Αίτηση ΣυμμετοχήςΚωδικός: EL7-02/22
Ημ/νια Έναρξης: 14/02/2022
Ημ/νια Λήξης Εγγραφών: 15/02/2022
Τίτλος: Σχολική Ψυχολογία
Τύπος: Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα
Δίδακτρα: 195€ (Φοιτητές-Άνεργοι) | 225€ (Επαγγελματίες)

Γενική Περιγραφή

Αναμφίβολα, οι γνώσεις και το υπόβαθρο σχολικής ψυχολογίας κρίνονται καταλυτικές σε όσους εργάζονται με παιδιά και εφήβους ειδικά στη σύγχρονη πραγματικότητα. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, διάρκειας 400 ωρών, αποσκοπεί στην καλλιέργεια και μετάδοση γνώσεων Σχολικής Ψυχολογίας απευθυνόμενο σε πτυχιούχους ή φοιτητές/τριες που επιθυμούν να εργαστούν ή εργάζονται ήδη με παιδιά και εφήβους (ή/και τις οικογένειές τους) στο σχολικό περιβάλλον ή σε άλλους φορείς και οργανισμούς που ασχολούνται με τη διαπαιδαγώγηση και τη μάθηση.

Επιστημονικά Υπεύθυνος ΚεΔιΒιΜ
Δρ Χρήστος Ταουσάνης Scientific Director EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας

Επιστημονική Επιμέλεια | Ακαδημαϊκά Υπεύθυνη
Ελένη Ανδρέου, Καθηγήτρια ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τα εμπόδια στη μάθηση (π.χ. κοινωνικο-συναισθηματικά προβλήματα, προβλήματα προσαρμογής στο σχολείο, δυσκολίες στη μάθηση, κ.ά.) και την εφαρμογή παρεμβάσεων για την επίλυσή τους, αποκτώντας δεξιότητες για την ανάπτυξη ενός θετικού μαθησιακού και ψυχο-εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Λαμβάνοντας υπόψη πως η ειδίκευση Σχολική Ψυχολογία απευθύνεται σε ειδικούς και στελέχη που επιθυμούν να εργαστούν ή εργάζονται ήδη με παιδιά και εφήβους αποσκοπεί στον εφοδιασμό των συμμετεχόντων με ένα γνωστικό πλαίσιο που θα βελτιστοποιήσει την διαπαιδαγώγηση και τη μάθηση, την προώθηση της ψυχικής υγείας των παιδιών και την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Οι επιμορφούμενοι μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος αναμένεται:
α) να έχουν εξοικειωθεί πλήρως με θέματα που αφορούν τις θεωρητικές προσεγγίσεις και τις αρχές της Σχολικής Ψυχολογίας και τους τρόπους αξιοποίησής τους στο σχολικό περιβάλλον,
β) να έχουν κατανοήσει θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων, τους παράγοντες που συνδέονται με τη σχολική εκπαίδευση και τις δυσκολίες στη μάθηση,
γ) να γνωρίζουν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να προσεγγίσουν τα παιδιά με προβλήματα προσαρμογής στο σχολείο, με επιθετική συμπεριφορά, με συμπτώματα άγχους και καταθλιπτική συμπτωματολογία,
δ) να έχουν κατανοήσει πώς επιδρούν στη μάθηση διάφοροι ενδοπροσωπικοί παράγοντες και με ποιούς τρόπους συνδέεται η ανάπτυξη του παιδιού με τις διαπροσωπικές σχέσεις στο σχολείο,
ε) να είναι σε θέση να οργανώνουν προγράμματα προαγωγής κοινωνικο-συναισθηματικών δεξιοτήτων στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας και να προωθούν τη συνεργασία σχολείου-οικογένειας με βάση τις σύγχρονες οικο-συστημικές προσεγγίσεις με στόχο την πλήρη μορφωτική και ψυχο-κοινωνική ανάπτυξη όλων των παιδιών.

