Αίτηση ΣυμμετοχήςΚωδικός: EL14-02/22
Ημ/νια Έναρξης: 14/02/2022
Ημ/νια Λήξης: 31/08/2021
Ημ/νια Λήξης Εγγραφών: 15/02/2022
Τίτλος: Καινοτομία και ΤΠΕ στην Εκπαίδευση
Τύπος: Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
Δίδακτρα: 135€ (Φοιτητές-Άνεργοι) | 165€ (Επαγγελματίες)

Γενική Περιγραφή

Η Καινοτομία ως εφαρμοστικός όρος και έννοια είναι το ζητούμενο σε όλα τα πεδία και ιδιαίτερα στην εκπαίδευση. Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) είναι μια ανερχόμενη πραγματικότητα του σήμερα και αδιαμφισβήτητο προαπαιτούμενο του αύριο. Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα αφορά στην Καινοτομία στην Εκπαίδευση και αποσκοπεί στην παροχή θεωρητικών γνώσεων και πρακτικών υλοποίησης, που ενσωματώνουν μια διαφορετική κουλτούρα τόσο στα εκπαιδευτικά ιδρύματα όσο και στη δυναμική των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στον χώρο της εκπαίδευσης. Ψηφιακά παιχνίδια, ανθρώπινο δυναμικό και πολλά ακόμη στοιχεία που συμβάλλουν προς αυτήν την κατεύθυνση είναι δεδομένα που θα πραγματευθεί το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα, το οποίο μέσω της πρακτικής εμπειρίας της επιμορφώτριας έρχεται να καλλιεργήσει γνώσεις και δεξιότητες προαπαιτούμενες και εφαρμοστέες για τον εκπαιδευτικό και τα στελέχη εκπαίδευσης του αύριο. Το πρόγραμμα αφορά το λειτουργό της εκπαίδευσης οποιασδήποτε βαθμίδας, που επιθυμεί να καινοτομήσει, να διαφοροποιηθεί και να συμβάλει καταλυτικά σε οποιαδήποτε δομή ή ρόλο της εκπαίδευσης.

Επιστημονικά Υπεύθυνος ΚεΔιΒιΜ
Δρ Χρήστος Ταουσάνης Scientific Director EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας

Επιστημονική Επιμέλεια | Ακαδημαϊκά Υπεύθυνη
Βάια Μανώλη υπ. Διδάκτωρ Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου (Τ.Ε.Α.Π.Η.)

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σκοπός της συγκεκριμένης επιμόρφωσης είναι να ευαισθητοποιήσει τους συμμετέχοντες για τη σημασία της καινοτομίας στην εκπαίδευση. Μέσα από την περιγραφή του σκοπού και των χαρακτηριστικών της έννοιας, οι συμμετέχοντες καλούνται να αναγνωρίσουν την καινοτομία ως μια δυναμική διαδικασία σε πολλαπλά επίπεδα. Επίσης, να ερευνήσουν τις ΤΠΕ ως καινοτομία με διττό χαρακτήρα η οποία υποστηρίζει τη δημιουργία διαφορετικών τρόπων οργάνωσης του Οργανισμού αλλά και ελκυστικών περιβαλλόντων μάθησης. Να προβληματιστούν για τον ρόλο του Διευθυντή Σχολικής Μονάδας και του ανθρώπινου δυναμικού στην προσπάθεια εισαγωγής καινοτομιών αλλά και τους πιθανούς ανασταλτικούς παράγοντες. Η επιμόρφωση, αποτέλεσμα προσωπικών αναζητήσεων και κινήτρων, αποτελεί πηγή γνώσης και αυτοβελτίωσης, παρέχει εφόδια στους συμμετέχοντες –εκπαιδευτικούς, φοιτητές αντίστοιχων τμημάτων, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο- ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσουν την καινοτομία ως διαδικασία καθώς και τα οφέλη για όλους τους εμπλεκόμενους από την εισαγωγή καινοτομιών στον χώρο της εκπαίδευσης.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες αναφορικά με:
α) την έννοια της καινοτομίας γενικά και ειδικότερα στην εκπαίδευση,
β)καινοτόμες δράσεις και προγράμματα και τη δυναμική των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στο χώρο της εκπαίδευσης,
γ)τα ψηφιακά παιχνίδια ως μια ιδιαίτερη πτυχή των ΤΠΕ,
δ)το ρόλο του ανθρώπινου δυναμικού και ειδικά του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην προώθηση καινοτομιών,
ε)τους παράγοντες που προωθούν ή δρουν ανασταλτικά στην εισαγωγή καινοτομιών.

