Αίτηση ΣυμμετοχήςΚωδικός: EL8-02/22
Ημ/νια Έναρξης: 14/02/2022
Ημ/νια Λήξης Εγγραφών: 15/02/2022
Τίτλος: Μαθησιακές Δυσκολίες και Δεξιότητες Συμβουλευτικής για Ειδικούς και Εκπαιδευτικούς
Τύπος: Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
Δίδακτρα: 115€ (Φοιτητές-Άνεργοι) | 135€ (Επαγγελματίες)

Γενική Περιγραφή

Στο εξειδικευμένο αυτό e-learning πρόγραμμα διάρκειας 100 ωρών, οι συμμετέχοντες θα εμβαθύνουν σε ένα κομβικό πεδίο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που αφορά στις Μαθησιακές Δυσκολίες. Θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το θεωρητικό υπόβαθρο που είναι απαραίτητο για την κατανόηση των μαθησιακών δυσκολιών αλλά και συγκεκριμένες στρατηγικές και παρεμβάσεις για την ατομική και ομαδική διδασκαλία και την κατάρτιση εκπαιδευτικού προγράμματος, κατάλληλα προσαρμοσμένου στις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή.

Επιστημονικά Υπεύθυνος ΚεΔιΒιΜ
Δρ Χρήστος Ταουσάνης Scientific Director EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας

Επιστημονική Επιμέλεια | Ακαδημαϊκά Υπεύθυνη
Βάσιου Αικατερίνη, Διδάκτωρ Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Σχολικής Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Στην περίπτωση των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, το ζητούμενο είναι η πρόληψη της διόγκωσης αυτών των δυσκολιών και της συσσώρευσης αρνητικών σχολικών εμπειριών. Ως εκ τούτου, καθίσταται αναγκαία η κατάλληλα προσαρμοσμένη και εξατομικευμένη διδασκαλία για τον κάθε μαθητή χωριστά, ανεξαρτήτως τυχόν δυσκολιών που μπορεί να έχει. Αντικείμενο της επιμόρφωσης είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων συμβουλευτικής και συγκεκριμένα η κατάρτιση σε παρεμβάσεις και στρατηγικές, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν από ειδικούς και εκπαιδευτικούς που εργάζονται με παιδιά που έχουν μαθησιακές δυσκολίες.

Δεδομένου ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν ελλιπή θεωρητική αλλά και πρακτική κατάρτιση για τη διδασκαλία μαθητών/τριών με μαθησιακές δυσκολίες, η παρούσα επιμόρφωση ως σκοπός σε επίπεδο απόκτησης προσόντων, δηλ., γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων έρχεται να καλύψει αυτό το κενό και να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες. Οι συμμετέχοντες στην επιμόρφωση θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το θεωρητικό υπόβαθρο που είναι απαραίτητο για την κατανόηση των μαθησιακών δυσκολιών αλλά και συγκεκριμένες στρατηγικές και παρεμβάσεις για την ατομική και ομαδική διδασκαλία και την κατάρτιση εκπαιδευτικού προγράμματος, κατάλληλα προσαρμοσμένου στις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή.

Μετά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης, αναμένεται οι συμμετέχοντες:
α) να έχουν κατανοήσει ζητήματα αξιολόγησης των μαθησιακών δυσκολιών,
β) να αναγνωρίζουν τα είδη και τις δυσλειτουργίες των μαθησιακών δυσκολιών,
γ) να είναι σε θέση να προσαρμόζουν τη διδασκαλία σε μαθητές/τριες με μαθησιακές δυσκολίες,
δ) να αναπτύξουν δεξιότητες συμβουλευτικής για παρεμβάσεις σε θέματα μαθησιακών δυσκολιών και
ε) να συνεργάζονται με τους γονείς και με άλλες ειδικότητες, προκειμένου να μπορούν να καταρτίσουν εκπαιδευτικά προγράμματα, ανάλογα με τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών/τριών.

Το περιεχόμενο της κάθε θεματικής ενότητας, κατά περίπτωση, πέρα από τη θεωρία, μπορεί να περιλαμβάνει:

-Διαγράμματα, εικόνες, ενεργούς συνδέσμους (links), videos κ.λπ.
-Case Studies
-Πρόσθετη Βιβλιογραφία και Παραπομπές
-Μαγνητοσκοπημένες Διαλέξεις / webinars
-Υποστηρικτικά Αρχεία (.ppt)

Στόχος των προαναφερθέντων στοιχείων είναι η αξιοποίηση διαφόρων τρόπων, τεχνικών και μεθόδων ώστε η παρουσίαση και η οπτικοποίηση του υλικού να είναι πιο εύληπτη και αποτελεσματική επιτυγχάνοντας καλύτερα τους μαθησιακούς στόχους. Συνεπικουρούμενη από την προσεγμένη δομή και ακολουθία των ενοτήτων που ενισχύει την αυτενέργεια και την αλληλεπίδραση του συμμετέχοντα, η όλη παρακολούθηση του προγράμματος καθίσταται ιδιαίτερα ευέλικτη και προσαρμοσμένη στα ατομικά χρονοδιαγράμματα του κάθε συμμετέχοντα και του παρέχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει σύμφωνα με το διαθέσιμο χρόνο του την πλήρη εμπέδωση της ύλης δίχως τους χρονικούς ή άλλους περιορισμούς της «παραδοσιακής» διδασκαλίας.