Το περιεχόμενο της κάθε θεματικής ενότητας, κατά περίπτωση, πέρα από τη θεωρία, μπορεί να περιλαμβάνει:

-Διαγράμματα, εικόνες, ενεργούς συνδέσμους (links), videos κ.λπ.
-Case Studies
-Πρόσθετη Βιβλιογραφία και Παραπομπές
-Μαγνητοσκοπημένες Διαλέξεις / webinars
-Υποστηρικτικά Αρχεία (.ppt)

Στόχος των προαναφερθέντων στοιχείων είναι η αξιοποίηση διαφόρων τρόπων, τεχνικών και μεθόδων ώστε η παρουσίαση και η οπτικοποίηση του υλικού να είναι πιο εύληπτη και αποτελεσματική επιτυγχάνοντας καλύτερα τους μαθησιακούς στόχους. Συνεπικουρούμενη από την προσεγμένη δομή και ακολουθία των ενοτήτων που ενισχύει την αυτενέργεια και την αλληλεπίδραση του συμμετέχοντα, η όλη παρακολούθηση του προγράμματος καθίσταται ιδιαίτερα ευέλικτη και προσαρμοσμένη στα ατομικά χρονοδιαγράμματα του κάθε συμμετέχοντα και του παρέχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει σύμφωνα με το διαθέσιμο χρόνο του την πλήρη εμπέδωση της ύλης δίχως τους χρονικούς ή άλλους περιορισμούς της «παραδοσιακής» διδασκαλίας.

Συγγραφείς και συντάκτες του επιστημονικού υλικού που έχουν επιμεληθεί το υλικό μελέτης και τη δομή του εκάστοτε προγράμματος είναι είτε μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., είτε καταξιωμένοι επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους και έργου είτε διδάκτορες με κατάρτιση και εμπειρία στα σχετικά γνωστικά αντικείμενα.

Τα εξ αποστάσεως προγράμματα της EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας υλοποιούνται με μια συγκεκριμένη μεθοδολογία και χρονική ακολουθία.

-Το πρόγραμμα απαρτίζεται από διδακτικές ενότητες (που βρίσκονται στην ειδική πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, την οποία ο εκπαιδευόμενος μπορεί να επισκεφθεί, είτε μέσω desktop είτε μέσω mobile συσκευών), και όπου βρίσκονται αναρτημένα το σχετικό επιστημονικό υλικό ανά ενότητα, αναλυτικός οδηγός σπουδών, χρονοδιαγράμματα και εμπεριέχεται και η διαδικασία της αξιολόγησης.

-Καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος υπάρχει help desk που συνδράμει σε ενδεχόμενες δυσκολίες - απορίες τεχνικής διαδικαστικής φύσεως αλλά και εκπαιδευτικής υποστήριξης.

-Το επιστημονικό υλικό είναι προσβάσιμο και εκτυπώσιμο και διατίθεται τμηματικά ανά ενότητα/σπόνδυλο με βάση τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης του προγράμματος.

-Η διαδικασία αξιολόγησης που οδηγεί στην απόκτηση του πιστοποιητικού είναι προαπαιτούμενη , υλοποιείται επίσης μέσω της πλατφόρμας (εξ αποστάσεως) και ο εκπαιδευόμενος, εφόσον έχει επιτύχει 50% και άνω, θεωρείται επιτυχών, μπορεί να ολοκληρώσει το πρόγραμμα και να παραλάβει το πιστοποιητικό του. Σε περίπτωση αποτυχίας (ποσοστό κάτω του 50%), δίνεται η δυνατότητα επανεξέτασης στο προγραμματιζόμενο χρονικό διάστημα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, Ειδικούς Παιδαγωγούς, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Έργο-Λογοθεραπευτές, Φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων

Η συγκεκριμένη επιμόρφωση,ενδεικτικά, μοριοδοτείται και αποτελεί συνεκτιμώμενο προσόν σε Προκηρύξεις:

1. Ωρομίσθιων εκπαιδευτών Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) και Δημόσιων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ) με Αρ. Πρωτ. 4259/221/01.09. 

2. Συμβούλων Ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)

3. Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) & Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ο.Α.Ε.Δ.

Τέλος, αξίζει να επισημανθεί πως η κατάρτιση και η πιστοποιημένη επιμόρφωση στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο προκρίνεται ως σημαντικό προσόν επιλογής στην αξιολόγηση υποψηφιοτήτων από Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (Κολλέγια, Ι.Ε.Κ., Φροντιστήρια, ΚεΔιΒιΜ)

Ενότητα 1. Σχολική Ψυχολογία και ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων

Περιγραφή του αντικειμένου της σχολικής ψυχολογίας – Καθημερινή σχολική πραγματικότητα και ο ρόλος του σχολικού ψυχολόγου- Έννοια και αξιολόγηση της ψυχικής υγείας - Προβλήματα ψυχικής υγείας στα παιδιά και τους εφήβους: Είδη προβλημάτων, δυσμενείς παράγοντες και επιπτώσεις στην ακαδημαϊκή και ψυχο-κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού - Ζητήματα που συνδέονται με μαθησιακά εμπόδια και δυσκολίες στο σχολείο – Πρόληψη και προαγωγή της ψυχικής υγείας των μαθητών/τριών και ο ρόλος της σχολικής ψυχολογίας.

