Αίτηση ΣυμμετοχήςΚωδικός: EL16-02/22
Ημ/νια Έναρξης: 14/02/2022
Ημ/νια Λήξης Εγγραφών: 15/02/2022
Τίτλος: Διαπολιτισμική Συμβουλευτική & Πολυπολιτισμικότητα
Τύπος: Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα
Δίδακτρα: 195 € (Φοιτητές-Άνεργοι) | 225 € (Επαγγελματίες)

Γενική Περιγραφή

Αποτελεί κοινή παραδοχή πως, τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, οι επιστήμονες, οι λειτουργοί και οι επαγγελματίες διαφόρων κλάδων καλούνται να διαχειριστούν μια πολυπολιτισμική πραγματικότητα στην άσκηση του έργου τους. Το δεδομένο αυτό αναμφίβολα επηρεάζει και τομείς που σχετίζονται με την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών (κοινωνικών, συμβουλευτικών, εκπαιδευτικών κ.ά.). Στο πεδίο της συμβουλευτικής, η κλιμακούμενη αυτή διαφοροποίηση υπογραμμίζει ακόμη περισσότερο το ρόλο και τη συνδρομή της διαπολιτισμικής συμβουλευτικής. Η συμβουλευτική ατόμων που δεν ανήκουν στην κυρίαρχη πολιτισμικά κουλτούρα και προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια (Κλεφτάρας, 2010) αλλά και η διαδικασία που υλοποιείται ανάμεσα σε ένα σύμβουλο και έναν συμβουλευόμενο που ανήκουν σε διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες έχοντας διαφορετικές κοινωνικές αντιλήψεις για την εκάστοτε κοινωνική πραγματικότητα, καθίστανται καταλυτικές για το έργο των ειδικών επιστημόνων και λειτουργών καθώς πλέον αφορούν σε ένα μεγάλο –αναλογικά- ποσοστό του πληθυσμού. Ειδικότερα, στην ελληνική και ευρωπαϊκή πραγματικότητα, σύμβουλοι και στελέχη Σ.Υ.Υ. συχνά αναφέρουν, σε παρεμφερείς δράσεις που υλοποιούνται μέσω προγραμμάτων π.χ. ERASMUS+ πως, μετανάστες και πρόσφυγες συχνά δεν κατανοούν την «εργασιακή κουλτούρα» της χώρας υποδοχής, τις προσδοκίες των εργοδοτών κ.λπ.

Υπό αυτό το πρίσμα, το ΚεΔιΒιΜ της EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας, υλοποιεί το εξειδικευμένο αυτό πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 400 ωρών, προκειμένου να ενημερώσει και να καταρτίσει τους συμμετέχοντες στο συγκεκριμένο θεματικό πεδίο.

Επιστημονικά Υπεύθυνος ΚεΔιΒιΜ Edu
Δρ Χρήστος Ταουσάνης Scientific Director EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πρωταρχικός σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η αναβάθμιση της ποιότητας και η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των παρερχομένων Συνοδευτικών - Συμβουλευτικών Υπηρεσιών. Βασικός παράγοντας που συντελεί στην επίτευξη του στόχου αυτού είναι η πρόσκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων των Στελεχών (σύμβουλοι, ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, εκπαιδευτικοί κ.λπ.) που θα τους καθιστούν ικανούς στην εξατομικευμένη προσέγγιση και ενίσχυση των μεταναστών/προσφύγων τόσο σε επίπεδο απασχόλησης όσο και σε ψυχοκοινωνικό επίπεδο. Παράλληλα, το πρόγραμμα αποσκοπεί και στην ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου και των ειδικών απέναντι στα προβλήματα και τις συνέπειες του αποκλεισμού αυτού.

