποστήριξης.

-Το επιστημονικό υλικό είναι προσβάσιμο και εκτυπώσιμο και διατίθεται τμηματικά ανά ενότητα/σπόνδυλο με βάση τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης του προγράμματος.

-Η διαδικασία αξιολόγησης που οδηγεί στην απόκτηση του πιστοποιητικού είναι προαπαιτούμενη , υλοποιείται επίσης μέσω της πλατφόρμας (εξ αποστάσεως) και ο εκπαιδευόμενος, εφόσον έχει επιτύχει 50% και άνω, θεωρείται επιτυχών, μπορεί να ολοκληρώσει το πρόγραμμα και να παραλάβει το πιστοποιητικό του. Σε περίπτωση αποτυχίας (ποσοστό κάτω του 50%), δίνεται η δυνατότητα επανεξέτασης στο προγραμματιζόμενο χρονικό διάστημα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, φοιτητές αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο, ο οποίος μπορεί να αξιοποιήσει τη μουσειακή αγωγή στο έργο και τη δράση του.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των συμμετεχόντων και σε επίπεδο γνώσεων και στάσεων, στοχεύει στην κατάρτιση τους στο πεδίο της μουσειακής αγωγής – μουσειοπαιδαγωγικής μέσω μιας επιμόρφωσης πιστοποιημένης από έναν καταξιωμένο φορέα στον κλάδο του, παρέχοντας πρόσθετα πλεονεκτήματα στο ατομικό του portfolio, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να μπορεί να αξιοποιήσει τις γνώσεις του τόσο στο χώρο της εκπαίδευσης όσο και σε συναφείς χώρους που σχετίζονται με τα μουσεία (π.χ. τουρισμό).

Ενότητα 1. Μουσείο- Ιστορική αναδρομή, εξέλιξη και ρόλος

Στην παρούσα ενότητα γίνεται μια μικρή ιστορική αναδρομή του μουσείου στον χώρο και τον χρόνο. Καταγράφεται η πορεία του από τις κλειστές συλλογές στα ανοιχτά στο ευρύ κοινό ιδρύματα και συσχετίζεται με τις εκάστοτε συνθήκες. Γίνεται αναφορά στα είδη των μουσείων, προσδιορίζεται ο ρόλος του και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σε κάθε εποχή. Αναλύονται οι συνθήκες που οδήγησαν στον νέο, διαφοροποιημένο ρόλο του μουσείου στην σύγχρονη εποχή.
Λέξεις κλειδιά: μουσείο, είδη, ρόλος, χαρακτηριστικά

Ενότητα 2. Μουσειοπαιδαγωγική

Αναλύεται ο όρος και περιγράφεται το πλαίσιο ανάπτυξης της Μουσειοπαιδαγωγικής ως αποτέλεσμα της ανάγκης της κοινωνίας για εκδημοκρατισμό της γνώσης και της έμφασης στον εκπαιδευτικό και κοινωνικό ρόλο των μουσείων. Γίνεται αναφορά στην εξέλιξή της στον ευρωπαϊκό χώρο και την σταδιακή σύνδεσή της με όλους τους τομείς δραστηριοποίησης ενός μουσείου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εξέλιξη τής Μουσειοπαιδαγωγικής στην Ελλάδα με την παρουσίαση παραδειγμάτων εκπαιδευτικών προγραμμάτων από μουσεία.
Λέξεις κλειδιά: Μουσειοπαιδαγωγική, εξέλιξη, εκπαιδευτικά προγράμματα

Ενότητα 3. Μαθαίνοντας στο Μουσείο

Στην ενότητα επιχειρείται μια συνοπτική περιγραφή των εκπαιδευτικών θεωριών οι οποίες σχετίζονται με την μάθηση στο Μουσείο και, βάσει των οποίων, έχουν αναπτυχθεί εκπαιδευτικές δράσεις. Αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά τους και αναδεικνύονται τα στοιχεία διαφοροποίησής τους. Μέσα από την εξέλιξη των θεωριών, οδηγούμαστε στις σύγχρονες προσεγγίσεις για την μάθηση και τον διαφοροποιημένο ρόλο των εμπλεκόμενων στην μαθησιακή διαδικασία, τόσο στην τυπική αλλά πολύ περισσότερο στην μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση.
Λέξεις κλειδιά: εκπαιδευτικές θεωρίες, δράσεις, σύγχρονες προσεγγίσεις

