Αίτηση ΣυμμετοχήςΚωδικός: EL3-02/22
Ημ/νια Έναρξης: 14/02/2022
Ημ/νια Λήξης Εγγραφών: 15/02/2022
Τίτλος: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση & Υποστήριξη Προσφύγων - Μεταναστών
Τύπος: Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα
Δίδακτρα: 195 € (Φοιτητές-Άνεργοι) | 225 € (Επαγγελματίες)

Γενική Περιγραφή

Στόχος της παρούσας επιμόρφωσης,διάρκειας 400 ωρών, είναι να προετοιμάσει και να καταρτίσει εκπαιδευτικούς, στελέχη και επιστήμονες σε ένα μείζον εκπαιδευτικό –και όχι μόνο- πεδίο όπως είναι η διαπολιτισμική εκπαίδευση, προκειμένου να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν με επιτυχία στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες που διαμορφώνονται στη χώρα μας. Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα είναι χώρα υποδοχής οικονομικών μεταναστών και προσφύγων. Η εκπαίδευση των παιδιών από οικογένειες των μεταναστών ή των προσφύγων είναι ακόμα ελάχιστα ανεπτυγμένη και πολλαπλά ανεπαρκής. Σκοπός του προγράμματος είναι να εφοδιάσει κάθε ενδιαφερόμενο με γνώσεις και δεξιότητες που θα συνδράμουν μελλοντικά στο έργο του κατά τη στελέχωση δομών, φορέων κ.λπ. που έχουν δημιουργηθεί ή διαμορφώνονται στο πλαίσιο της συγκεκριμένης κατάστασης.

Επιστημονικά Υπεύθυνος ΚεΔιΒιΜ
Δρ Χρήστος Ταουσάνης Scientific Director Employ Edu Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας

Επιστημονική Επιμέλεια | Ακαδημαϊκά Υπεύθυνη
Δρ. Αναστασία Παμουκτσόγλου, τ. Πάρεδρος Αξιολόγησης Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η διαχείριση του πολιτισμικού πλουραλισμού στο σχολείο είναι άμεσα συνυφασμένη με τη δέσμευση της πολιτείας να εφαρμόσει μια εκπαιδευτική πολιτική, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες της κοινωνίας, τα πορίσματα της επιστήμης, καθώς και τα αποτελέσματα καινοτόμων εκπαιδευτικών δράσεων ή πειραματικών προγραμμάτων που έχουν εφαρμοστεί στο πεδίο της εκπαίδευσης των πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών.
Υπό αυτό το πρίσμα, το επιμορφωτικό πρόγραμμα αποσκοπεί μέσω των θεματικών του ενοτήτων να καταρτίσει τους εκπαιδευόμενους σε εμβαθύνσεις και δεδομένα που αφορούν στην πολυπολιτισμικότητα της ελληνικής κοινωνίας που κάνει αισθητή την ανάγκη ευαισθητοποίησης και εγρήγορσης της εκπαιδευτικής κοινότητας για την υιοθέτηση νέων πρακτικών στην εκπαίδευση των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών, πέραν της απλής αντιμετώπισης του γλωσσικού προβλήματος.

Βασικός μαθησιακός στόχος της επιμόρφωσης είναι να ευαισθητοποιήσει απέναντι στην ετερότητα, τη γνώση, την αποδοχή και το σεβασμό του διαφορετικού, έτσι ώστε να γίνει ένα «άνοιγμα» στην εκπαιδευτική διαδικασία που θα βασίζεται στην αξιοποίηση των πολυπολιτισμικών εμπειριών και των ιδιαιτεροτήτων ως πηγής γνώσης και προσωπικής ανάπτυξης και να δώσει χρήσιμα εφόδια στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, τα στελέχη της εκπαίδευσής καθώς και στους φοιτητές των σχετικών επιστημών, για τον ευαίσθητο ρόλο που αναλαμβάνουν προκειμένου να διαχειριστούν την πολυπολιτισμική πραγματικότητα μέσω της διδασκαλίας και να τη χρησιμοποιήσουν ως εφαλτήριο για την κοινωνική ανάπτυξη και εξέλιξη όλων των μαθητών. Παράλληλα, κομβικός μαθησιακός στόχος του προγράμματος είναι η μετάδοση γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποτελέσουν πολύτιμη αρωγή στους επιμορφούμενους για την επίτευξη ισότιμης και απρόσκοπτης πρόσβασης στην εκπαίδευση των αλλόγλωσσων μαθητών και νέων.