Το περιεχόμενο της κάθε θεματικής ενότητας, κατά περίπτωση, πέρα από τη θεωρία, μπορεί να περιλαμβάνει:

-Διαγράμματα, εικόνες, ενεργούς συνδέσμους (links), videos κ.λπ.
-Case Studies
-Πρόσθετη Βιβλιογραφία και Παραπομπές
-Μαγνητοσκοπημένες Διαλέξεις / webinars
-Υποστηρικτικά Αρχεία (.ppt)

Στόχος των προαναφερθέντων στοιχείων είναι η αξιοποίηση διαφόρων τρόπων, τεχνικών και μεθόδων ώστε η παρουσίαση και η οπτικοποίηση του υλικού να είναι πιο εύληπτη και αποτελεσματική επιτυγχάνοντας καλύτερα τους μαθησιακούς στόχους. Συνεπικουρούμενη από την προσεγμένη δομή και ακολουθία των ενοτήτων που ενισχύει την αυτενέργεια και την αλληλεπίδραση του συμμετέχοντα, η όλη παρακολούθηση του προγράμματος καθίσταται ιδιαίτερα ευέλικτη και προσαρμοσμένη στα ατομικά χρονοδιαγράμματα του κάθε συμμετέχοντα και του παρέχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει σύμφωνα με το διαθέσιμο χρόνο του την πλήρη εμπέδωση της ύλης δίχως τους χρονικούς ή άλλους περιορισμούς της «παραδοσιακής» διδασκαλίας.

Συγγραφείς και συντάκτες του επιστημονικού υλικού που έχουν επιμεληθεί το υλικό μελέτης και τη δομή του εκάστοτε προγράμματος είναι είτε μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., είτε καταξιωμένοι επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους και έργου είτε διδάκτορες με κατάρτιση και εμπειρία στα σχετικά γνωστικά αντικείμενα.

Τα εξ αποστάσεως προγράμματα της EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας υλοποιούνται με μια συγκεκριμένη μεθοδολογία και χρονική ακολουθία.

-Το πρόγραμμα απαρτίζεται από διδακτικές ενότητες (που βρίσκονται στην ειδική πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, την οποία ο εκπαιδευόμενος μπορεί να επισκεφθεί, είτε μέσω desktop είτε μέσω mobile συσκευών), και όπου βρίσκονται αναρτημένα το σχετικό επιστημονικό υλικό ανά ενότητα, αναλυτικός οδηγός σπουδών, χρονοδιαγράμματα και εμπεριέχεται και η διαδικασία της αξιολόγησης.

-Καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος υπάρχει help desk που συνδράμει σε ενδεχόμενες δυσκολίες - απορίες τεχνικής διαδικαστικής φύσεως αλλά και εκπαιδευτικής υποστήριξης.

-Το επιστημονικό υλικό είναι προσβάσιμο και εκτυπώσιμο και διατίθεται τμηματικά ανά ενότητα/σπόνδυλο με βάση τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης του προγράμματος.

-Η διαδικασία αξιολόγησης που οδηγεί στην απόκτηση του πιστοποιητικού είναι προαπαιτούμενη , υλοποιείται επίσης μέσω της πλατφόρμας (εξ αποστάσεως) και ο εκπαιδευόμενος, εφόσον έχει επιτύχει 50% και άνω, θεωρείται επιτυχών, μπορεί να ολοκληρώσει το πρόγραμμα και να παραλάβει το πιστοποιητικό του. Σε περίπτωση αποτυχίας (ποσοστό κάτω του 50%), δίνεται η δυνατότητα επανεξέτασης στο προγραμματιζόμενο χρονικό διάστημα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και στελέχη όλων των βαθμίδων, οι οποίοι θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για την καινοτομία και να αναγνωρίσουν το σκοπό, τα χαρακτηριστικά και τους παράγοντες που επηρεάζουν –θετικά ή αρνητικά- την εισαγωγή της στο χώρο της εκπαίδευσης. Επίσης, απευθύνεται σε φοιτητές που θέλουν να ασχοληθούν με την εκπαίδευση και σε όλους όσους θέλουν να κατανοήσουν την ιδιαίτερη σημασία της καινοτομίας για έναν εκπαιδευτικό οργανισμό (διευθυντές, προϊστάμενους συναφών οργανισμών και φορέων κ.λπ.).

