Αίτηση ΣυμμετοχήςΚωδικός: EL2-06/24
Ημ/νια Έναρξης: 10/06/2024
Ημ/νια Λήξης Εγγραφών: 11/06/2024
Τίτλος: Εκπαίδευση Συμβούλων Σταδιοδρομίας & Επαγγελματικού Προσανατολισμού + ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Τύπος: Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα
Διάρκεια: 500 'Ωρες
Δίδακτρα: 275 € (Φοιτητές-Άνεργοι) | 315 € (Επαγγελματίες)

Γενική Περιγραφή

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης συνολικής διάρκειας 500 ωρών (περιλαμβάνει πρακτική άσκηση 200 ωρών), είναι το πρώτο πανελλαδικά που έχει δομηθεί σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί για το βασικό επίπεδο άσκησης του επαγγέλματος (επίπεδο β’) σύμφωνα με το Επαγγελματικό Περίγραμμα με τίτλο «Σύμβουλος Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού» του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) καθώς και στο ΦΕΚ B 617 – 14.02.2022 «Σύστημα Πιστοποίησης επάρκειας Προσόντων Συμβούλων Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού».

Μέσω του προγράμματος, επιδιώκεται η κατάρτιση στη συμβουλευτική που συνδέεται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό & επαναπροσανατολισμό προκειμένου, εύστοχα, ο/η λειτουργός της συμβουλευτικής να βοηθά το άτομο να λαμβάνει αποφάσεις σε σχέση με την εκπαιδευτική και επαγγελματική του πορεία, να σχεδιάζει και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τη σταδιοδρομία του, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις γνώσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες, και τα ενδιαφέροντά του καθώς και τις συνθήκες της αγοράς εργασίας, σε όλες τις φάσεις της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής του διαδρομής. Το πρόγραμμα βασίζεται στην επικύρωση των απαιτούμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων σύμφωνα με το επαγγελματικό περίγραμμα του επαγγέλματος του συμβούλου με στόχο να καλύψει τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες και να ενισχύσει τις ικανότητες για τον/ην εκπαιδευόμενο/η που επιθυμεί να κατακτήσει το βασικό επίπεδο άσκησης του επαγγέλματος και να εκτελεί τις επαγγελματικές λειτουργίες και εργασίες που αφορούν την πρωτοβάθμια παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας στην εκπαίδευση, κατάρτιση ή απασχόληση για την εξυπηρέτηση των αναγκών διαφόρων ομάδων στόχου ανάλογα με το χώρο εργασίας. 

Επιστημονική Επιμέλεια
Δρ Χρήστος Ταουσάνης Επιστημονικός Διευθυντής Employ Edu Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το πρόγραμμα αποσκοπεί μέσω των μαθησιακών του ενοτήτων, που απαρτίζονται από συγκεκριμέμες υποενότητες, να καταρτίσει τους/ις εκπαιδευόμενους/ες σε λειτουργίες που αφορούν:
•Σχεδιασμό, Οργάνωση και Προετοιμασία του πλαισίου παροχής υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
•Μεθοδολογία παροχής υπηρεσιών Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Συ.Ε.Π)
•Αξιολόγηση, επανασχεδιασμό και διεύρυνση της πρόσβασης σε υπηρεσίες Συ.Ε.Π.

Στους επιδιωκόμενους μαθησιακούς στόχους του προγράμματος περιλαμβάνεται:
•η περαιτέρω ενίσχυση γνώσεων που αφορούν στην προοπτική μετάβασης των ωφελουμένων,
•η αλλαγή ή βελτιστοποίηση στάσεων αναφορικά με νέα δεδομένα και τεχνικές που αφορούν στην αναζήτηση εργασίας
•η επανακατάρτιση και περιεκτική πληροφόρηση για νέα δεδομένα σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού
•η αφομοίωση κομβικών εννοιών και στοιχείων για ειδικότητες και συνθήκες στην αγορά εργασίας 
•η ανάπτυξη/ενίσχυση δεξιοτήτων προσαρμοσμένα στις σύγχρονες απαιτήσεις της (ψηφιακής) αγοράς εργασίας
•η ανατροφοδότηση του/της συμμετέχοντα/ουσας για το διευρυμένο ρόλο του/της ως στέλεχος ΣυΕΠ
•η αύξηση του ποσοστού ωφελούμενων από τις παρεχόμενες υπηρεσίες ΣυΕΠ

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η συμμετέχων/ουσα θα είναι σε θέσει να:

•Σχεδιάζει, οργανώνει και προετοιμάζει τις υποδομές, το πρόγραμμα και τα μέσα για την παροχή υπηρεσιών Συ.Ε.Π. με βάση τυπικές προδιαγραφές, δεοντολογικά πρότυπα, θεωρίες της Συ.Ε.Π., ευρωπαϊκές και εθνικές προτεραιότητες, το κοινωνικό- οικονομικό πλαίσιο και τις ανάγκες των ομάδων στόχου.
Παρέχει υπηρεσίες Συ.Ε.Π. σύμφωνα με τις αρχές, τις θεωρίες και τα πρότυπα ποιότητας της Συ.Ε.Π. και
Αξιολογεί, επανασχεδιάζει και διευρύνει την πρόσβαση στις υπηρεσίες Συ.Ε.Π. και την επαγγελματική του/ης πρακτική σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας της Συ.Ε.Π.