Το περιεχόμενο της κάθε θεματικής ενότητας, κατά περίπτωση, πέρα από τη θεωρία, μπορεί να περιλαμβάνει:

-Διαγράμματα, εικόνες, ενεργούς συνδέσμους (links), videos κ.λπ.
-Case Studies
-Πρόσθετη Βιβλιογραφία και Παραπομπές
-Μαγνητοσκοπημένες Διαλέξεις / webinars
-Υποστηρικτικά Αρχεία (.ppt)

Στόχος των προαναφερθέντων στοιχείων είναι η αξιοποίηση διαφόρων τρόπων, τεχνικών και μεθόδων ώστε η παρουσίαση και η οπτικοποίηση του υλικού να είναι πιο εύληπτη και αποτελεσματική επιτυγχάνοντας καλύτερα τους μαθησιακούς στόχους. Συνεπικουρούμενη από την προσεγμένη δομή και ακολουθία των ενοτήτων που ενισχύει την αυτενέργεια και την αλληλεπίδραση του συμμετέχοντα, η όλη παρακολούθηση του προγράμματος καθίσταται ιδιαίτερα ευέλικτη και προσαρμοσμένη στα ατομικά χρονοδιαγράμματα του κάθε συμμετέχοντα και του παρέχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει σύμφωνα με το διαθέσιμο χρόνο του την πλήρη εμπέδωση της ύλης δίχως τους χρονικούς ή άλλους περιορισμούς της «παραδοσιακής» διδασκαλίας.

Συγγραφείς και συντάκτες του επιστημονικού υλικού που έχουν επιμεληθεί το υλικό μελέτης και τη δομή του εκάστοτε προγράμματος είναι είτε μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., είτε καταξιωμένοι επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους και έργου είτε διδάκτορες με κατάρτιση και εμπειρία στα σχετικά γνωστικά αντικείμενα.

Τα εξ αποστάσεως προγράμματα της Employ Edu Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας υλοποιούνται με μια συγκεκριμένη μεθοδολογία και χρονική ακολουθία.

-Το πρόγραμμα απαρτίζεται από διδακτικές ενότητες (που βρίσκονται στην ειδική πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, την οποία ο εκπαιδευόμενος μπορεί να επισκεφθεί, είτε μέσω desktop είτε μέσω mobile συσκευών), και όπου βρίσκονται αναρτημένα το σχετικό επιστημονικό υλικό ανά ενότητα, αναλυτικός οδηγός σπουδών, χρονοδιαγράμματα και εμπεριέχεται και η διαδικασία της αξιολόγησης.

-Καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος υπάρχει help desk που συνδράμει σε ενδεχόμενες δυσκολίες - απορίες τεχνικής διαδικαστικής φύσεως αλλά και εκπαιδευτικής υποστήριξης.

-Το επιστημονικό υλικό είναι προσβάσιμο και εκτυπώσιμο και διατίθεται τμηματικά ανά ενότητα/σπόνδυλο με βάση τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης του προγράμματος.

-Η διαδικασία αξιολόγησης που οδηγεί στην απόκτηση του πιστοποιητικού είναι προαπαιτούμενη , υλοποιείται επίσης μέσω της πλατφόρμας (εξ αποστάσεως) και ο εκπαιδευόμενος, εφόσον έχει επιτύχει 50% και άνω, θεωρείται επιτυχών, μπορεί να ολοκληρώσει το πρόγραμμα και να παραλάβει το πιστοποιητικό του. Σε περίπτωση αποτυχίας (ποσοστό κάτω του 50%), δίνεται η δυνατότητα επανεξέτασης στο προγραμματιζόμενο χρονικό διάστημα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, Στελέχη Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης, Ψυχολόγους, Επαγγελματίες που ασχολούνται με προσφυγικούς/μεταναστευτικούς πληθυσμούς και φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων.

Η συγκεκριμένη επιμόρφωση, ενδεικτικά, μοριοδοτείται και αποτελεί συνεκτιμώμενο προσόν σε Προκηρύξεις:
1. για Εκπαιδευτές Ενηλίκων στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), στις Πειραματικές Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ΟΑΕΔ - σε ειδικότητες αντίστοιχης με τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση.