Η συγκεκριμένη επιμόρφωση, αποτελεί ισχυρό γνωστικό υπόβαθρο για προκηρύξεις σχετικές με:
1. Προϊσταμένους Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένους Δημοτικών Σχολείων.
2. Προϊσταμένους τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων
3. Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων και Υπευθύνους τομέων Εργαστηριακών Κέντρων
4. Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου

Ενότητα 1. Καινοτομία και Εκπαίδευση

Στην παρούσα ενότητα επιχειρείται η εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου καινοτομία. Περιγράφεται ο σκοπός, το περιεχόμενο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της καινοτομίας γενικά και ειδικά στον χώρο της εκπαίδευσης. Γίνεται αναφορά στους παράγοντες που ωθούν σε καινοτομία αλλά και τα εμπόδια που δημιουργούνται κατά την εισαγωγή καινοτομιών σε έναν οργανισμό. Καταγράφονται παραδείγματα για την προώθηση της καινοτομίας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.
Λέξεις κλειδιά: σκοπός, εμπόδια, εκπαιδευτικό σύστημα

Ενότητα 2. Καινοτόμα Προγράμματα στην Εκπαίδευση

Η ενότητα περιλαμβάνει μια συνοπτική περιγραφή και ανάλυση των κυριότερων καινοτόμων δράσεων που υλοποιούνται εδώ και χρόνια στον χώρο της Εκπαίδευσης, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας και αναδεικνύουν την προσπάθεια για την ποιοτική της αναβάθμιση: Προγράμματα που προωθούν τον πολλαπλό εγγραμματισμό και την ανάπτυξη δεξιοτήτων που χρειάζονται οι πολίτες του 21ου αι. και αφορούν στο Περιβάλλον και την Αειφορία, την Υγεία, τον Πολιτισμό, την Αγωγή Σταδιοδρομίας και Επιχειρηματικότητα των Νέων κ.α.
Λέξεις κλειδιά: καινοτόμες δράσεις, αναβάθμιση, ανάπτυξη δεξιοτήτων

Ενότητα 3. ΤΠΕ και καινοτομία

Στην ενότητα αναλύεται ο ρόλος των ΤΠΕ, ο οποίος είναι κομβικός στην προώθηση καινοτομιών τόσο σε διοικητικό όσο και σε διδακτικό/μαθησιακό επίπεδο. Οι ΤΠΕ υποστηρίζουν την αναπροσαρμογή των μοντέλων οργάνωσης, της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών αλλά και την υιοθέτηση συνεργατικών προσεγγίσεων της μάθησης.
Λέξεις κλειδιά: ΤΠΕ, μαθησιακό επίπεδο, συνεργατικές προσεγγίσεις

Ενότητα 4. Ψηφιακά παιχνίδια

Τα ψηφιακά παιχνίδια αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία των ΤΠΕ με την οποία τα παιδιά είναι από πολύ νωρίς εξοικειωμένα. Η ενότητα αφορά στην αποσαφήνιση της έννοιας, στην περιγραφή των τρόπων κατηγοριοποίησης και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε κατηγορίας. Αναδεικνύονται τα στοιχεία διαφοροποίησης των ψηφιακών παιχνιδιών από τα άλλα περιβάλλοντα μάθησης, η σύνδεση με τις σύγχρονες προσεγγίσεις για την μάθηση και την ανάληψη νέων ρόλων για όλους τους εμπλεκόμενους.
Λέξεις κλειδιά: ψηφιακά παιχνίδια, περιβάλλον μάθησης, σύγχρονες προσεγγίσεις

Ενότητα 5. Ευρωπαϊκά προγράμματα

Τα Ευρωπαϊκά προγράμματα αποτελούν έναν ξεχωριστό τομέα στην εισαγωγή καινοτομίας στα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα με ισχυρή προστιθέμενη αξία τη δυναμική της εμπειρίας και της αλληλεπίδρασης. Μέσα από την παροχή ευκαιριών και δράσεων για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων, την δημιουργία συνεργειών με φορείς εκπαίδευσης εντός και εκτός Ελλάδας κ.α. ουσιαστικά προωθείται η ανάπτυξη του κάθε Οργανισμού σε τομείς που έχει διαπιστωθεί ότι επιδέχεται βελτιώσεις.
Λέξεις κλειδιά: δυναμική εμπειρίας, αλληλεπίδραση, παροχή ευκαιριών