Το περιεχόμενο της κάθε θεματικής ενότητας, κατά περίπτωση, πέρα από τη θεωρία, μπορεί να περιλαμβάνει:

-Διαγράμματα, εικόνες, ενεργούς συνδέσμους (links), videos κ.λπ.
-Case Studies
-Πρόσθετη Βιβλιογραφία και Παραπομπές
-Μαγνητοσκοπημένες Διαλέξεις / webinars
-Υποστηρικτικά Αρχεία (.ppt)

Στόχος των προαναφερθέντων στοιχείων είναι η αξιοποίηση διαφόρων τρόπων, τεχνικών και μεθόδων ώστε η παρουσίαση και η οπτικοποίηση του υλικού να είναι πιο εύληπτη και αποτελεσματική επιτυγχάνοντας καλύτερα τους μαθησιακούς στόχους. Συνεπικουρούμενη από την προσεγμένη δομή και ακολουθία των ενοτήτων που ενισχύει την αυτενέργεια και την αλληλεπίδραση του/ης συμμετέχοντα/ουσας, η όλη παρακολούθηση του προγράμματος καθίσταται ιδιαίτερα ευέλικτη και προσαρμοσμένη στα ατομικά χρονοδιαγράμματα του/ης κάθε συμμετέχοντα/ουσας και του/ης παρέχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει σύμφωνα με το διαθέσιμο χρόνο του/ης την πλήρη εμπέδωση της ύλης δίχως τους χρονικούς ή άλλους περιορισμούς της «παραδοσιακής» διδασκαλίας.

Συγγραφείς και συντάκτες του επιστημονικού υλικού που έχουν επιμεληθεί το υλικό μελέτης και τη δομή του εκάστοτε προγράμματος είναι είτε μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., είτε καταξιωμένοι επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους και έργου είτε διδάκτορες με κατάρτιση και εμπειρία στα σχετικά γνωστικά αντικείμενα.

Τα εξ αποστάσεως προγράμματα της Employ Edu Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας υλοποιούνται με μια συγκεκριμένη μεθοδολογία και χρονική ακολουθία.

-Το πρόγραμμα απαρτίζεται από διδακτικές ενότητες (που βρίσκονται στην ειδική πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, την οποία ο/η εκπαιδευόμενος μπορεί να επισκεφθεί, είτε μέσω desktop είτε μέσω mobile συσκευών), και όπου βρίσκονται αναρτημένα το σχετικό επιστημονικό υλικό ανά ενότητα, αναλυτικός οδηγός σπουδών, χρονοδιαγράμματα και εμπεριέχεται και η διαδικασία της αξιολόγησης.

-Καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος υπάρχει help desk που συνδράμει σε ενδεχόμενες δυσκολίες - απορίες τεχνικής διαδικαστικής φύσεως αλλά και εκπαιδευτικής υποστήριξης.

-Το επιστημονικό υλικό είναι προσβάσιμο και εκτυπώσιμο και διατίθεται τμηματικά ανά ενότητα/σπόνδυλο με βάση τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης του προγράμματος.

-Η διαδικασία αξιολόγησης που οδηγεί στην απόκτηση του πιστοποιητικού είναι προαπαιτούμενη , υλοποιείται επίσης μέσω της πλατφόρμας (εξ αποστάσεως) και ο/η εκπαιδευόμενος, εφόσον έχει επιτύχει 50% και άνω, θεωρείται επιτυχών/ούσα, μπορεί να ολοκληρώσει το πρόγραμμα και να παραλάβει το πιστοποιητικό του/της. Σε περίπτωση αποτυχίας (ποσοστό κάτω του 50%), δίνεται η δυνατότητα επανεξέτασης στο προγραμματιζόμενο χρονικό διάστημα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους/ες εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν στον τομέα της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού και οι οποίοι/ες δε διαθέτουν εξειδικευμένο τίτλο σπουδών στο αντικείμενο της Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού.  Απευθύνεται σε Στελέχη ΣΥΥ, Εκπαιδευτικούς, Εκπαιδευτές/ριες ενηλίκων, Φοιτητές/ριες, Επαγγελματίες κ.λπ. Γενικότερα, το πρόγραμμα έχει δομηθεί με βάση τις ανάγκες και τις απαιτήσεις στελεχών και επιστημόνων που επιθυμούν να απασχοληθούν ως στελέχη επαγγελματικής συμβουλευτικής & ως σύμβουλοι σταδιοδρομίας σε φορείς και δομές που εφαρμόζουν επαγγελματική συμβουλευτική ενηλίκων, ανέργων και νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας. Τέλος, απευθύνεται σε όσους/ες ενδιαφέρονται να αποκτήσουν επιμόρφωση για να διεκδικήσουν την ένταξή τους στο μητρώο σύμφωνα με το  ΦΕΚ B 617 – 14.02.2022 «Σύστημα Πιστοποίησης επάρκειας Προσόντων Συμβούλων Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού»