Ενότητα 4. Τεχνικές και εργαλεία μάθησης στο Μουσείο

Οι θεωρίες στις οποίες βασίζεται η μάθηση στο Μουσείο υποστηρίζουν καινοτόμες, συνεργατικές προσεγγίσεις και προτείνουν τεχνικές και εργαλεία που προωθούν την ενεργητική μάθηση και υποστηρίζουν την δημιουργία νοήματος από τους επισκέπτες. Περιγράφονται οι μέθοδοι και τα βασικά χαρακτηριστικά τους. Αναλύονται τα εργαλεία που απευθύνονται στους επισκέπτες του μουσείου (μαθητές, εκπαιδευτικούς, οικογένειες και άλλες ομάδες επισκεπτών) και κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τον χώρο αξιοποίησής τους, εντός ή και εκτός μουσείου.
Λέξεις κλειδιά: τεχνικές, εργαλεία, ενεργητική μάθηση

Ενότητα 5. Το Μουσείο και το κοινό του

Το Μουσείο συνδέεται με την δια βίου μάθηση και την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου. Οι ομάδες που το επισκέπτονται –εκτός των σχολικών- έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, ενδιαφέροντα και κίνητρα. Γίνεται αναφορά στο κοινό αυτό -οικογένειες, ενήλικες, παιδιά κ.α.- και διερευνάται ο τρόπος προσέγγισής τους από το μουσείο, τα μέσα και τα υλικά που αξιοποιούνται για τον σκοπό αυτό. Προτείνονται τρόποι ενίσχυσης της σχέσης των ομάδων αυτών με το μουσείο.
Λέξεις κλειδιά: δια βίου μάθηση, τρόπος προσέγγισης, τρόπος ενίσχυσης

Ενότητα 6. Μουσείο και Σχολείο

Η ενότητα αφορά στην σχέση μουσείου και σχολείου, δύο ξεχωριστών θεσμών οι οποίοι υπηρετούν διαφορετικές μορφές εκπαίδευσης. Αναλύονται τα χαρακτηριστικά της μάθησης στο σχολείο, ως φορέα τυπικής εκπαίδευσης και καταγράφονται οι αλλαγές, οι οποίες υποστηρίζονται από τις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και προωθούνται μέσα από τα Αναλυτικά Προγράμματα. Προτείνονται τρόποι συνεργασίας μουσείου και σχολείου με σκοπό την δημιουργία εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που ανανεώνουν την μαθησιακή διαδικασία στο σχολείο και εμπλουτίζουν την εμπειρία των μαθητών.
Λέξεις κλειδιά: σχολείο, συνεργασία, εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Ενότητα 7. Αξιοποίηση των ΤΠΕ στο Μουσείο

Η ενότητα αυτή αφορά στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και το Μουσείο. Περιγράφονται συγκεκριμένες εφαρμογές οι οποίες συσχετίζονται με τις λειτουργίες του μουσείου και αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο αξιοποιούνται. Αναφέρονται εφαρμογές που ζωντανεύουν και κάνουν πιο ελκυστικό τον χώρο του μουσείου που βοηθούν τον επισκέπτη να αποκτήσει μια διαδραστική μουσειακή εμπειρία. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην, ολοένα και αυξανόμενη, διαδικτυακή παρουσία των μουσείων και το ψηφιακό μουσειακό υλικό.
Λέξεις κλειδιά: ΤΠΕ, διαδραστική εμπειρία, διαδικτυακή παρουσία

Ενότητα 8. Αξιολόγηση στο μουσείο

Η αξιολόγηση στο μουσείο σχετίζεται με την επικοινωνιακή λειτουργία του και αναφέρεται στην αποτίμηση υπηρεσιών, εκθέσεων, προγραμμάτων, εννοιών. Συνδέεται με τις έρευνες κοινού στις οποίες οι επισκέπτες καλούνται να δώσουν πληροφορίες και ν’ απαντήσουν σε βασικά ερωτήματα ώστε να βοηθηθεί η λειτουργία και η ανάπτυξη του μουσείου. Στην ενότητα γίνεται αναφορά στα στάδια αξιολόγησης –αρχική, διαμορφωτική, τελική και τις συνήθεις μεθόδους. Καταγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά τους και οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας.
Λέξεις κλειδιά: στάδια αξιολόγησης, επικοινωνιακή λειτουργία, αποτίμηση