Συγγραφείς και συντάκτες του επιστημονικού υλικού που έχουν επιμεληθεί το υλικό μελέτης και τη δομή του εκάστοτε προγράμματος είναι είτε μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., είτε καταξιωμένοι επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους και έργου είτε διδάκτορες με κατάρτιση και εμπειρία στα σχετικά γνωστικά αντικείμενα.

Τα εξ αποστάσεως προγράμματα της EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας υλοποιούνται με μια συγκεκριμένη μεθοδολογία και χρονική ακολουθία.

-Το πρόγραμμα απαρτίζεται από διδακτικές ενότητες (που βρίσκονται στην ειδική πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, την οποία ο εκπαιδευόμενος μπορεί να επισκεφθεί, είτε μέσω desktop είτε μέσω mobile συσκευών), και όπου βρίσκονται αναρτημένα το σχετικό επιστημονικό υλικό ανά ενότητα, αναλυτικός οδηγός σπουδών, χρονοδιαγράμματα και εμπεριέχεται και η διαδικασία της αξιολόγησης.

-Καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος υπάρχει help desk που συνδράμει σε ενδεχόμενες δυσκολίες - απορίες τεχνικής διαδικαστικής φύσεως αλλά και εκπαιδευτικής υποστήριξης.

-Το επιστημονικό υλικό είναι προσβάσιμο και εκτυπώσιμο και διατίθεται τμηματικά ανά ενότητα/σπόνδυλο με βάση τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης του προγράμματος.

-Η διαδικασία αξιολόγησης που οδηγεί στην απόκτηση του πιστοποιητικού είναι προαπαιτούμενη , υλοποιείται επίσης μέσω της πλατφόρμας (εξ αποστάσεως) και ο εκπαιδευόμενος, εφόσον έχει επιτύχει 50% και άνω, θεωρείται επιτυχών, μπορεί να ολοκληρώσει το πρόγραμμα και να παραλάβει το πιστοποιητικό του. Σε περίπτωση αποτυχίας (ποσοστό κάτω του 50%), δίνεται η δυνατότητα επανεξέτασης στο προγραμματιζόμενο χρονικό διάστημα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, Ειδικούς Παιδαγωγούς, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Φοιτητές καθώς και κάθε ειδικό επιστήμονα που επιθυμεί να αναβαθμίσει τις γνώσεις και τις δεξιότητές του.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των συμμετεχόντων και σε επίπεδο γνώσεων και στάσεων στοχεύει στην κατάρτιση τους στο συγκεκριμένο θεματικό πεδίο, μέσω μιας επιμόρφωσης πιστοποιημένης από έναν καταξιωμένο φορέα στον κλάδο του παρέχοντας πρόσθετα πλεονεκτήματα στο ατομικό του portfolio.

Ενότητα 1. Αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών

Σχολική Ψυχολογία. Πεδία δραστηριοποίησης του σχολικού ψυχολόγου. Αξιολόγηση. Χαρακτηριστικά της αξιολόγησης. Είδη αξιολόγησης. Αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών. Υπηρεσίες αξιολόγησης μαθησιακών δυσκολιών. Ελληνικό WISC-III για παιδιά.
Λέξεις κλειδιά: αξιολόγηση, σχολικός ψυχολόγος, WISC-III

Ενότητα 2. Μαθησιακές δυσκολίες

(Ειδικές) Μαθησιακές Δυσκολίες. Κατηγορίες μαθησιακών δυσκολιών. Αιτιολογία – Παράγοντες. Επιπτώσεις των μαθησιακών δυσκολιών. Δυσλειτουργίες στη μάθηση. Δυσλειτουργίες στον κοινωνικό-συναισθηματικό τομέα.
Λέξεις κλειδιά: αιτιολογία, επιπτώσεις, δυσλειτουργίες

Ενότητα 3. Δεξιότητες συμβουλευτικής

Συμβουλευτική και διαλεκτική συμβουλευτική. Στάδια συμβουλευτικής διαδικασίας. Συμβουλευτική σχέση. Παρεμβάσεις σε θέματα μαθησιακών δυσκολιών. Διαφοροποιημένη διδασκαλία και αξιολόγηση. Εφαρμογή εναλλακτικών τεχνικών διδασκαλίας και μορφών δραστηριοτήτων.
Λέξεις κλειδιά: συμβουλευτική, στάδια, παρεμβάσεις,διδασκαλία