Ενότητα 2. Θεωρητικές προσεγγίσεις στην Σχολική Ψυχολογία: Βασικές αρχές και αξιοποίησή τους στο σχολικό περιβάλλον

Συμπεριφοριστικές θεωρίες (κλασική εξαρτημένη μάθηση – συντελεστική μάθηση) Γνωστικές και Κοινωνιο-γνωστικές θεωρίες (νοητική επεξεργασία των ερεθισμάτων - μάθηση μέσω της παρατήρησης – αυτορύθμιση) – Φαινομενολογικές προσεγγίσεις (εσωτερικές υποκειμενικές διεργασίες και ερμηνευτικά συστήματα – αυτοπραγμάτωση - συναισθηματικές όψεις της σχολικής εμπειρίας). Βασικές αρχές και χαρακτηριστικά των κυριότερων προσεγγίσεων στη σχολική ψυχολογία και αξιοποίησή τους στην κατανόηση των μαθησιακών και εκπαιδευτικών διαδικασιών – Εφαρμογές στο χώρο του σχολείου).

Ενότητα 3. Παράγοντες που συνδέονται με τη σχολική μάθηση

Κίνητρα για μάθηση στη σχολική τάξη (ορισμός, θεωρητικές προσεγγίσεις, παράγοντες ανάπτυξης, ο ρόλος του σχολείου, προσωπικές ερμηνείες και αυτονομία) - Επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών (γνωστικές λειτουργίες και πολιτισμική εξέλιξη, αλληλεπίδραση με τους συνομηλίκους, συνεργασία και γνωστική κοινωνικοποίηση, παρεμβάσεις στα επικοινωνιακά πλαίσια του σχολείου με βάση τις αρχές της Σχολικής Ψυχολογίας - Ενίσχυση και καθοδήγηση από τους διδάσκοντες (πλαίσια ενίσχυσης ακαδημαϊκών και κοινωνικών συμπεριφορών, τρόποι ενίσχυσης και καθοδήγησης, συναισθηματική νοημοσύνη).

Ενότητα 4. Προβλήματα προσαρμογής στο σχολείο

Έννοια και αξιολόγηση των προβλημάτων προσαρμογής στο σχολείο – Προβλήματα συμπεριφοράς και μαθησιακές δυσκολίες – Το υπόβαθρο των μαθησιακών, συναισθηματικών και συμπεριφορικών προβλημάτων παιδιών και εφήβων – Παράγοντες που συνδέονται με τα προβλήματα προσαρμογής στο σχολείο: Ο ρόλος ενδοατομικών, οικογενειακών, ενδοσχολικών και περιβαλλοντικών παραγόντων – Αντιμετώπιση και πρόληψη των προβλημάτων συμπεριφοράς – Ενίσχυση μαθησιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων – Κοινωνική ένταξη και διαχείριση της σχολικής τάξης - Προληπτικός σχεδιασμός και στρατηγικές αντιμετώπισης - Παρεμβάσεις στη σχολική κοινότητα.

Ενότητα 5. Επιθετικότητα και εκφοβισμός/θυματοποίηση στο σχολείο (Μέρος Α)

Ορισμοί, χαρακτηριστικά, αξιολόγηση και έκταση της ενδοσχολικής βίας και του σχολικού εκφοβισμού – Μορφές θυματοποίησης - Παράγοντες που συνδέονται με τα φαινόμενα εκφοβισμού/θυματοποίησης – Θεωρητικές προσεγγίσεις της επιθετικότητας και των περιστατικών εκφοβισμού/θυματοποίησης – Χαρακτηριστικά δραστών και θυμάτων 

Ενότητα 6. Επιθετικότητα και εκφοβισμός/θυματοποίηση στο σχολείο (Μέρος Β)

Συμμετοχικοί ρόλοι στα περιστατικά εκφοβισμού/θυματοποίησης – Η εξέλιξη της επιθετικότητας και της θυματοποίησης- Τα πλαίσια που ευνοούν την ενδοσχολική βία – Σχολική θυματοποίηση και ψυχική υγεία - Προστατευτικοί παράγοντες - Προγράμματα παρέμβασης.