Οι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα στο πολυπολιτισμικό πλαίσιο που θα αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους και θα είναι επαρκώς καταρτισμένοι στο ρόλο του «διευκολυντή». Δηλαδή, να έχουν την ευθύνη του συντονισμού της διαδικασίας και να μπορούν να δράσουν ως εμψυχωτές, διευκολυντές και σύμβουλοι. Οι ειδικοί μαθησιακοί στόχοι συνοψίζονται στην:
α) Απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων υποστήριξης και καθοδήγησης των κοινωνικά αποκλεισμένων αυτών ατόμων προς την αυτονόμηση
β) Διαμόρφωση θετικών απόψεων και στάσεων προς τις ευπαθείς αυτές ομάδες πληθυσμού και στην
γ) Καλλιέργεια γνώσεων και δεξιοτήτων ώστε το κάθε στέλεχος να είναι ικανό να καταγράφει και αναλύει τις ανάγκες των ωφελουμένων και να προσαρμόζει ανάλογα τους στόχους των παρεμβάσεών του και να επιλέγει τις κατάλληλες μεθόδους ατομικής ή/και ομαδικής προσέγγισης

Το περιεχόμενο της κάθε θεματικής ενότητας, κατά περίπτωση, πέρα από τη θεωρία, μπορεί να περιλαμβάνει:

-Διαγράμματα, εικόνες, ενεργούς συνδέσμους (links), videos κ.λπ.
-Case Studies
-Πρόσθετη Βιβλιογραφία και Παραπομπές
-Μαγνητοσκοπημένες Διαλέξεις / webinars
-Υποστηρικτικά Αρχεία (.ppt)

Στόχος των προαναφερθέντων στοιχείων είναι η αξιοποίηση διαφόρων τρόπων, τεχνικών και μεθόδων ώστε η παρουσίαση και η οπτικοποίηση του υλικού να είναι πιο εύληπτη και αποτελεσματική επιτυγχάνοντας καλύτερα τους μαθησιακούς στόχους. Συνεπικουρούμενη από την προσεγμένη δομή και ακολουθία των ενοτήτων που ενισχύει την αυτενέργεια και την αλληλεπίδραση του συμμετέχοντα, η όλη παρακολούθηση του προγράμματος καθίσταται ιδιαίτερα ευέλικτη και προσαρμοσμένη στα ατομικά χρονοδιαγράμματα του κάθε συμμετέχοντα και του παρέχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει σύμφωνα με το διαθέσιμο χρόνο του την πλήρη εμπέδωση της ύλης δίχως τους χρονικούς ή άλλους περιορισμούς της «παραδοσιακής» διδασκαλίας.

Συγγραφείς και συντάκτες του επιστημονικού υλικού που έχουν επιμεληθεί το υλικό μελέτης και τη δομή του εκάστοτε προγράμματος είναι είτε μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., είτε καταξιωμένοι επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους και έργου είτε διδάκτορες με κατάρτιση και εμπειρία στα σχετικά γνωστικά αντικείμενα.

Τα εξ αποστάσεως προγράμματα της EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας υλοποιούνται με μια συγκεκριμένη μεθοδολογία και χρονική ακολουθία.

-Το πρόγραμμα απαρτίζεται από διδακτικές ενότητες (που βρίσκονται στην ειδική πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, την οποία ο εκπαιδευόμενος μπορεί να επισκεφθεί, είτε μέσω desktop είτε μέσω mobile συσκευών), και όπου βρίσκονται αναρτημένα το σχετικό επιστημονικό υλικό ανά ενότητα, αναλυτικός οδηγός σπουδών, χρονοδιαγράμματα και εμπεριέχεται και η διαδικασία της αξιολόγησης.

-Καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος υπάρχει help desk που συνδράμει σε ενδεχόμενες δυσκολίες - απορίες τεχνικής διαδικαστικής φύσεως αλλά και εκπαιδευτικής υποστήριξης.

-Το επιστημονικό υλικό είναι προσβάσιμο και εκτυπώσιμο και διατίθεται τμηματικά ανά ενότητα/σπόνδυλο με βάση τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης του προγράμματος.