Η συγκεκριμένη επιμόρφωση, ενδεικτικά, μοριοδοτείται και αποτελεί συνεκτιμώμενο προσόν σε Προκηρύξεις:
1. Συμβούλων Σταδιοδρομίας στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)
2. Συναφών επιχειρήσεων και σε δομές που άμεσα ή έμμεσα σχετίζονται με προγράμματα Voucher (για ανέργους/ες)
3. Σχολών Γονέων και ΚεΔιΒιΜ Δήμων (ως Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Σύμβουλος Καριέρας).

Παράλληλα, αξίζει να επισημανθεί πως η κατάρτιση και η επιμόρφωση στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο προκρίνεται ως σημαντικό προσόν επιλογής στην αξιολόγηση συνεργατών από εκατοντάδες Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (Κολλέγια, Κ.Ε.Κ., Ι.Ε.Κ., Φροντιστήρια, ΚεΔιΒιΜ) που γνωρίζουν και έχουν συνεργαστεί με την Employ Edu Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας. Ενδεικτικά, περισσότεροι απο 500 φορείς εντάσσονται στο δίκτυο μας και πολλοί απο αυτούς ήδη αξιοποιούν αποφοίτους του προγράμματός μας.

Τέλος, στο πλαίσιο της διαδικασίας ελέγχου συμβατότητας των προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης με τα πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα αναμένεται να συνυπολογιστεί στα απαιτούμενα κριτήρια για ένταξη στο Υπομητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού ως πρόγραμμα επιμόρφωσης που διοργανώνεται από αδειοδοτημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Κ.Δ.Β.Μ. και ιδιωτικό φορέα εξειδικευμένο στο αντικείμενο της Συ.Ε.Π. Τέλος, το πρόγραμμα παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και στους/ις επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Υπομητρώο Στελεχών Βασικών Σ.Υ.Υ., Υπομητρώο Στελεχών Συμπληρωματικών Σ.Υ.Υ. και στο Υπομητρώο Εκπαιδευτών Στελεχών Σ.Υ.Υ.

Διδακτική Ενότητα 1: Σχεδιασμός, οργάνωση και προετοιμασία του πλαισίου παροχής υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Συ.Ε.Π.)

Στόχος της παρούσας ενότητας είναι ο/η εκπαιδευόμενος/η να σχεδιάζει, οργανώνει και προετοιμάζει τις υποδομές, το πρόγραμμα και τα μέσα για την παροχή υπηρεσιών Συ.Ε.Π. με βάση τυπικές προδιαγραφές, δεοντολογικά πρότυπα, θεωρίες της Συ.Ε.Π., ευρωπαϊκές και εθνικές προτεραιότητες, το κοινωνικό-οικονομικό πλαίσιο και τις ανάγκες των ομάδων στόχου. | Διάρκεια 90 ώρες

Διδακτική Ενότητα 2: Παροχή υπηρεσιών Συ.Ε.Π.

Στόχος της παρούσας ενότητας είναι ο/η εκπαιδευόμενος/η να παρέχει υπηρεσίες Συ.Ε.Π. σύμφωνα με τις αρχές, τις θεωρίες και τα πρότυπα ποιότητας της Συ.Ε.Π. | Διάρκεια 120 ώρες

Διδακτική Ενότητα 3: Αξιολόγηση, επανασχεδιασμός και διεύρυνση της πρόσβασης σε υπηρεσίες Συ.Ε.Π.

Στόχος της παρούσας ενότητας είναι ο/η εκπαιδευόμενος/η να αξιολογεί, επανασχεδιάζει και διευρύνει την πρόσβαση στις υπηρεσίες Συ.Ε.Π. και την επαγγελματική του/ης πρακτική σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας της Συ.Ε.Π. | Διάρκεια 90 ώρες

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση, βασισμένη στις ενότητες της διδαχθείσας ύλης (επιμέρους ενότητες εκπαιδευτικών κεφαλαίων), έχει ως σκοπό να εξετάσει την εμπέδωση της ύλης αλλά και την ανατροφοδότηση των συμμετεχόντων αναφορικά με την επίτευξη του προσδοκώμενου μαθησιακού αποτελέσματος καθώς αποτελεί πρώτιστο στόχο ο έλεγχος της επίτευξης των μαθησιακών στόχων.