Ενότητα 7. Άγχος και κατάθλιψη σε παιδιά και εφήβους

Το άγχος στην παιδική και εφηβική ηλικία (Εννοιολογική διασάφηση, Χαρακτηριστικά, Τύποι διαταραχών, Αιτιολογικοί παράγοντες) - Η κατάθλιψη στην παιδική και εφηβική ηλικία (Εννοιολογική διασάφηση, Χαρακτηριστικά, Επιδημιολογία, Αιτιολογικοί παράγοντες) - Το γνωστικό μοντέλο παρέμβασης (Βασικές αρχές και μέθοδοι) – Αυτόματες σκέψεις σε παιδιά και εφήβους (Τυπολογία και χαρακτηριστικά) - Αυτόματες σκέψεις και γνωστικές παραποιήσεις (Είδη και ερμηνεία ) – Γνωστική- συμπεριφορική θεραπεία και αυτόματες σκέψεις: εφαρμογή στην εκπαιδευτική πρακτική και τις σχολικές παρεμβάσεις.

Ενότητα 8. Ενδοπροσωπικοί παράγοντες μάθησης και διαπαιδαγώγησης 

Αυτοεκτίμηση (ορισμός και σχετικές έννοιες, σπουδαιότητα, παράγοντες ανάπτυξης)  - Ενδοπροσωπικός/Εξωπροσωπικός έλεγχος (Εννοιολογική διασάφηση, χρησιμότητα, αιτιολογικοί παράγοντες και προϋποθέσεις ανάπτυξης) – Αυτοαποτελεσματικότητα (Έννοιολογική προσέγγιση – σπουδαιότητα, παράγοντες και τεχνικές ανάπτυξης) – Ακαδημαϊκή αυτό-μείωση (αυτό-υπονόμευση): Ορισμοί, Σύνδεση με την έννοια της απόδοσης αιτιών και με τις δυσκολίες στη μάθηση, Είδη στρατηγικών και εκδήλωσή τους στο σχολικό πλαίσιο, Σύνδεση με τη σχολική επίδοση και τους μαθησιακούς στόχους.

Ενότητα 9. Η ανάπτυξη του παιδιού σε σχέση με τις διαπροσωπικές σχέσεις στο σχολείο

Ανάπτυξη, μάθηση και κοινωνικές επαφές - Η σχολική τάξη ως κοινωνική ομάδα - Ταυτότητα και εξέλιξη των διαπροσωπικών σχέσεων στο χώρο του σχολείου (κάθετες και οριζόντιες σχέσεις) – Χαρακτηριστικά της σχολικής τάξης ως ομάδας – Παράγοντες που επηρεάζουν τον τρόπο λειτουργίας και την επίδοση της ομάδας (μέγεθος, δομή, κοινωνικοί κανόνες, στάδια εξέλιξης) – Κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού και διαπροσωπικές σχέσεις – Τρόποι με τους οποίους η δημοτικότητα και οι σχέσεις φιλίας σχετίζονται με την ανάπτυξη – Γνωστική ανάπτυξη και ομαδικο-συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης – Τρόποι σκέψης κατά τη διάρκεια των αλληλεπιδράσεων - Επιδράσεις του κοινωνικού και πολιτισμικού πλασίου της σχολικής τάξης στην ανάπτυξη του παιδιού.

Ενότητα 10. Προαγωγή κοινωνικο-συναισθηματικών δεξιοτήτων στο σχολείο (Μέρος Α)

Ορισμός Κοινωνικο-συναισθηματικής (ΚΣ) αγωγής – Προγράμματα ΚΣ αγωγής - Σύνδεση Κοινωνικο-συναισθηματικής αγωγής και Ψυχικής Ανθεκτικότητας - Ο αναθεωρημένος ρόλος του σχολείου και η αναγκαιότητα ύπαρξης της Κοινωνικο-συναισθηματικής αγωγής στο σχολικό πρόγραμμα - Οφέλη της Κοινωνικο-συναισθηματικής αγωγής για τους μαθητές

Ενότητα 11. Προαγωγή κοινωνικο-συναισθηματικών δεξιοτήτων στο σχολείο (Μέρος Β)

Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικο-συναισθηματικής αγωγής - Παρεμβάσεις Κοινωνικο-συναισθηματικής αγωγής στο σχολείο- Παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρμογή και αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων ΚΣ αγωγής - Ο ρόλος της εποπτείας /συνεχιζόμενης υποστήριξης από το σχολικό ψυχολόγο.