-Η διαδικασία αξιολόγησης που οδηγεί στην απόκτηση του πιστοποιητικού είναι προαπαιτούμενη , υλοποιείται επίσης μέσω της πλατφόρμας (εξ αποστάσεως) και ο εκπαιδευόμενος, εφόσον έχει επιτύχει 50% και άνω, θεωρείται επιτυχών, μπορεί να ολοκληρώσει το πρόγραμμα και να παραλάβει το πιστοποιητικό του. Σε περίπτωση αποτυχίας (ποσοστό κάτω του 50%), δίνεται η δυνατότητα επανεξέτασης στο προγραμματιζόμενο χρονικό διάστημα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, Ειδικούς Παιδαγωγούς, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Κοινωνιολόγους, Συμβούλους Σταδιοδρομίας, Φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων καθώς και άλλα στελέχη που εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν με πρόσφυγές/μετανάστες παρέχοντας υποστηρικτικές υπηρεσίες.

Η συγκεκριμένη επιμόρφωση, ενδεικτικά, αποτελεί αξιοποιήσιμο ή/και συνεκτιμώμενο προσόν ως ακολούθως:

1. Για Κοινωνικούς Λειτουργούς, Φιλολόγους, Ψυχολόγους κ.λπ. του Ι.Νε.Δι.Βι.Μ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 3915/192/15.04.2016 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του προγράμματος υποδοχής και φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και ασυνόδευτων ανηλίκων».

2. Ακόμη, όπως αναφέρεται στο Ν.4547/ΦΕΚ 102/12.6.2018 αναφορικά με την επιλογή στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η επιμόρφωση συμπεριλαμβάνεται στα συνεκτιμώμενα προσόντα

3. Από Δήμους, Μ.Κ.Ο. και συναφείς δομές στην εκπαίδευση παλιννοστούντων και μεταναστών

4. Παράλληλα, στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων για πρόσφυγες και μετανάστες άνω των 15 ετών που αναμένεται να στελεχωθούν από εκατοντάδες αποφοίτους σχετικών ειδικοτήτων, αποτελεί ένα ισχυρό γνωστικό υπόβαθρο για πτυχιούχους οι οποίοι εργάζονται ή σκοπεύουν να εργαστούν σε Κέντρα Παροχής Κοινωνικής Φροντίδας ή σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις το οποίο σε συνδυασμό με το κύρος και την αναγνωσιμότητα του εκπαιδευτικού ομίλου της EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας αποτελεί ένα προσθετικό προσόν στην υποψηφιότητα του κάθε ενδιαφερομένου. Ενδεικτικά, παρέχει τα γνωστικά εφόδια σε ανέργους εγγεγραμμένους στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, οι οποίοι επιθυμούν να απασχοληθούν π.χ. σε δήμους και υπηρεσίες Α' Υποδοχής-Ασύλου (βλ. Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ 6/2016, Αρ. Πρωτ.:50988/23.06.2016

Ενότητα 1: Γενικές Αρχές Συμβουλευτικής

Η παρούσα ενότητα εστιάζει στη σημασία της συμβουλευτικής διαδικασίας και προσεγγίζει την έννοια της συμβουλευτικής και από την πλευρά του ειδικού επαγγελματία συμβούλου και από την πλευρά και όλων όσων βρίσκονται σε παιδαγωγικό ρόλο, ανθρώπων δηλαδή που χρειάζονται ειδικές τεχνικές στην επικοινωνία τους.
Λέξεις – Κλειδιά:σημασία συμβουλευτικής, παιδαγωγικός ρόλος, ειδικές τεχνικές

Ενότητα 2: Κύριες θεωρίες συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού – επαγγελματικής ανάπτυξης

Η παρούσα ενότητα επιχειρεί την εννοιολογική αποσαφήνιση ορισμένων βασικών όρων, προκειμένου να καταστεί σαφές το πλαίσιο μελέτης. Ειδικότερα, αναλύονται συνοπτικά οι έννοιες "Συμβουλευτική", "Συμβουλευτική Ψυχολογία", "Επαγγελματικός Προσανατολισμός" και "Επαγγελματική Ανάπτυξη".
Λέξεις – Κλειδιά: Συμβουλευτική, Συμβουλευτική Ψυχολογία, Επαγγελματικός Προσανατολισμός, Επαγγελματική Ανάπτυξη

Ενότητα 3: Είδη της Συ.Ε.Π. (Συ.Ε.Π. στην εκπαίδευση, την απασχόληση, εργασιακή συμβουλευτική, Συ.Ε.Π. Ε.Κ.Ο.)