Πρακτική Άσκηση

Με την ολοκλήρωση των θεωρητικών ενοτήτων ακολουθεί πρακτική άσκηση διάρκειας 200 ωρών, απαραίτητη για όσους/ες ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν την ένταξη τους στο Υπομητρώο Συμβούλων Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού επιπέδου Β (βασικού επιπέδου) του ΕΟΠΠΕΠ (στη βάση του πλαισίου που τίθεται από το σχετικό ΦΕΚ για την λειτουργία και τήρηση Μητρώου Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού). Οι συμμετέχοντες/ουσες, λοιπόν, θα συνεχίσουν πρακτική άσκηση 200 ωρών κατά την οποία θα πραγματευθούν και θα εφαρμόσουν με βάση και τις διδακτικές ενότητες, τουλάχιστον 5 ολοκληρωμένες μελέτες περιπτώσεων με συγκεκριμένη μεθοδολογία στις ακόλουθες κατηγορίες ωφελουμένων: α) Μαθητή/ρια Λυκείου (40%), β) Φοιτητή/ρια (20%) και γ) Άνεργο/η (40%). 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Προκειμένου να ολοκληρώσετε την συμμετοχή σας θα πρέπει να αποστείλετε στο info@employ.edu.gr μέχρι την τελική ημερομηνία εγγραφών:
• Φωτοτυπία ταυτότητας
• Αποδεικτικό τίτλων σπουδών (Φωτοτυπία)
• Αντίγραφο καταθετηρίου/αποδεικτικού τραπέζης
• Δικαιολογητικό εκπτωτικής κατηγορίας (διαβάστε ακολούθως)

Άνεργοι/ες - Φοιτητές/ριες

Όσοι δικαιούνται έκπτωση λόγω φοιτητικής ιδιότητας ή ανεργίας αποστέλλουν απαραίτητα το φοιτητικό πάσο ή βεβαίωση ανεργίας σε ισχύ ώστε να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους. Σε περίπτωση μη έγκαιρης αποστολής των προαναφερθέντων δικαιολογητικών οι αιτούμενοι/ες μειωμένης συμμετοχής επιβαρύνονται με ολόκληρο το κόστος.

Έκδοση Τιμολογίου

Εάν επιθυμείτε την έκδοση τιμολογίου, αποστείλετε τα εξής στοιχεία {Τίτλος Σεμιναρίου | Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντος/ουσας | ΕΠΩΝΥΜΙΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΑΦΜ | ΔΟΥ} στο email: info@employ.edu.gr έως και 3 ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Η Employ Edu Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας τηρώντας συγκεκριμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και τις αυτονόητες προδιαγραφές υψηλών παρεχόμενων υπηρεσιών, σας ενημερώνει πως λαμβάνετε το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης ΜΟΝΟ εφόσον έχετε συμμετάσχει και ολοκληρώσει τις απαραίτητες ώρες του επιμορφωτικού προγράμματος και εφ’ όσον έχουν εξοφληθεί τα δίδακτρα του προγράμματος. Ειδικά στα μοριοδοτούμενα προγράμματα οι αναγραφόμενες ώρες συμμετοχής είναι επακριβώς οι ώρες στις οποίες πιστοποιημένα έχει συμμετάσχει ο/η επιμορφούμενος/η.

Ε - Banking

Σε περίπτωση ηλεκτρονικής μεταφοράς εμβάσματος (e-banking) από τράπεζα διαφορετική της EUROBANK, τα τραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν εξολοκλήρου το/η συμμετέχοντα/ουσα. (Mέσω e-banking θα πρέπει το ποσό να έχει πιστωθεί το αργότερο 3 ημέρες πριν την ημέρα έναρξης).

Πολιτική Επιστροφής Διδάκτρων

Επιστροφές διδάκτρων γίνονται δεκτές μέχρι και (7) επτά ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος και εφόσον ειδοποιηθεί τηλεφωνικά το αρμόδιο τμήμα Δια Βίου Μάθησης της εταιρείας ή ακυρωθεί το πρόγραμμα με υπαιτιότητα της εταιρείας. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μη παρακολούθηση του προγράμματος, διακοπή της φοίτησης κ.λπ.) τα δίδακτρα ή μέρος των διδάκτρων δεν επιστρέφονται.

Με τη δήλωση συμμετοχής στο πρόγραμμα και την κατάθεση του ποσού αυτόματα δηλώνετε ότι αποδέχεστε τους παραπάνω όρους.Είστε Νέος Χρήστης στο learn.employ.edu.gr