Ενότητα 12. Συνεργασία σχολείου-οικογένειας: Το οικο-συστημικό μοντέλο

Εννοιολογική διασάφηση – Τρόποι συνεργασίας σχολείου και οικογένειας - Βασικές συνιστώσες της οικο-συστημικής προσέγγισης – Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη του ατόμου σύμφωνα με τη Γενική Θεωρία Συστημάτων -  Συστημικές αλληλεξαρτήσεις, που συγκροτούν το περιβάλλον του παιδιού - Η διαγενεαλογική προσέγγιση στον χώρο του σχολείου - Συντονισμός σχολείου οικογένειας σύμφωνα με το οικο-συστημικό μοντέλο: τύποι σχέσεων επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των δύο υποσυστημάτων.

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση, βασισμένη στις επιμέρους ενότητες της διδαχθείσας ύλης, έχει ως σκοπό να εξετάσει την εμπέδωση της ύλης αλλά και την ανατροφοδότηση των συμμετεχόντων αναφορικά με την επίτευξη του προσδοκώμενου μαθησιακού αποτελέσματος

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Προκειμένου να ολοκληρώσετε την συμμετοχή σας θα πρέπει να αποστείλετε στο info@employ.edu.gr μέχρι την τελική ημερομηνία εγγραφών:
• Φωτοτυπία ταυτότητας
• Αποδεικτικό τίτλων σπουδών (Φωτοτυπία)
• Αντίγραφο καταθετηρίου/αποδεικτικού τραπέζης
• Δικαιολογητικό εκπτωτικής κατηγορίας (διαβάστε ακολούθως)

Άνεργοι - Φοιτητές

Όσοι δικαιούνται έκπτωση λόγω φοιτητικής ιδιότητας ή ανεργίας αποστέλλουν απαραίτητα το φοιτητικό πάσο ή βεβαίωση ανεργίας σε ισχύ ώστε να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους. Σε περίπτωση μη έγκαιρης αποστολής των προαναφερθέντων δικαιολογητικών οι αιτούμενοι μειωμένης συμμετοχής επιβαρύνονται με ολόκληρο το κόστος.

Έκδοση Τιμολογίου

Εάν επιθυμείτε την έκδοση τιμολογίου, αποστείλετε τα εξής στοιχεία {Τίτλος Σεμιναρίου | Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντος | ΕΠΩΝΥΜΙΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΑΦΜ | ΔΟΥ} στο email: info@employ.edu.gr έως και 3 ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Η EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας ως πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και αδειοδοτημένος πάροχος Δια Βίου Μάθησης από την Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, τηρώντας συγκεκριμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και τις αυτονόητες προδιαγραφές υψηλών παρεχόμενων υπηρεσιών, σας ενημερώνει πως λαμβάνετε το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης ΜΟΝΟ εφόσον έχετε συμμετάσχει και ολοκληρώσει τις απαραίτητες ώρες του επιμορφωτικού προγράμματος και εφ’ όσον έχουν εξοφληθεί τα δίδακτρα του προγράμματος. Ειδικά στα μοριοδοτούμενα προγράμματα οι αναγραφόμενες ώρες συμμετοχής είναι επακριβώς οι ώρες στις οποίες πιστοποιημένα έχει συμμετάσχει ο επιμορφούμενος.

Ε - Banking

Σε περίπτωση ηλεκτρονικής μεταφοράς εμβάσματος (e-banking) από τράπεζα διαφορετική της EUROBANK, τα τραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν εξολοκλήρου το συμμετέχοντα. (Mέσω e-banking θα πρέπει το ποσό να έχει πιστωθεί το αργότερο 3 ημέρες πριν την ημέρα έναρξης).

Πολιτική Επιστροφής Διδάκτρων

Επιστροφές διδάκτρων γίνονται δεκτές μέχρι και (7) επτά ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος και εφόσον ειδοποιηθεί τηλεφωνικά το αρμόδιο τμήμα Δια Βίου Μάθησης της εταιρείας ή ακυρωθεί το πρόγραμμα με υπαιτιότητα της εταιρείας. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μη παρακολούθηση του προγράμματος, διακοπή της φοίτησης κ.λπ.) τα δίδακτρα ή μέρος των διδάκτρων δεν επιστρέφονται.

Με τη δήλωση συμμετοχής στο πρόγραμμα και την κατάθεση του ποσού αυτόματα δηλώνετε ότι αποδέχεστε τους παραπάνω όρους.Είστε Νέος Χρήστης στο learn.employ.edu.gr