Ενότητα 6. Ο ρόλος του Διευθυντή Σχολικής Μονάδας στην Εισαγωγή καινοτομιών

Ο Διευθυντής Σχολικής Μονάδας αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην εισαγωγή καινοτομιών σε κάθε Οργανισμό ανεξάρτητα από το μοντέλο διοίκησης που ακολουθείται. Ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο έχει υιοθετηθεί η καινοτομία –κεντρικά ή μη- καλείται ο ίδιος να την προωθήσει ή να την υποστηρίξει, να εμπνεύσει το εκπαιδευτικό προσωπικό, να διαχειριστεί τις όποιες αντιπαραθέσεις, να γίνει ο καθοδηγητής και ταυτόχρονα ο εγγυητής κάθε ανάλογης προσπάθειας.
Λέξεις κλειδιά: εισαγωγή καινοτομιών, έμπνευση, καθοδήγηση 

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση, βασισμένη στις επιμέρους ενότητες της διδαχθείσας ύλης, έχει ως σκοπό να εξετάσει την εμπέδωση της ύλης αλλά και την ανατροφοδότηση των συμμετεχόντων αναφορικά με την επίτευξη του προσδοκώμενου μαθησιακού αποτελέσματος

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Προκειμένου να ολοκληρώσετε την συμμετοχή σας θα πρέπει να αποστείλετε στο info@employ.edu.gr  μέχρι την τελική ημερομηνία εγγραφών:
• Φωτοτυπία ταυτότητας
• Αποδεικτικό τίτλων σπουδών (Φωτοτυπία)
• Αντίγραφο καταθετηρίου/αποδεικτικού τραπέζης
• Δικαιολογητικό εκπτωτικής κατηγορίας (διαβάστε ακολούθως)

Άνεργοι - Φοιτητές

Όσοι δικαιούνται έκπτωση λόγω φοιτητικής ιδιότητας ή ανεργίας αποστέλλουν απαραίτητα το φοιτητικό πάσο ή βεβαίωση ανεργίας σε ισχύ ώστε να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους. Σε περίπτωση μη έγκαιρης αποστολής των προαναφερθέντων δικαιολογητικών οι αιτούμενοι μειωμένης συμμετοχής επιβαρύνονται με ολόκληρο το κόστος.

Έκδοση Τιμολογίου

Εάν επιθυμείτε την έκδοση τιμολογίου, αποστείλετε τα εξής στοιχεία {Τίτλος Σεμιναρίου | Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντος | ΕΠΩΝΥΜΙΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΑΦΜ | ΔΟΥ} στο email: info@employ.edu.gr  έως και 3 ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Η EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και Σταδιδορομίας, ως πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και αδειοδοτημένος πάροχος Δια Βίου Μάθησης από την Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, τηρώντας συγκεκριμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και τις αυτονόητες προδιαγραφές υψηλών παρεχόμενων υπηρεσιών, σας ενημερώνει πως λαμβάνετε το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης ΜΟΝΟ εφόσον έχετε συμμετάσχει και ολοκληρώσει τις απαραίτητες ώρες του επιμορφωτικού προγράμματος και εφ’ όσον έχουν εξοφληθεί τα δίδακτρα του προγράμματος. Ειδικά στα μοριοδοτούμενα προγράμματα οι αναγραφόμενες ώρες συμμετοχής είναι επακριβώς οι ώρες στις οποίες πιστοποιημένα έχει συμμετάσχει ο επιμορφούμενος.

Ε - Banking

Σε περίπτωση ηλεκτρονικής μεταφοράς εμβάσματος (e-banking) από τράπεζα διαφορετική της EUROBANK, τα τραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν εξολοκλήρου το συμμετέχοντα. (Mέσω e-banking θα πρέπει το ποσό να έχει πιστωθεί το αργότερο 3 ημέρες πριν την ημέρα έναρξης).

Πολιτική Επιστροφής Διδάκτρων

Επιστροφές διδάκτρων γίνονται δεκτές μέχρι και (7) επτά ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος και εφόσον ειδοποιηθεί τηλεφωνικά το αρμόδιο τμήμα Δια Βίου Μάθησης της εταιρείας ή ακυρωθεί το πρόγραμμα με υπαιτιότητα της εταιρείας. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μη παρακολούθηση του προγράμματος, διακοπή της φοίτησης κ.λπ.) τα δίδακτρα ή μέρος των διδάκτρων δεν επιστρέφονται.

Με τη δήλωση συμμετοχής στο πρόγραμμα και την κατάθεση του ποσού αυτόματα δηλώνετε ότι αποδέχεστε τους παραπάνω όρους.Είστε Νέος Χρήστης στο learn.employ.edu.gr