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση, βασισμένη στις επιμέρους ενότητες της διδαχθείσας ύλης, έχει ως σκοπό να εξετάσει την εμπέδωση της ύλης αλλά και την ανατροφοδότηση των συμμετεχόντων αναφορικά με την επίτευξη του προσδοκώμενου μαθησιακού αποτελέσματος

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Προκειμένου να ολοκληρώσετε την συμμετοχή σας θα πρέπει να αποστείλετε στο info@employ.edu.gr μέχρι την τελική ημερομηνία εγγραφών:
• Φωτοτυπία ταυτότητας
• Αποδεικτικό τίτλων σπουδών (Φωτοτυπία)
• Αντίγραφο καταθετηρίου/αποδεικτικού τραπέζης
• Δικαιολογητικό εκπτωτικής κατηγορίας (διαβάστε ακολούθως)

Άνεργοι - Φοιτητές

Όσοι δικαιούνται έκπτωση λόγω φοιτητικής ιδιότητας ή ανεργίας αποστέλλουν απαραίτητα το φοιτητικό πάσο ή βεβαίωση ανεργίας σε ισχύ ώστε να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους. Σε περίπτωση μη έγκαιρης αποστολής των προαναφερθέντων δικαιολογητικών οι αιτούμενοι μειωμένης συμμετοχής επιβαρύνονται με ολόκληρο το κόστος.

Έκδοση Τιμολογίου

Εάν επιθυμείτε την έκδοση τιμολογίου, αποστείλετε τα εξής στοιχεία {Τίτλος Σεμιναρίου | Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντος | ΕΠΩΝΥΜΙΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΑΦΜ | ΔΟΥ} στο email: info@employ.edu.gr έως και 3 ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Η EMPLOY EDu Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας ως πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και αδειοδοτημένος πάροχος Δια Βίου Μάθησης από την Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, τηρώντας συγκεκριμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και τις αυτονόητες προδιαγραφές υψηλών παρεχόμενων υπηρεσιών, σας ενημερώνει πως λαμβάνετε το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης ΜΟΝΟ εφόσον έχετε συμμετάσχει και ολοκληρώσει τις απαραίτητες ώρες του επιμορφωτικού προγράμματος και εφ’ όσον έχουν εξοφληθεί τα δίδακτρα του προγράμματος. Ειδικά στα μοριοδοτούμενα προγράμματα οι αναγραφόμενες ώρες συμμετοχής είναι επακριβώς οι ώρες στις οποίες πιστοποιημένα έχει συμμετάσχει ο επιμορφούμενος.

Ε - Banking

Σε περίπτωση ηλεκτρονικής μεταφοράς εμβάσματος (e-banking) από τράπεζα διαφορετική της EUROBANK, τα τραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν εξολοκλήρου το συμμετέχοντα. (Mέσω e-banking θα πρέπει το ποσό να έχει πιστωθεί το αργότερο 3 ημέρες πριν την ημέρα έναρξης).

Πολιτική Επιστροφής Διδάκτρων

Επιστροφές διδάκτρων γίνονται δεκτές μέχρι και (7) επτά ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος και εφόσον ειδοποιηθεί τηλεφωνικά το αρμόδιο τμήμα Δια Βίου Μάθησης της εταιρείας ή ακυρωθεί το πρόγραμμα με υπαιτιότητα της εταιρείας. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μη παρακολούθηση του προγράμματος, διακοπή της φοίτησης κ.λπ.) τα δίδακτρα ή μέρος των διδάκτρων δεν επιστρέφονται.

Με τη δήλωση συμμετοχής στο πρόγραμμα και την κατάθεση του ποσού αυτόματα δηλώνετε ότι αποδέχεστε τους παραπάνω όρους.Είστε Νέος Χρήστης στο learn.employ.edu.gr