Σκοπός της ενότητας αποτελεί η παρουσίαση ειδικών πλαισίων παροχής της ΣυΕΠ είτε σε ατομικό είτε σε ομαδικό επίπεδο αλλά και τα στάδια που διέπουν την άσκηση της ατομικής και ομαδικής Συμβουλευτικής.
Λέξεις – Κλειδιά: ατομική, ομαδική, συμβουλευτική

Ενότητα 4: Δια Βίου Συμβουλευτική | Μέρος Α’

Στην ενότητα αυτή γίνεται ειδική αναφορά στη σπουδαιότητα της δια βίου συμβουλευτικής και στο ρόλο που διαδραματίζει ειδικά σε ενήλικες ωφελουμένους καθώς και η παράθεση τεχνικών-μέσων οι οποίες μπορούν στη διερεύνηση και την ανάπτυξη της σταδιοδρομίας να αξιοποιηθούν ως εργαλεία. 
Λέξεις – Κλειδιά: Λέξεις – Κλειδιά: Δια Βίου Συμβουλευτική, Διερεύνηση, Ανάπτυξη

Ενότητα 5: Βασικές Αρχές Διαπολιτισμικής Συμβουλευτικής

Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η εξέταση των δύο βασικών όρων "πολυπολιτισμικότητα" και "διαπολιτισμικότητα", προκειμένου να καταστεί σαφής η μεταξύ τους διάκριση. Επιπλέον, παρουσιάζονται τα μοντέλα διαχείρισης της πολυπολιτισμικότητας που συγκροτήθηκαν, κατά την προσπάθεια των χωρών υποδοχής μεταναστών να διαχειριστούν τις μεταναστευτικές ροές και να αντιμετωπίσουν προκλήσεις, όπως η γλώσσα και η κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστευτικών πληθυσμών.
Λέξεις – Κλειδιά: πολυπολιτισμικότητα, διαπολιτισμικότητα, μοντέλα διαχείρισης

Ενότητα 6: Διαπολιτισμική Συμβουλευτική σε Πολυπολιτισμικά Περιβάλλοντα

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται η αναγκαιότητα της συμβουλευτικής στις ομάδες που αντιμετωπίζουν προβλήματα ένταξης, και παράλληλα, της ειδικής εκπαίδευσης και εξειδίκευσης συμβούλων σε πολυπολιτισμικά θέματα πέρα από την γενικότερη συμβουλευτική υποστήριξη των ατόμων.
Λέξεις – Κλειδιά: αναγκαιότητα, προβλήματα ένταξης, εξειδίκευση συμβούλων

Ενότητα 7: Από την Πολυπολιτισμικότητα στη Διαπολιτισμικότητα

Στην ενότητα αυτή εξετάζεται τι προϋποθέτει η μετάβαση από την πολυπολιτισμικότητα στην διαπολιτισμικότητα. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση δεν είναι απαραίτητη μόνο, όταν υφίσταται ετερογενές περιβάλλον, αποτελεί, παράλληλα, και ένα εργαλείο διαχείρισης και αντιμετώπισης της ετερότητας, κάνοντας έναν αναστοχασμό γύρω από στερεότυπα που έχουν γεννηθεί και προκαταλήψεις στις οποίες έχουμε εκτεθεί. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στις θετικές αλλαγές που κρύβει αυτή η μετάβαση για τους μαθητές και εν γένει για τις οικογένειες μεταναστών και προσφύγων. Στο σημείο αυτό εξετάζονται και οι αλλαγές που μπορούν οι ίδιοι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες να βιώσουν μέσα από τον διαπολιτισμικό διάλογο.
Λέξεις – Κλειδιά: μετάβαση, εργαλείο διαχείρισης, διαπολιτισμικός διάλογος