2. για Εκπαιδευτές Ενηλίκων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) & στις Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Σ.Ε.Κ.) του ν. 4186/2013 (Α’ 193) - σε ειδικότητες αντίστοιχης θεματικής με τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση.

3. για Κοινωνικούς Λειτουργούς, Φιλολόγους, Ψυχολόγους κ.λπ. του Ι.Νε.Δι.Βι.Μ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 3915/192/15.04.2016 "Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του προγράμματος υποδοχής και φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και ασυνόδευτων ανηλίκων.

4. Από Δήμους, Μ.Κ.Ο. και συναφείς δομές στην εκπαίδευση παλιννοστούντων και μεταναστών.

5. Παράλληλα, στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων για πρόσφυγες και μετανάστες άνω των 15 ετών που αναμένεται να στελεχωθούν από εκατοντάδες αποφοίτους σχετικών ειδικοτήτων, αποτελεί ένα ισχυρό γνωστικό υπόβαθρο για όσους εργάζονται ή σκοπεύουν να εργαστούν σε Κέντρα Παροχής Κοινωνικής Φροντίδας ή σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις το οποίο σε συνδυασμό με το κύρος και την αναγνωσιμότητα του εκπαιδευτικού ομίλου της Employ Edu Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας αποτελεί ένα προσθετικό προσόν στην υποψηφιότητα του κάθε ενδιαφερομένου. Ενδεικτικά, παρέχει τα γνωστικά εφόδια σε ανέργους εγγεγραμμένους στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, οι οποίοι επιθυμούν να απασχοληθούν π.χ. σε δήμους και υπηρεσίες Α' Υποδοχής-Ασύλου (βλ. Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ 6/2016, Αρ. Πρωτ.:50988/23.06.2016).

Ενότητα 1. Διαπολιτισμική Θεωρία

Η ενότητα αναλύει την πολυμορφία των ορισμών που αφορούν το πεδίο όπως: Διαπολιτισμική Αγωγή, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διαπολιτισμική Παιδαγωγική, Πολιτισμός, Διαπολιτισμός, Πολυπολιτισμός, Ταυτότητα, Ετερότητα, Πρόσφυγες κλ.π.

Ενότητα 2. Σύγχρονες και ιστορικές θεωρίες για τον εκπαιδευτικό διαπολιτισμό

Η ενότητα αναφέρεται στις ιστορικές και σύγχρονες εξελίξεις της εκπαίδευσης και ένταξης των παιδιών των μεταναστών και των μειονοτήτων, η οποία αντιμετωπίστηκε με ποικίλους τρόπους στο διεθνή χώρο αλλά και την Ελλάδα, και τα μεθοδολογικά και διδακτικά μοντέλα που υιοθετήθηκαν όπως: αφομοίωση, ένταξη, ενσωμάτωση, πολυπολιτισμικό, αντιρατσιστικό κλ.π.

Ενότητα 3. Εκπαιδευτικές και κοινωνικές επιδράσεις

Η ενότητα αναλύει τη κατανόηση της πολιτισμικής ετερότητας και την ανάπτυξη δεξιοτήτων που επιτρέπουν σε εκπαιδευτικούς και μαθητές να οργανώσουν την κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ τους με όρους συναίνεσης, συνεργασίας και αλληλοσεβασμού. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού προϋποθέτει τόσο τον επαναπροσδιορισμό των τρόπων και των μεθόδων κοινωνικής αλληλεπίδρασης στο σχολείο όσο και την ουσιαστική ομαλοποίηση του φαινόμενου διαμόρφωσης στερεοτύπων στον οικογενειακό και κοινωνικό περίγυρο, όπως και την επίδραση του οικογενειακού περιβάλλοντος στην προσαρμογή στο νέο κοινωνικό περιβάλλον. 

Ενότητα 4. Διαπολιτισμική επικοινωνία στο σχολείο και τη σχολική τάξη - Η ψυχολογική πλευρά

Το σχολείο παραμένει ο  κατεξοχήν θεσμοθετημένος φορέας αγωγής και κοινωνικός θεσμός επιφορτισμένος με παιδαγωγικές και κοινωνικές λειτουργίες και αποτελεί μια μικρογραφία της κοινωνίας, άρα το ζήτημα της ανθρώπινης επικοινωνίας στο σχολικό χώρο αποτελεί μια σημαντική θεματική καθώς τόσο η αγωγή όσο και η διδασκαλία βασίζονται στην επικοινωνία. Η ενότητα αυτή αναφέρεται σε ζητήματα της ψυχολογίας που αφορούν την εκπαίδευση και εμποδίζουν την μάθηση ή την σχολική ένταξη του μαθητή. 