Ενότητα 4. Συνεργασία μεταξύ ειδικοτήτων και συμβουλευτική οικογένειας

Διεπιστημονική συνεργασία. Τα πλεονεκτήματα και οι δυσκολίες της Διεπιστημονικής Συνεργασίας. Οι επιπτώσεις των διαταραχών μάθησης στην οικογένεια. Υποστήριξη οικογενειών των παιδιών με διαταραχές μάθησης. Αρχές αποτελεσματικής επικοινωνίας. Συνεργασία εκπαιδευτικού-οικογένειας. Ανάπτυξη και Διατήρηση Συνεργασίας Οικογένειας-Επαγγελματιών.
Λέξεις κλειδιά: συνεργασία, οικογένεια, επικοινωνία

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση, βασισμένη στις επιμέρους ενότητες της διδαχθείσας ύλης, έχει ως σκοπό να εξετάσει την εμπέδωση της ύλης αλλά και την ανατροφοδότηση των συμμετεχόντων αναφορικά με την επίτευξη του προσδοκώμενου μαθησιακού αποτελέσματος

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Προκειμένου να ολοκληρώσετε την συμμετοχή σας θα πρέπει να αποστείλετε στο info@employ.edu.gr μέχρι την τελική ημερομηνία εγγραφών:
• Φωτοτυπία ταυτότητας
• Αποδεικτικό τίτλων σπουδών (Φωτοτυπία)
• Αντίγραφο καταθετηρίου/αποδεικτικού τραπέζης
• Δικαιολογητικό εκπτωτικής κατηγορίας (διαβάστε ακολούθως)

Άνεργοι - Φοιτητές

Όσοι δικαιούνται έκπτωση λόγω φοιτητικής ιδιότητας ή ανεργίας αποστέλλουν απαραίτητα το φοιτητικό πάσο ή βεβαίωση ανεργίας σε ισχύ ώστε να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους. Σε περίπτωση μη έγκαιρης αποστολής των προαναφερθέντων δικαιολογητικών οι αιτούμενοι μειωμένης συμμετοχής επιβαρύνονται με ολόκληρο το κόστος.

Έκδοση Τιμολογίου

Εάν επιθυμείτε την έκδοση τιμολογίου, αποστείλετε τα εξής στοιχεία {Τίτλος Σεμιναρίου | Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντος | ΕΠΩΝΥΜΙΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΑΦΜ | ΔΟΥ} στο email: info@employ.edu.gr έως και 3 ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Η EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας ως πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και αδειοδοτημένος πάροχος Δια Βίου Μάθησης από την Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, τηρώντας συγκεκριμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και τις αυτονόητες προδιαγραφές υψηλών παρεχόμενων υπηρεσιών, σας ενημερώνει πως λαμβάνετε το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης ΜΟΝΟ εφόσον έχετε συμμετάσχει και ολοκληρώσει τις απαραίτητες ώρες του επιμορφωτικού προγράμματος και εφ’ όσον έχουν εξοφληθεί τα δίδακτρα του προγράμματος. Ειδικά στα μοριοδοτούμενα προγράμματα οι αναγραφόμενες ώρες συμμετοχής είναι επακριβώς οι ώρες στις οποίες πιστοποιημένα έχει συμμετάσχει ο επιμορφούμενος.

Ε - Banking

Σε περίπτωση ηλεκτρονικής μεταφοράς εμβάσματος (e-banking) από τράπεζα διαφορετική της EUROBANK, τα τραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν εξολοκλήρου το συμμετέχοντα. (Mέσω e-banking θα πρέπει το ποσό να έχει πιστωθεί το αργότερο 3 ημέρες πριν την ημέρα έναρξης).

Πολιτική Επιστροφής Διδάκτρων

Επιστροφές διδάκτρων γίνονται δεκτές μέχρι και (7) επτά ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος και εφόσον ειδοποιηθεί τηλεφωνικά το αρμόδιο τμήμα Δια Βίου Μάθησης της εταιρείας ή ακυρωθεί το πρόγραμμα με υπαιτιότητα της εταιρείας. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μη παρακολούθηση του προγράμματος, διακοπή της φοίτησης κ.λπ.) τα δίδακτρα ή μέρος των διδάκτρων δεν επιστρέφονται.

Με τη δήλωση συμμετοχής στο πρόγραμμα και την κατάθεση του ποσού αυτόματα δηλώνετε ότι αποδέχεστε τους παραπάνω όρους.Είστε Νέος Χρήστης στο learn.employ.edu.gr