Ενότητα 8: Οι Ευρύτερες Διαστάσεις της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης & Αγωγής

Στην παρούσα ενότητα αναλύονται οι παράμετροι που συνδέονται με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, οι προκλήσεις και τα εμπόδια. Γίνεται αναφορά σε παιδαγωγικά ιδρύματα που έχουν υιοθετήσει τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και ποια οφέλη μπορούν να αποκομίσουν τα παιδιά μέσα από αυτή τη θεώρηση. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση μπορεί να παρέχει μία σειρά από θετικές συνέπειες στα παιδιά μεταναστών και προσφύγων όσον αφορά την ενδυνάμωση της ταυτότητας τους και της αυτό-εκτίμησης τους.
Λέξεις – Κλειδιά: οφέλη, ενδυνάμωση ταυτότητας, αυτοεκτίμηση

Ενότητα 9: Τα Στερεότυπα & οι Προκαταλήψεις ως ανασταλτικός παράγοντας

Στην παρούσα ενότητα γίνεται εκτεταμένη αναφορά στα στερεότυπα και στις προκαταλήψεις και παρουσιάζονται αρκετά παραδείγματα, τα οποία αναδεικνύουν ότι τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις είναι υπεραπλουστευμένες ταξινομήσεις και διαστρεβλωμένες θεωρήσεις του Άλλου.
Λέξεις – Κλειδιά: στερεότυπα, προκαταλήψεις

Ενότητα 10: Γονεϊκή εμπλοκή και Πολυπολιτισμικότητα

Στην ενότητα αυτή αναλύονται οι δυσκολίες που συναντούν οι γονείς και οι λόγοι για τους οποίους συχνά δεν συμμετέχουν στην εκπαιδευτική ζωή των παιδιών τους, παρόλο που μπορεί να θέλουν ή και να το έχουν επιδιώξει. Αρκετά συχνά, οι έρευνες αναφέρουν ότι οι γονείς παιδιών από διαφορετικές χώρες (μετανάστες, πρόσφυγες) δεν συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις του σχολείου.
Λέξεις – Κλειδιά: δυσκολίες, γονείς, μη συμμετοχή

Ενότητα 11: Ρατσισμός - Εκφοβισμός: Ανάλυση και ψυχοπαιδαγωγική-συμβουλευτική προσέγγιση

Στην παρούσα ενότητα, αναλύονται δυο βασικές έννοιες και πεδία τα οποία σχετίζονται τόσο με την ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση και διαχείριση των παιδιών όσο και με την ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων για καταστάσεις που σχετίζονται και επιδρούν στη συμβουλευτική προσέγγιση και υποστήριξη τόσο των παιδιών όσο και των οικογενειών τους. Τα πεδία αυτά έχουν να κάνουν με το φαινόμενο του (σχολικού) εκφοβισμού αλλά και του ρατσισμού, δεδομένα τα οποία συχνά προκαλούν καταστάσεις που καλούνται να διαχειριστούν οι σχετικοί πληθυσμοί αλλά και να συνυπολογίσει τόσο ο εκπαιδευτικός όσο και το στέλεχος που παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στους πληθυσμούς αυτούς.
Λέξεις – Κλειδιά:εκφοβισμός, ρατσισμός, συμβουλευτική υποστήριξη

Ενότητα 12:Κώδικας Δεοντολογίας στην Παροχή Συμβουλευτικής και Επαγγελματική Ανάπτυξη

Στην παρούσα ενότητα παρατίθενται ορισμένες γενικές και ηθικές αρχές που πρέπει να βασίζεται η διαπροσωπική σχέση μεταξύ συμβούλου – πελάτη αλλά και οι ηθικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από την άσκηση του ρόλου του συμβούλου. Παράλληλα, αναλύεται το πλαίσιο ανάπτυξης του στελέχους που θα ασκήσει ή ενδιαφέρεται για τη διαπολιτισμική συμβουλευτική.
Λέξεις – Κλειδιά: αρχές, υποχρεώσεις, επαγγελματική ανάπτυξη