Ενότητα 5. Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες

Τραύμα είναι μια δυσάρεστη κατάσταση στην οποία ένα άτομο αισθάνεται ότι απειλείται σοβαρά, σε συναισθηματικό, ψυχολογικό ή σωματικό επίπεδο. Οι συνέπειες του τραύματος έχουν διάρκεια, προκαλώντας τους ανθρώπους να ζουν με βαθύ συναισθηματικό πόνο, φόβο, σύγχυση ή μετατραυματικό στρες, για πολύ μετά αφού έχει πλέον περάσει το γεγονός. Η ενότητα αυτή αναφέρεται στις επιδράσεις του τραύματος στην εκπαίδευση των προσφύγων – μεταναστών και στη διάγνωση του.

Ενότητα 6. Σχολικός θεσμός, εκπαιδευτικοί και πρόσφυγες μαθητές 

Το σχολείο διαδραματίζει καίριο ρόλο στην ομαλή ένταξη των μεταναστών στην Ελλάδα. Είναι κοινός τόπος πλέον, ότι τα παιδιά των μεταναστών και των προσφύγων αναζητούν μέσα από την εκπαίδευση τους δρόμους της πλήρους ένταξής τους στην ελληνική κοινωνία. Η ενότητα αυτή αναφέρεται στα μοντέλα μεταναστευτικής πολιτικής και στην ελληνική πραγματικότητα από τη δεκαετία του ’80 έως σήμερα. Σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, η δια βίου εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε θέματα διαχείρισης της πολυπολιτισμικότητας αποτελεί στρατηγικό στόχο.

Ενότητα 7. Διδακτικά μοντέλα ένταξης

Η ενότητα αναφέρεται στις αρχές της Διαπολιτισμικής Διδακτικής, την διαμόρφωση εκπαιδευτικού κλίματος, ανοιχτού σε εμπειρίες για τους μαθητές. Στο πλαίσιο αυτό αναφερόμαστε σε Διδακτικά μοντέλα ένταξης, που εμπλουτίζουν, διευρύνουν και ανανεώνουν τη διδασκαλία, και τις Θεωρίες για τη σχέση διγλωσσίας και μάθησης.

Ενότητα 8. Διαχείριση της διαπολιτισμικής σχολικής τάξης

Η ενότητα αναλύει τη διαχείριση της διαπολιτισμικής σχολικής τάξης όπου ο μαθητής ενδέχεται να υιοθετήσει και να εκδηλώσει μια μη επιθυμητή και σύμφωνη με τα κανονιστικά πρότυπα συμπεριφορά. Απώτερος σκοπός της διαχείρισης τάξης δεν είναι η απλή συμμόρφωση στους κανόνες ή ο έλεγχος, αλλά η δυνατότητα παροχής ίσων ευκαιριών σε όλους τους μαθητές.

Ενότητα 9. Καλές Πρακτικές Ένταξης και Μάθησης

Στην ενότητα παρουσιάζονται και αναλύονται μέθοδοι, στρατηγικές και μοντέλα διδασκαλίας που διευκολύνουν την ενεργοποίηση των μαθητών των ετερογενών τάξεων στην εκπαιδευτική διαδικασία, προωθώντας ταυτόχρονα τις αρχές της Διαπολιτισμικής Διδακτικής, ολοκληρώνοντας το θεωρητικό πλαίσιο με παραδείγματα εφαρμογής.

Ενότητα 10. Θρησκευτικές πρακτικές και πολιτιστικές αξίες

Στην ενότητα παρουσιάζονται και αναλύονται οι διαφορετικές θρησκευτικές πεποιθήσεις, η προσαρμογή του σχολικού προγράμματος, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα παιδιά προσφύγων και μεταναστών, καθώς και οι διδακτικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις.

Ενότητα 11. Αρθρογραφία

Στην ενότητα αυτή παρατίθεται ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία σχετικά με τη Διαπολτισμική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, την Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών, τις προσεγγίσεις του φαινομένου και άλλες θεματικές που εμπίπτουν στο πεδίο αυτό.