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση, βασισμένη στις επιμέρους ενότητες της διδαχθείσας ύλης, έχει ως σκοπό να εξετάσει την εμπέδωση της ύλης αλλά και την ανατροφοδότηση των συμμετεχόντων αναφορικά με την επίτευξη του προσδοκώμενου μαθησιακού αποτελέσματος.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Προκειμένου να ολοκληρώσετε την συμμετοχή σας θα πρέπει να αποστείλετε στο info@employ.edu.gr  μέχρι την τελική ημερομηνία εγγραφών:
• Φωτοτυπία ταυτότητας
• Αποδεικτικό τίτλων σπουδών (Φωτοτυπία)
• Αντίγραφο καταθετηρίου/αποδεικτικού τραπέζης
• Δικαιολογητικό εκπτωτικής κατηγορίας (διαβάστε ακολούθως)

Άνεργοι - Φοιτητές

Όσοι δικαιούνται έκπτωση λόγω φοιτητικής ιδιότητας ή ανεργίας αποστέλλουν απαραίτητα το φοιτητικό πάσο ή βεβαίωση ανεργίας σε ισχύ ώστε να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους. Σε περίπτωση μη έγκαιρης αποστολής των προαναφερθέντων δικαιολογητικών οι αιτούμενοι μειωμένης συμμετοχής επιβαρύνονται με ολόκληρο το κόστος.

Έκδοση Τιμολογίου

Εάν επιθυμείτε την έκδοση τιμολογίου, αποστείλετε τα εξής στοιχεία {Τίτλος Σεμιναρίου | Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντος | ΕΠΩΝΥΜΙΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΑΦΜ | ΔΟΥ} στο email: info@employ.edu.gr  έως και 3 ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Η EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας ως πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και αδειοδοτημένος πάροχος Δια Βίου Μάθησης από την Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, τηρώντας συγκεκριμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και τις αυτονόητες προδιαγραφές υψηλών παρεχόμενων υπηρεσιών, σας ενημερώνει πως λαμβάνετε το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης ΜΟΝΟ εφόσον έχετε συμμετάσχει και ολοκληρώσει τις απαραίτητες ώρες του επιμορφωτικού προγράμματος και εφ’ όσον έχουν εξοφληθεί τα δίδακτρα του προγράμματος. Ειδικά στα μοριοδοτούμενα προγράμματα οι αναγραφόμενες ώρες συμμετοχής είναι επακριβώς οι ώρες στις οποίες πιστοποιημένα έχει συμμετάσχει ο επιμορφούμενος.

Ε - Banking

Σε περίπτωση ηλεκτρονικής μεταφοράς εμβάσματος (e-banking) από τράπεζα διαφορετική της EUROBANK, τα τραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν εξολοκλήρου το συμμετέχοντα. (Mέσω e-banking θα πρέπει το ποσό να έχει πιστωθεί το αργότερο 3 ημέρες πριν την ημέρα έναρξης).

Πολιτική Επιστροφής Διδάκτρων

Επιστροφές διδάκτρων γίνονται δεκτές μέχρι και (7) επτά ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος και εφόσον ειδοποιηθεί τηλεφωνικά το αρμόδιο τμήμα Δια Βίου Μάθησης της εταιρείας ή ακυρωθεί το πρόγραμμα με υπαιτιότητα της εταιρείας. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μη παρακολούθηση του προγράμματος, διακοπή της φοίτησης κ.λπ.) τα δίδακτρα ή μέρος των διδάκτρων δεν επιστρέφονται.

Με τη δήλωση συμμετοχής στο πρόγραμμα και την κατάθεση του ποσού αυτόματα δηλώνετε ότι αποδέχεστε τους παραπάνω όρους.Είστε Νέος Χρήστης στο learn.employ.edu.gr