Ενότητα 12. Γονεϊκή εμπλοκή και πολυπολιτισμικότητα

Στην ενότητα παρουσιάζονται και αναλύονται τα μοντέλα γονεϊκής εμπλοκής, οι δυσκολίες και οι ανασταλτικοί παράγοντες συμμετοχής γονέων με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο και τι μπορεί να κάνουν οι εκπαιδευτικοί ή το σχολείο

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση, βασισμένη στις επιμέρους ενότητες της διδαχθείσας ύλης, έχει ως σκοπό να εξετάσει την εμπέδωση της ύλης αλλά και την ανατροφοδότηση των συμμετεχόντων αναφορικά με την επίτευξη του προσδοκώμενου μαθησιακού αποτελέσματος

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Προκειμένου να ολοκληρώσετε την συμμετοχή σας θα πρέπει να αποστείλετε στο info@employ.edu.gr μέχρι την τελική ημερομηνία εγγραφών:
• Φωτοτυπία ταυτότητας
• Αποδεικτικό τίτλων σπουδών (Φωτοτυπία)
• Αντίγραφο καταθετηρίου/αποδεικτικού τραπέζης
• Δικαιολογητικό εκπτωτικής κατηγορίας (διαβάστε ακολούθως)

Άνεργοι - Φοιτητές

Όσοι δικαιούνται έκπτωση λόγω φοιτητικής ιδιότητας ή ανεργίας αποστέλλουν απαραίτητα το φοιτητικό πάσο ή βεβαίωση ανεργίας σε ισχύ ώστε να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους. Σε περίπτωση μη έγκαιρης αποστολής των προαναφερθέντων δικαιολογητικών οι αιτούμενοι μειωμένης συμμετοχής επιβαρύνονται με ολόκληρο το κόστος.

Έκδοση Τιμολογίου

Εάν επιθυμείτε την έκδοση τιμολογίου, αποστείλετε τα εξής στοιχεία {Τίτλος Σεμιναρίου | Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντος | ΕΠΩΝΥΜΙΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΑΦΜ | ΔΟΥ} στο email: info@employ.edu.gr έως και 3 ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Η Employ Edu Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας ως πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και αδειοδοτημένος πάροχος Δια Βίου Μάθησης από την Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, τηρώντας συγκεκριμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και τις αυτονόητες προδιαγραφές υψηλών παρεχόμενων υπηρεσιών, σας ενημερώνει πως λαμβάνετε το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης ΜΟΝΟ εφόσον έχετε συμμετάσχει και ολοκληρώσει τις απαραίτητες ώρες του επιμορφωτικού προγράμματος και εφ’ όσον έχουν εξοφληθεί τα δίδακτρα του προγράμματος. Ειδικά στα μοριοδοτούμενα προγράμματα οι αναγραφόμενες ώρες συμμετοχής είναι επακριβώς οι ώρες στις οποίες πιστοποιημένα έχει συμμετάσχει ο επιμορφούμενος.

Ε - Banking

Σε περίπτωση ηλεκτρονικής μεταφοράς εμβάσματος (e-banking) από τράπεζα διαφορετική της EUROBANK, τα τραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν εξολοκλήρου το συμμετέχοντα. (Mέσω e-banking θα πρέπει το ποσό να έχει πιστωθεί το αργότερο 3 ημέρες πριν την ημέρα έναρξης).

Πολιτική Επιστροφής Διδάκτρων

Επιστροφές διδάκτρων γίνονται δεκτές μέχρι και (7) επτά ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος και εφόσον ειδοποιηθεί τηλεφωνικά το αρμόδιο τμήμα Δια Βίου Μάθησης της εταιρείας ή ακυρωθεί το πρόγραμμα με υπαιτιότητα της εταιρείας. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μη παρακολούθηση του προγράμματος, διακοπή της φοίτησης κ.λπ.) τα δίδακτρα ή μέρος των διδάκτρων δεν επιστρέφονται.

Με τη δήλωση συμμετοχής στο πρόγραμμα και την κατάθεση του ποσού αυτόματα δηλώνετε ότι αποδέχεστε τους παραπάνω όρους.Είστε Νέος Χρήστης στο learn.employ.edu.gr